Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 132   08.11.2019 г.  град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд гр.Търговище
на осми октомври две хиляди и деветнадесета година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Росица Цветкова
ЧЛЕНОВЕ:   Албена Стефанова
Иванка Иванова      
Секретар- Стоянка Иванова
Прокурор- Васил Ангелов
като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КНАХД № 103 по описа за 2019 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63  ал.1 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция - София, подадена чрез процесуалния и представител- гл.юрисконсулт Д. М. срещу Решение № 98/08.07.2019 год., на Районен съд гр.Попово по НАХД № 112/2019 год., с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11-01-8652018/25.04.2019г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София. С посоченото НП на Л.Д.В.,ЕГН-********** ***, в качеството му на кмет на Община Попово и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл.11, ал.3 от ЗПФ, за нарушение на чл.48, ал.3 от Постановление на МС №374/22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2017г., на основание чл.32, ал.1,т.1 от ЗДФИ е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.
 В касационната жалба като основание се навежда нарушение на материалния закон. Излагат сдоводи, обосноваващи липса на допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне и предявяване на АУАН на В.. Навежда се, че АУАН е бил връчен на нарушителя, който е отказал да го подпише, като производството е било завършено в хипотезата на чл.43, ал.2 от ЗАНН. Излага се становище за доказаност на елементите на описаното в НП административно нарушение.  Моли се оспореното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и да се постанови друго, с което НП да се потвърди.
 В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.
Ответникът по касационната жалба – Л.Д.В. ***, в съдебно заседание не се явява. Представлява се от адв.Д., която моли касационната жалба да бъде оставена без уважение като неоснователна. От  ответникът  Л.Д.В. са представени възражения срещу касационната жалба. Претендира се присъждане на разноски пред касационната инстанция.
 Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата. Дава заключение, че въззивното решение следва да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че Районният съд е приел следната фактическа обстановка:
Със заповед № ФК-10-1008/11.10.2018 г. Директорът на АДФИ е възложил на А. А. Б. – старши финансов инспектор /СФИ/ в ИРМ гр.Разград  извършване на финансова инспекция на Община Попово, с продължителност 30 дни и задача: „Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г.,2016 г.,2017г. разходи за бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях…“. В изпълнение на заповедта инспектор Божкова посетила Община Попово, където на място се запознала с предоставените й писмени материали.  При проверката инспектор Божкова изготвила няколко писмени справки /приложени л.97-99 по делото/, в които отразила „действителния“ според нея размер на преходни остатъци и възстановени суми в държавния бюджет за периода 2015-2017 г., респ. отразила и „действителната“ обща стойност на разходите за зимно поддържане и снегопочистване по сключени договори, във връзка с проведените обществени поръчки по реда на ЗОП в Община Попово в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. Справките били изведени от деловодството чрез служител на Община Попово  с поредни изходящи номера от 05.11.2018 г., но същите не били подписани нито от съставилия ги инспектор, нито от кмета на общината, нито от главния счетоводител. Също на 05.11.2018 г., инспектор Божкова съставила и Констативен протокол, в който подробно описала изготвените при проверката справки.
На 12.11.2018 г. инспектор Божкова изготвила писмена покана до кмета на Община Попово -Л.Д.В., същият да се яви на 12.11.2018 г. в 10.30 ч. в административната сграда на НАП в гр.Разград за съставяне на АУАН, като същевременно била посочена и алтернативната възможност за съставяне на АУАН в хипотезата на чл.40,ал.2 от ЗАНН. Посочената покана не е била връчена по надлежния ред на кмета В.. Предвид на това, че В. не се явил на посоченото в поканата място на същият  на 13.11.2018г. бил съставен АУАН № 11-01-865 с оформяне на отказ на нарушителя да подпише акта с имената и подписа на свидетел.  В обясненията си пред съда инспектор Б. потвърждава, че на 13.11.2018 г. не е намерила на работното му място кмета В., който по данни на администрацията в този ден отсъствал. Вместо да отложи за по-късна дата връчването на акта инспектор Б. преценила, че може да приключи процедурата по връчване на АУАН в хипотезата на чл.43,ал.2 от ЗАНН. Въз основа на така съставения АУАН било издадено и процесното НП № 11-01-8652018/25.04.2019 г  на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) гр.София. С посоченото НП на Л.Д.В. в качеството му на кмет на Община Попово и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл.11, ал.3 от ЗПФ, затова че не е възстановил в държавния бюджет неусвоени средства от предоставени целеви трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимен сезон 2015-2016г. в размер на 81 043.20 лева в срок до 20.12.2017г., за нарушение на чл.48, ал.3 от Постановление на МС №374/22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2017г., на основание чл.32, ал.1,т.1 от ЗДФИ е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.
При така приетото за установено въззивният съд е намерил, че НП е издадено  от компетентен орган, но при съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на правото на защита на санкционираното лице в хода на административно-наказателното производство. Районният съд е приел, че  АУАН  не е съставен и връчен на В. по надлежния ред. Съдът е приел, че АУАН е съставен в отсъствие на известен нарушител, който не е бил надлежно потърсен или поканен, изцяло в нарушение на процедурата на чл.40 от ЗАНН и при липса на предпоставките по чл.43, ал.2 от ЗАНН.
Едновременно с горното съдът е приел, че с деянието си В. не е осъществил състава на описаното в НП административно нарушение.
На основание така направените фактически констатации и правни изводи Районният съд е отменил изцяло обжалваното НП като незаконосъобразно.
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка съгласно чл.218 от АПК намира следното:
Изводите на въззивния съд за допуснато съществено процесуално нарушение при съставянето и предявяването на АУАН  на Л.Д.В. изцяло се споделят от настоящата инстанция. От събраните по делото доказателства по делото безспорно се установява, че АУАН е съставен в отсъствието на Л.Д.В., а не в негово присъствие и при отказ на последния да го подпише. Същевременно актът е съставен не по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН, а при условията на чл.43,ал.2 от ЗАНН. При така събраните по делото доказателство по делото не се установява АУАН да е изпратен за предявяване и подписване  на В. по реда на чл.43, ал.4 от ЗАНН. По делото не са налице и доказателства екземпляр от така съставения АУАН да е бил предоставен на В. срещу подпис, съгласно изискването на чл.43, ал.5 от ЗАНН. Предвид изложеното касационния съд намира,  че така съставения в отсъствието на нарушителя АУАН№ 11-01-865/13.11.2018г., не е предявен на Л.Д.В. по надлежния ред, при спазване на реда по чл.43, ал.3 от ЗАНН и на изискването по чл.43, ал.4 от ЗАНН, което е довело до ограничаване правото на защита на В. срещу така съставения му АУАН. Налице е допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство, което наказващият орган съобразно правомощията му по чл.52, ал.4 от ЗАНН е следвало да отстрани. С издаването на НП въпреки наличието на незаконосъобразност при съставянето и предявяването на АУАН наказващият орган е постановил НП при съществено нарушение на процесуалните правила, което е достатъчно основание за отмяна на НП.
На основание гореизложеното касационният съд приема въззивното решение за постановено в съответствие със закона.
В хода на съдебното производство пред въззивната инстанция са спазени  процесуалните правила при събирането на доказателствата и не са налице  допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на страните и да са съществени по смисъла на чл.348 ал.3 от НПК.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218, ал.2 от АПК не се констатираха такива нарушения в съдебното производство пред въззивния съд, които да водят до невалидност или до недопустимост на  решението.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното решение  и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Съгласно Тълкувателно решение №2/03.06.2009г. по т.д.№7/2008г. на ОС на колегиите на ВАС „Административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела“. Предвид изложеното искането на ответника по касационната жалба за присъждане на направени в настоящото касационно производство разноски следва да бъде оставено без уважение.
Воден от горното и на основание  чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН,  касационният съд
 
Р  Е  Ш  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98/08.07.2019 год., на Районен съд гр.Попово по НАХД № 112/2019 г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване или протест на основание  чл.223 от АПК.
                                                                  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.

Решението е влязло в законна сила.