Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 149    29.11.2019 г. град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд – Търговище              
на двадесет и девети октомври   две хиляди и деветнадесета  година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ– Росица Цветкова
ЧЛЕНОВЕ:  Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар- Стоянка Иванова
Прокурор- Васил  Ангелов
като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КНАХД № 111 по описа за 2019 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63,  ал.1 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на „ Темакс България“ ЕООД, ЕИК-201056573 гр.Варна против Решение № 168/30.07.2019г., на Районен съд гр.Търговище, постановено по НАХД № 374/2019 год., с което е потвърдено като законосъобразно НП №49/10.04.2019г. на заместник- директор на ТД Дунавска ,Агенция Митници. С Посоченото НП на „Темакс България“ ЕООД, ЕИК-201056573 гр.Варна на основание чл.234 от ЗМ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 98.46 лева.
В касационната жалба като основание се навежда съществено процесуално нарушение и нарушение на материалния закон. Излагат се  подробни доводи, обосноваващи  законосъобразност при издаване на НП Моли се оспореното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови ново, с което обжалваният НП да се отмени.
В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се явява и не изпраща представител.
Ответникът по касационната жалба – Агенция Митници ТД Дунавска, редовно призовани се представляват от юрисконсулт С. С. която изразява становище за неоснователност на жалбата.
 Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата.  Дава заключение, че оспореното решение следва да бъде оставено в сила, като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че въззивният съд е приел следната фактическа обстановка:
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка, съгласно чл.218 от АПК намира следното:
На „Темакс България“ ЕООД, ЕИК 201056573 гр.Варна била извършена проверка в рамките на последващия контрол на основание чл. 84а, ал. 1 от Закона за митниците, във връзка със Заповед за възлагане №ЗМ-2000-41/32-28030/29.01.2018      г.,и Заповед за спиране:    №ЗМ-2000-84/32-68373/07.03.2018 г. и Заповед за възобновяване: №3M-2000-138/32-100414/05.04.2018 г., всички на Началника на Митница Варна. Периодът на проверката е обхващал периода от 28.01.2015г. до 28.01.2018г. вкл. Проверката е завършила с Доклад № BG002000/1/3/14.05.2018г. В т. 3.1.1.3.6. от доклада, проверяващите са направили констатации, касаещи подадена от дружеството митническа декларация с MPH 17BG004011Н0029609/26.09.2017 г. за допускане до свободно обръщение и крайна употреба от дружеството на стоки, описани в кл. 31, както следва: машинно тъкани килими от синтетични нишки : полиестер, полипропилен - различни размери и цветове - общо: 1643 броя - 2 549,48 M2 РС=1643бр./колета/. Износител по митническата декларация в кл. 2 било дружеството БУКУЧУ ТЕКСТИЛ САН BE ТИДЖ.ВЕ, Турция. При преглед на съхраняваните за доставката на стоките в архива на дружеството документи, извършените плащания и регистрираните счетоводни записи за доставчика, проверяващият екип констатирал, че за внесените стоки е декларирана стойност в общ размер на 25 608,84 USD, съгласно приложена към митническата декларация търговска фактура №ВКС2017000000153/15.09.2017год., издадена от BUKUCU TAKSTIL SAN VE TIC LTD, Турция. Установено е и че регистрираните счетоводни записи за доставчика потвърждават стойността на заприходените стоки, но показват плащане с по-висока стойност, с посочено основание „PROFORMA INVOICE ТЕМАХ-01/2017/25.07.2017“ и „PROFORMA INVOICE ТЕМАХ-01/2017/08.09.2017“, съгл. банкови извлечения по разплащателна сметка SG ЕКСПРЕСБАНК във валута USD - щатски долар с № 37/02.08.2017 г. в размер на 7654.67 USD и № 45/12.09.2017 г. в размер на 18251.15 USD. При преглед на предоставените документи било констатирано, че условие за доставката на поръчаните стоки, е тяхното предварително плащане на 100%. Доставката на стоки, осъществена от проверяваното дружество от този доставчик е единствена за проверявания период. Липсвали данни в митническата система както за предходен, така и за следващ внос на стоки от този доставчик. Проверяващият екип е констатирал, че действително платената цена за стоките по митническата декларация с МРН 17BG004011H0029609/26.09.2017 г„ представляваща общата сума, която купувачът е платил за внасяните стоки на продавача, като условие за продажбата, е в общ размер на 25 905.82 USD или с 296.98 USD повече от декларираната. Предвид горното и на основание чл. 70 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза, проверяващият екип е приел, че стойността от 492.28 лв., явяваща се разлика в действително платената цена (равностойност в лева на 296.98 USD по валутен курс за щатски долар към дата 26.09.2017г. – 1.65762), следва да бъде добавена към декларираната митническа стойност на внесените стоки по митническа декларация с МРН 17BG004011Н0029609/26.09.2017 г. Предвид гореизложените констатации, на основание чл. 84, ал.1, т.2 от ЗМ, вр. чл. 77, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) №952/2013, вр. с чл. 54, ал. 1 и чл. 56 от ЗДДС, за стоките допуснати до свободно обращение с митническа декларация №17ВG004011Н0029609/26.09.2017 г. е възникнало митническо задължение и ДДС става изискуем. С действията си при деклариране, дружеството „Темакс България“ ЕООД ЕИК 201056573, не е спазило разпоредбите на чл. 70 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 09.10.2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза, с което е нарушило чл. 234, ал. 1, т. 1 от ЗМ. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН № 101/31.05.2018г.
На проверяваното дружество чрез упълномощено лице К. Б. К., съгл. Пълномощно № 3318/30.04.2018 г., е връчено на 21.05.2018 г. писмо - покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение с рег. № 32-141851/18.05.2018 г. На посочените в поканата дни - между 28.05.2018г. и 30.05.2018г. в митническото учреждение не се е явил представляващ дружеството, поради което на “Темакс България“ ЕООД е съставен АУАН № 101/31.05.2018 г. в условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН за нарушение на чл. 234, ал.1, т.1 от ЗМ, което изрично е посочено в акта. Видно от приложената по преписката докладна записка рег.№32- 271257/20.09.2018год. и приложени към нея протоколи е, че по отношение на АУАН № 101/31.05.2018год., заедно с още 5 АУАН, съставени на същата дата срещу дружеството също в условията на чл.40, ал.2 от ЗАДС по повод на същата проверка са предприети действия по връчването им, а именно : С писма изх.№32-157336/04.06.2018г. и изх.№32-214423/25.07.2018год. до седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Варна кв.»Възраждане», ул.»Блян» №2, партер и до централния офис на същото на ул.»Македония» №29А, като същите са върнати от пощата с отметки «непотърсен». Извършени са и посещения на посочените адреси съответно на 24.07.2018год. и 23.08.2018год. като на място не са установени упълномощени лица или представляващата дружеството. Посещенията са документирани със изготвяне на съответните протоколи. През целият период от съставянето на АУАН и впоследствие са правени опити за свързване по телефона с упълномощеното лице – К. К., който е контактувал с митническите служители във връзка с извършвания на дружеството последващ контрол, като видно от изложеното в докладната записка лицето не се е отзовало за връчване на актовете, между които и процесния. Това е наложило производството по АУАН № 101/31.05.2018год. да бъде спряно на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, тъй като след проведеното щателно издирване представляващата дружеството не е била намерена за връчването му, като за спирането е налице отбелязване в самия АУАН и същото е от дата 21.09.2018год. Впоследствие, АУАН е връчен на 06.03.2019год. на изрично упълномощен представител на дружеството съгласно пълномощно 3318/30.04.2019год. на нотариус в район РС Шумен.
При така установеното районния съд е приел че НП е издадено от компетентен орган при спазване на процесуалните правила и в съответствие със законовите изисквания за форма и съдържание.
На основание така направените фактически констатации и правни изводи въззивният съд е потвърдил обжалваният НП като законосъобразено.
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка, съгласно чл.218 от АПК намира следното:
По отношение на правната квалификация на деянието и доказаността  на описаното в НП административно нарушение настоящият съд споделя изводите на въззивния съд. Настоящата инстанция  намира, че в тази насока мотивите на последният  не следва да се преповтарят, съгласно чл.221, ал.2 от АПК.
Оспореното  решение е подробно мотивирано. В хода на въззивното производство не са допуснати такива съществени нарушения на съдопроизводствените правила по смисъла на чл. 348 ал.3 от НПК, които да обосноват касационно основание по чл.348 ал.1,т.2 от НПК.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218, ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от въззивния съд нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на оспореното решение.
По изложените съображения, касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното Решение  и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Воден от горното и на основание  чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН,  касационният съд
 
Р Е Ш И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168/30.07.2019г., на Районен съд гр.Търговище, постановено по НАХД № 374/2019 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание  чл.223 от АПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.

Решението е влязло в законна сила.