Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 105   09.10.2019 г.  град  Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА                                 
 
Административен съд - Търговище касационен състав              
На осми октомври 2019 година
В  открито заседание в следния състав:
Председател: Красимира Тодорова
Членове:  Албена Стефанова 
Иванка Иванова
Секретар: Гергана Бачева
Прокурор: Васил Ангелов
Като разгледа докладваното от съдията-докладчик Иванка Иванова
КНАХД № 107 по описа за 2019 година
За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 348 от НПК и чл. 63 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалбата на Ю.Ю.Ц. ЕГН ********** *** против Решение № 56/ 08.07.2019 г. постановено по НАХД № 63/ 2019 г. по описа на РС – Омуртаг, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба (ЕФ) серия К, № 2209622 от 08.08.2018 г. на ОД на МВР- Търговище, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП му е наложено адм. наказание „глоба” в размер на 400 лв. В жалбата са посочени като касационно основание за отмяна съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила, поради липсата на доказателства относно датата на издаване на ЕФ, което препятства преценката за спазване на срока по чл. 34 от ЗАНН. В съдебно заседание касаторът редовно призован, не се явява и не се представлява.
Ответникът по касация – ОД на МВР-Търговище, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.
Прокурорът дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.
Съдът, след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка със събраните  доказателства по делото пред първата инстанция, и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
За да потвърди процесният електронен фиш (ЕФ), въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че видно от приложения към административно-наказателната преписка Електронен фиш (ЕФ) Серия К № 2209622 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, издаден от ОД на МВР – Търговище, в същия е отразено, че на 08.08.2018 г., в 19.40ч. в с. Моравица, общ. Антоново, обл. Търговище, ул. „Г. Миленов“ до номер 9, с посока на движение към град София с МПС „Опел Корса“ с рег. № …, собственост на Ю.Ю.Ц., е извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДП, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система ARH CAM S1 № 11743с4, като при разрешена стойност на скоростта 50 км/ч установената такава на МПС била 88 км/ч с отчетен толеранс на измерване от -3 км/ч, т. е. налице била превишена стойност на скоростта – 38 км/ч, за което на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДП на собственика на автомобила е наложена глоба в размер на 400 лева като са указани срока за доброволно плащане и начините за това. Към ЕФ е приложен снимков материал – 1 брой снимка, която е получена в централната система чрез импорт на файл - нарушение от камери и същата е с № 11743с4/0046140, направена на 08.08.2018 г. в 19.40 часа. На снимката фронтално се вижда лек автомобил с рег. № …, пътуващ през посочена локация с. Моравица, общ. Антоново, обл. Търговище, на която разрешената скорост е 50 км/ч, а измерената скорост на движение е 91 км/ч. АНОрган е представил удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 17.09.5126 на Български институт по метрология, издадено на 07.09.2017 г., от което следва, че преносимата система за контрол на скоростта на МПС с вградено разпознаване на номера и комуникации тип ARH CAM S1 е одобрена със срок на валидност 07.09.2027 г. Неразделна част към удостоверението е описанието на техническите и метеорологични характеристики на системата. Приложеното към АНПреписка писмо от 11.12.2017 г. от БИМ дава сведение за приключилата проверка на 28 броя от заявените средства за измерване тип ARH CAM S1 като е дадено заключение за тяхното съответствие на одобрения тип и едно от изброените по фабрични номера такова средство е № 11743с4. Към преписката са приложени снимки от населеното място с. Моравица, общ. Антоново с посочени GPS координати, които съответстват като градуси на отразените в разпечатаната от камерата снимка на регистрираното нарушение. Приложени са и утвърдени от министъра на вътрешните работи организационно – технологични правила за работа със „Стационарно преносими уреди за контрол на скоростта“. Налице е и протокол за използване на АТСС ARH CAM S1 № 11743с4, който протокол има характера на официален документ с доказателствена сила. В същия е отразено, че посоченото АТСС е използвано на 08.08.2018 г., с начало на работа 19.00ч. и край 22.00 ч. за контрол на участъка в с. Моравица, ул. „Г. Миленов“ до номер 9, с посока на движение към град София, с ограничение на скоростта в този участък от 50 км/ч., т. е. в периода и в участъка, в които е заснето движението на МПС на жалбоподателя. В същия протокол е посочено, че посоката на заснемане на АТС е насочена към приближаващите се автомобили, а режимът на измерване на скоростта им е стационарен. В протокола е отразено, че са направени общо 211 статични изображения.
От правна страна въззивният съд е приел, че подадената жалба е неоснователна. ЕФ се издава „в отсъствието на контролен орган и на нарушител“ и съставлява типизиран документ, издаден от техническо средство, съдържащ електронно изявление, без да е налице законово изискване за посочване автор на този документ. Легалната дефиниция на понятието „електронен фиш“ се съдържа в § 1 от ДР на ЗАНН, възпроизведена и в § 6, т. 63 от ДР на ЗДвП /“ Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи/. От дадената дефиниция следва, че този специфичен акт се приравнява на НП, съставено по реда на ЗАНН, само по правното му действие /чл. 189, ал. 11 ЗДП/, но не и по отправените към същия изисквания за форма, реквизити, съдържание и процедура на издаване. Специалният начин на установяване на административното нарушение е в съответствие с разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 6 от ЗДвП, съгласно която при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби, имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство.
Обжалваният ЕФ съдържа всички визирани в чл. 189, ал. 4 изр. ІІ ЗДвП реквизити и поради това е редовен. Направеното от касатора възражение относно липса на посочване на типа АТСС, с което е измерена скоростта, и за липсата на снимков материал към ЕФ, е неоснователно. По АНПреписка, както се посочи, е налице снимков материал – снимка № 11743с4/0046140, направена на 08.08.2018 г. в 19.40 часа на посоченото в ЕФ място, на която се вижда ясно посочения в ЕФ автомобил. Относно типа на снимащото АТСС в ЕФ е посочено изрично, че нарушението е установено с автоматизирано техническо средство или система ARH CAM S1 № 11743с4, а в номера на приложената снимка е интегриран и фабричния номер на това АТСС - 11743с4. Изготвеният протокол за използване на АТСС също доказва, че на посочената дата и място е ползвано АТСС ARH CAM S1 № 11743с4. Обсъдените по-горе документи - удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 17.09.5126 на Български институт по метрология, издадено на 07.09.2017 г., с приложеното към него описание на техническите и метеорологични характеристики на системата, както и писмо от 11.12.2017 г. от БИМ, установяват годността на ползваното в случая АТСС. Визираната като разрешена скорост напълно съответства на регламентираната от чл. 21, ал. 1 ЗДвП скорост на МПС в населено място, а именно 50 км/ч. Измерената скорост на движение на МПС е била 91 км/ч, която след отчитане на предполагаема максимална грешка /толеранс/ на измерителя при реални условия от 3 км до 100 км, е приета на стойност 88 км/ч. Следователно е неоснователно и оплакването за неотчетен толеранс при установяване на скоростта. При това положение е ясно получаването на стойността на превишението на скоростта, отразено в ЕФ, а именно 38 км/ч. Съпоставянето на данните, отразени в ЕФ, в разпечатката на снимката, заснета с АТСС, и в протокола за използване на АТСС, сочат на пълно съответствие. По отношение на оплакването за липса на обозначение на мястото на контрол чрез поставяне на пътен знак Е 24, както и за липса на предварително оповестяване на мястото на контрол на интернет страницата на МВР или чрез СМО, следва да се посочи, че това изискване е било регламентирано в посочената в жалбата разпоредба на чл. 7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, която разпоредба обаче е била отменена изцяло, считано от 16.01.2018 г., което означава, че към датата на установеното нарушение тези изисквания вече не са били част от действащото законодателство.
         Настоящата инстанция счита изводите на въззивния съд за правилни и законосъобразни. Постановеният съдебен акт е подробно и обстойно мотивиран. Изложени са подробни съображения по приложимите правни норми. Обсъдени са всички събрани по делото доказателства и наведените възражения от наказаното лице. Подадената касационна жалба е неоснователна. Не е налице нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Съгласно чл. 348, ал. 3 от НПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН нарушението на процесуални правила е съществено, когато: 1. е довело до ограничаване на процесуалните права на страните, ако не е отстранено; 2. няма мотиви или протокол за съдебното заседание на първата или въззивната инстанция; 3. присъдата или решението са постановени от незаконен състав; 4. тайната на съвещанието е била нарушена по време на постановяване на присъдата или решението. Касаторът не навежда доводи във връзка с тези обстоятелства. В чл. 189, ал. 4 от ЗДвП законодателят е определил реквизитите на ЕФ, сред тях не е посочена дата на издадена на ЕФ, а дата на извършване на нарушението.
При положение, че при първоинстанционното дело не е допуснато нарушение на правилата на съдопроизводството, като са събрани конкретни доказателства относно относимите факти, процесуално недопустимо е при проверка на въззивното решение, касационният състав да подменя вътрешното убеждение на съда по същество. Правилни са изводите на въззивния съд за съставомерност на деянието на касатора по чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т. 4 във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП – за превишение на разрешената скорост на движение в населено място с 38 км/ч. Нарушението е безспорно установено и доказано пред въззивния съд от АНО, като всякакви възражения в обратната насока са неоснователни и необосновани. По делото е доказано и обстоятелството, че извършеното нарушение е установено и заснето със мобилно техническо средство, което е обозначено по надлежния ред.
При тези съображения настоящият съдебен състав счита, постановения съдебен акт за валиден и допустим. Не се констатираха нарушения на материалния закон, поради което постановеното първоинстанционно решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл.223 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/08.07.2019 г., постановено по НАХД № 63/ 2019 г. по описа на РС – Омуртаг.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:………

Решението е влязло в законна сила.