Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 129  06.11.2019 г.  град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд гр.Търговище
на осми октомври                    две хиляди и деветнадесета година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Росица Цветкова
ЧЛЕНОВЕ:   Албена Стефанова
Иванка Иванова      
Секретар- Стоянка Иванова
Прокурор- Васил Ангелов
като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КНАХД № 100 по описа за 2019 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63  ал.1 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на  Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” (ОО”АА”) гр. Търговище против Решение № 139/01.07.2019 год., на Районен съд гр.Търговище по НАХД № 367/2019 год., с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 44-0000187/22.04.2019г. на началник ОО „АА“ гр. Търговище. С посоченото НП на М.А.М., ЕГН-********** *** по т.1 от НП за нарушение на чл.21,ал.1,т.16 от Наредба №34/06.12.1999г.  за таксиметров превоз на пътници  на МТ на основание чл.105, ал.1 от ЗАвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева и по т.2 от НП за нарушение на чл.31,ал.1, т.1 от Наредба №34/06.12.1999г. на МТ на основание чл.93, ал.2 от ЗАвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.
 В касационната жалба се излагат доводи, обосноваващи неправилност на изводите на въззивния съд.  Моли се оспореното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и да се постанови друго, с което НП да се потвърди.
 В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.
Ответникът по касационната жалба – М.А.М., в съдебно заседание не се явява  и не изпраща представител.
 Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата. Дава заключение, че въззивното решение следва да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че Районният съд е приел следната фактическа обстановка:
На 03.03.2019 г. в гр. Търговище на бул. „Трайко Китанчев “, до офиса на ЗД „Дженерали“, свидетелите И. И. и Н. Н., служители на ОД на МВР, сектор Пътна полиция, извършвали контрол на движението по пътищата. Около 16.20 ч. свидетелите забелязали приближаващ се таксиметров автомобил, на който водачът не бил поставил обезопасителен колан. Последните спрели със стоппалка автомобила, в който нямало пътници, но зелената лампа светела. На предното стъкло на автомобила нямало табела „Не работи“ и знака "Такси" не бил покрит. В хода на проверката се установило, че на преден десен калник и на задната страна на автомобила няма трайно залепени стикери, валидни за текущата година, като водачът не представил и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. Въз основа на констатираното св. И. И. съставил на водача М.А.М. АУАН № 795625/03.03.2019 г. за нарушения на  чл. 21, ал. 1, т. 16 и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ. АУАН бил подписан от водача с възражение. Приемайки възражението за неоснователно, въз основа на съставения акт Началник на Областен отдел “Автомобилна администрация” гр. Търговище издал процесното  Наказателно постановление № 44-0000187/22.04.2019г.
При така приетото за установено въззивния съд е извел извод, че НП е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила. Районният съд е приел, че в АУАН и НП липсва част от фактическия състав на нарушенията, за които са наложени санкциите. Съдът е посочил, че в АУАН и НП е отбелязано само, че водачът М.  управлява МПС, оборудван като таксиметров автомобил, но не и че към момента на проверката същият осъществява таксиметров превоз. Съдът е приел, че изискванията на чл.21,ал.1,т.16 и чл.31,ал.1, т.1 от Наредба №34/06.12.1999г. на МТ са задължителни за водачите само при условие, че те извършват таксиметров превоз на пътници, което в конкретния случай не се сочи от наказващия орган. Съдът е извел извод, че след като наказващият орган не е приел от обективна страна, че в момента на проверката водачът е осъществявал таксиметров/обществен/ превоз на пътници, то от обективна страна не са изпълнени съставите на описаните в НП административни нарушения.
На основание така направените фактически констатации и правни изводи Районният съд е отменил изцяло обжалваното НП като незаконосъобразно.
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка съгласно чл.218 от АПК намира следното:
Изводите на въззивния съд, че от обективна страна не са изпълнени съставите на описаните в НП административни нарушения изцяло се споделят от настоящата инстанция.
От  единственото обстоятелство -  управляване на автомобил, оборудван и обозначен като таксиметров автомобил , не е достатъчно, за да се изведе извод, че към момента на проверката  с автомобила се извършва таксиметров превоз. В НП липсват фактически констатации на органа, че към момента на проверката, на предното стъкло вдясно на автомобила липса табела „Не работи“, както и сваляне или закриване с калъф на знака „Такси“, съгласно чл.46 ал.1 от Наредба №34/06.12.1999г, за да се изведе извод, че водачът не е преустановил дейност- таксиметров/обществен/ превоз на пътници. Съдът не е наказващ орган и е недопустимо вместо последния да попълва с факти административнонаказателното обвинение, въз основа на констатациите си изведени от събраните по делото доказателства. Съдът извършва своят контрол за законосъобразност на НП, като се ръководи единствено от волята на административнонаказващия орган, обективирана в оспореното НП.   Неизписването на всички фактически  основания, въз основа на които наказващият орган е извел всички свои изводи относно наличието на елементите на посочените в НП административни нарушения е съществено процесуално нарушение, което засяга освен правото на защита на санкционираното лице, но и правомощието на съда да извърши проверка до колко действителната воля на органа е постановена в съответствие с материалния закон.
На основание гореизложеното касационният съд приема въззивното решение за постановено в съответствие със закона.
В хода на съдебното производство пред въззивната инстанция са спазени  процесуалните правила при събирането на доказателствата и не са налице  допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на страните и да са съществени по смисъла на чл.348 ал.3 от НПК.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218, ал.2 от АПК не се констатираха такива нарушения в съдебното производство пред въззивния съд, които да водят до невалидност или до недопустимост на  решението.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното решение  и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Воден от горното и на основание  чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН  касационният съд,

Р  Е  Ш  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139/01.07.2019 г. на Районен съд гр. Търговище, постановено по НАХД № 367/2019г., по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване или протест на основание  чл.223 от АПК.
                                                                   
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.

Решението е влязло в законна сила.