Р Е Ш Е Н И Е

Номер 116 11. 09. 2018 година град Търговище

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А
Административен съд град Търговище
на четвърти септември две хиляди и осемнадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: ГЕРГАНА БАЧЕВА
Прокурор: ВАСИЛ АНГЕЛОВ
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 111 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2 от ЗАНН.
Постъпила е жалба от Ф.М.Н. ***, против Решение № 145 от 12.06.2018г. по НАХД № 315/2018г. на Търговищкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 44-0000053/27.03.2018г. на Началник ОО“АА“Търговище, с което на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр на касатора са наложени две наказания глоба в общ размер на 400лв, като законосъобразно.
С касационната жалбата се релевират доводи за неправилност и незаконосъобразност на акта. Моли се въззивното решение да бъде отменено. В с.з. не взема становище.
Ответникът не взема становище.
Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
Районният съд е установил от фактическа страна, че при извършване на проверка от Пътна полиция бил спрян управляваният от касатора лек таксиметров автомобил Фиат Пунто с рег.№… на 23.03.2018г. в 09.30ч. в гр.Търговище на ул.Никола Маринов № 5. Проверката от полицейският екип и от пристигналият на место екип на АА установила, че за дата 16.02.2018г. не е приключен пътен лист № 2 от пътна книжка серия ВГ № 004, както и че на 23.02. е извършил превод на пътници без попълнен пътен лист за дата 23.02.2018г. За установеното органите на АА съставили АУАН № 248802/23.02.2018г. Въз основа на този акт било издадено НП, с което на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр били наложени две наказания глоба в размер на по 200 лв. всяка.
При тази фактическа обстановка районният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи в кръга на техните правомощия. Прието е за неоснователно възражението за приложението на чл.28 от ЗАНН. Направен е извод, че като не е приключил пътен лист за дата 16.02.2018г. и за дата 23.02.2018г. касатора е извършил две нарушения на чл.40, изр.1 от НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Предвид на това правилно са му наложени две наказания глоба от по 200 лева на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр за всяко едно от двете нарушения.
Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд. Не е допуснато нарушение на процесуалните правила. Съдебният акт е подробно и обстойно мотивиран. Обсъдени са всички събрани по делото доказателства. Материалния закон е приложен правилно.
Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен. В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
Следва да се отбележи, че жалбата е с бланкетен характер и не се съдържат конкретни пороци на акта, а необосноваността не е касационно основание.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното Решение .
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145 от 12.06.2018г. по НАХД № 315/2018г. на Търговищкия районен съд .
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ЧЛЕНОВЕ:    1.   2.

Решението е влязло в законна сила.