Р Е Ш Е Н И Е

Номер 113 01. 08. 2018година град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А
Административен съд град Търговище
на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: ЯНКА ГАНЧЕВА
Прокурор: ВАСИЛ АНГЕЛОВ
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 105 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2 от ЗАНН.
Образувано е по жалба на „Мюсюлманско изповедание“, гр. София, представлявано от М. А. Х. - Главен мюфтия, чрез а.. А.И., против Решение №127/25.05.2018 г. постановено по НАХД №286/2018 г. на ТРС, с което е потвърдено НП № 25-2503195 от 06.03.18 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Търговище и за извършено нарушение по чл. 76, ал. 1 във вр. с чл. 9, ал. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност/ЗТМТМ, ДВ бр. 33/16 г, изм и доп. ДВ бр. 97/17 г./ и на осн. чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в България - е била наложена "имуществена санкция”, като законосъобразно. Жалбоподателят моли съда, на основанията изложени в първоначалната жалба, да отмени НП. Редовно призован, не се явява лично в съдебно заседание.
С касационната жалбата се релевират доводи за неоснователност и незаконосъобразност на съдебния акт. Моли се въззивното решение да бъде отменено.
Ответникът, взема становище по жалбата в писмени бележки, като я счита за неоснователна.
Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
Районният съд е установил от фактическа страна, че при извършване на проверка по работните места на 09.11.17 г. на в обект - строеж на джамия в с. Миладиновци, общ. Търговище е било установено да полага труд лицето Е. Д., роден на 15.10.72 г., гражданин на Република Турция с турски паспорт, притежаващ виза „С“ . В собственоръчно попълнена декларация от 09.11.17 г. на осн. чл. 68, ал. 1 т. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, лицето е посочило , че работи на обекта от 20 дни, като има трудов договор с фирма от РТурция, получава заплата в размер на 3000 турски лири, командировано е от турска фирма в РБългария да коригира и монтира дограма на новостроящата се джамия в с. Миладиновци, общ. Търговище.
При проверката е било констатирано, че на 29.09.17 г. е сключен договор за дарение № 0000000224А между фирмата от РТурция „ФС Япъ Мимарлък“ и „Мюсюлманско изповедание“ с ЕИК 121526008. Констатирано е ,че лицето Е. Д., гражданин на РТурция е наето на работа по трудов договор във фирмата от РТурция и е командировано в РБългария в с. Миладиновци, общ. Търговище за извършване на всякакви изменения, ремонти, поддръжка и възстановителни дейности, свързани с построяване на джамията в с.Миладиновци. При проверката е изискана информация от ОД МВР- Търговище, Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“,гр. Търговище относно правното основание за пребиваване на Е. Д. в РБългария.
От събраните доказателства при проверката било констатирано, че местното ЮЛ „Мюсюлманско изповедание“, гр. София е приело на работа командирования чужденец Е. Д.- гражданин на трета държава РТурция да извършва трудова дейност в с. Миладиновци, общ. Търговище, без регистрация в Агенцията по заетостта.
Нарушението е извършено на дата 09.11.17 г. в с. Миладиновци, общ. Търговище, а установено на дата 24.01.18 г. в офиса на ИТ Търговище при извършена проверка на събраните в хода на проверката документи.
За констатираното адм. нарушение е бил съставен АН № 25-2503195 от 01.02.2018 година, в отсъствие на жалбоподателя. На основание АН е било съставено и НП.
При тази фактическа обстановка районният съд е приел, че при проверка законосъобразността при издаване на АН и НП съгласно разпоредбите на чл. 42 и 57 от ЗАНН няма допуснати процесуални нарушения. Констатираното адм. нарушение е прието за доказано по безспорен начин.
Въззивната инстанция е приела за установено и доказано е, че при извършената проверка контролните органи са установили в с. Миладиновци, общ. Търговище местното ЮЛ „Мюсюлманко изповедание“ е приело на работа командирования чужденец Е. Д. –гражданин на РТурция да извършва трудова дейност, без регистрация в Агенцията по заетостта. Така установеното и доказано адм. нарушение е квалифицирано по реда на чл. 76, ал. 1 във вр. с чл. 9, ал. 3 от ЗТМТМ, съгласно който на местно лице, приело на работа командирован чужденец без регистрация в Агенцията по заетостта, се налага глоба, съответно имуществена санкция по реда на чл. 48 от Закона за чужденците в България. Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗТМТМ - работник, гражданин на трета държава, командирован в РБългария от чуждестранния му работодател за срок от три месеца в рамките на 12 месеца, може да изпълнява определени задачи без разрешение за работа въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта. Съгласно чл. 9, ал. 5 от ЗТМТМ, условията и редът за регистрация по ал. 3 се уредени в ППЗТМТМ, който предвижда, че местното лице, приемащо командирования чужденец -работник, подава в Агенцията по заетостта декларация, ведно с придружаващи документи, което именно е установено, че не е направено от касатора.
Направена е преценка относно прилагане разпоредбата на чл. 27 и 28 от ЗАНН. Наложеното наказание е към минимума определен от закона, поради което и съдът е приел наложения размер за правилен и законосъобразен.
В настоящото производство не е необходимо преповтарянето на правните изводи на въззивната инстанция. Изцяло в преценката на АНО е факта, по отношение на колко на брой нарушения да издаде НП. Липсва законово изискване КП да бъде съставен по отношение само на един брой нарушение. Отделно предмет на съдебен контрол пред въззивната инстанция е НП, а не КП.
С ДВ бр.24/2018 г. са публикувани изменения на ЗТМТМ и ЗЧРБ, които влизат в сила от 23.05.2018 г. С тези промени се отменят разпоредбите на чл. 76, ал.1 от ЗТМТМ и чл. 48, ал.2 от ЗЧРБ. Въпреки това настоящият съдебен състав намира, че дори и след 23.05.2018 г. няма да има основания за прилагането на чл. 3, ал.2 ЗАНН, като по-благоприятен за наказаното лице закон. Измененията са мотивирани с необходимостта от въвеждане на изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. в националното законодателство, в резултат на което са предприети редакции в ЗЧРБ и в глава десета "Административно-наказателни разпоредби" от ЗТМТМ. Създадена е и нова разпоредба, тази на чл. 75а ал.2 от ЗТМТМ /в сила от 23.05.2018 г./, която се явява и относимия санкционен състав за осъществени нарушения по смисъла на отменения текст на чл. 76, ал.1 от ЗТМТМ и предвиждаща налагане на имуществена санкция в размер от 2000.00 до 20 000.00 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание, на юридическо лице, за което чужденец предоставя работна сила, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта.
Допуснатото изписване по отношение размера на наказанието „имуществена санкция“ в атакуваното решение в посочен размер 1600 лв. , вместо правилното 2000 лв. настоящата инстанция приема за допусната техническа грешка, а не за очевидна фактическа грешка, тъй като няма разминаване във волята на съда и изписаното, доколкото тя е ясна, а именно потвърждаване на НП.
Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен. В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.
По изложените съображения касационният съд счита, че е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното Решение.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №127/25.05.2018 г. постановено по НАХД №286/2018 г. на Търговищкия районен съд, с което е потвърдено НП № 25-2503195 от 06.03.18 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Търговище и за извършено нарушение по чл. 76, ал. 1 във вр. с чл. 9, ал. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност/ЗТМТМ, ДВ бр. 33/16 г, изм. и доп. ДВ бр. 97/17 г./ и на осн. чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в България - на „Мюсюлманско изповедание“, гр. София, представлявано от М.А. Х.- Главен мюфтия е била наложена "имуществена санкция” в размер на 2000 лв., като законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЧЛЕНОВЕ: 1.2.

Решението е влязло в законна сила.