Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 148    29.11.2019 г. град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд- гр.Търговище
на  двадесет и девети октомври две хиляди и деветнадесета  година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Росица Цветкова
ЧЛЕНОВЕ:   Албена Стефанова
Иванка Иванова 
Секретар- Стоянка Иванова
Прокурор- Васил Ангелов
като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КНАХД № 114 по описа за 2019 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на  глава дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63 от ЗАНН.
 Образувано е по касационна жалба на процесуалния представител на ТД на НАП-Варна,  гл. юрисконсулт М. Й. против Решение № 183/28.08.2019 г. на Районен съд гр. Търговище, постановено по НАХД № 500/2019г., с което Наказателно постановление /НП/ № 433287-F483800/10.05.2019 г. на Директора на ТД на НАП-гр.Варна е отменено като незаконосъобразно. С посоченото НП на „Галакси Контейнер Транспорт ”  ЕООД, Булстат: 205254830, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Бенковски“ №1,вх.Б,оф.2, представлявано от С. Л., за нарушение на чл.11, ал.2 от закона за статистиката и вътреобщностната търговия със стоки /ЗСВОТС/ на основание чл.17, ал.1 от ЗСВОТС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/  лева.
В касационната жалба като отменително основание се навежда неправилно приложение на закона. Излагат се подробни доводи, обосноваващи липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, както и за липса на предпоставки за квалифициране на случая като „маловажен“. Моли се оспореното решение да бъде отменено  като незаконосъобразно и да се постанови ново, с което  НП да се потвърди.
 В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител- гл.юрисконсулт М.Д. поддържа касационната жалба на изложените в нея основания и доводи. Счита, че въззивният съд неправилно е приложил закона. Моли  оспореното въззивно решение да бъде отменено и НП да се потвърди като законосъобразно.
Ответникът по касационната жалба - „Галакси Контейнер Транспорт ”  ЕООД гр.Търговище в съдебно заседание  не изпраща представител и не ангажира писмено становище.
Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище, за неоснователност на жалбата. Дава заключение, че оспореното решение следва да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че Районният съд е приел следната фактическа обстановкаПри проверка на 23.04.2019 г. в информационната система „Интрастат“ органите на данъчна администрация установили, че  „Галакси Контейнер Транспорт ”  ЕООД гр. Търговище, като интрастат оператор по смисъла на чл. 7 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки и услуги (ЗСВОТС) не е изпълнил задължението си да подаде в законоустановеният срок декларация за поток „Пристигания” за референтен период месец март 2019 г. Предвид на така установеното на дружеството бил съставен АУАН № F483800/24.04.2019 г., в който, като  описание на нарушението е посочено, че срокът е изтекъл на 22.04.2019 г. -20.04. 2019г. е бил почивен ден, и че нарушението е извършено на 23.04.2019 г.  В АУАН като фактически констатации е отразено, че декларацията е била подадена по електронен път на 22.11.2018 г. и съдържала 1 запис за 504604 лева. Като нарушена законова разпоредба е посочен по чл. 11, ал. 2 от ЗСВОТС. В законоустановения срок от страна на дружеството са постъпили писмени възражения с доводи за маловажност на случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Приемайки възраженията за неоснователни, въз основа на акта е издадено и обжалваното НП № 433287-F483800/10.05.2019 г.на Директор ТД на НАП Варна, с което за нарушение на чл. 11, ал. 2 от ЗСВОТС и на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСВОТС на дружеството е наложено администативно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. При описание на нарушението в НП вече е отразено, че се касае за първи референтен период, обуславящ правната квалификация по чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС и е посочена действителната дата на подаване на декларацията от дружеството - 23.04.2019 г.
При така установеното от фактическа страна въззивният съд е приел, че НП е издадено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като в АУАН не е посочен първи референтен период и погрешно  е посочена и датата на подаване на декларацията –22.11.2018г. Същевременно съдът е  прел, че е налице описаното в НП административно нарушение, но са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН.
На основание така приетото за установено и тези свои изводи Районния съд е отменил НП.
Съдът не споделя изводите на РС по отношение на наличие на процесуални нарушения. Налице е пълна яснота като в АУАН така и в НП относно нарушението което е вменено на дружеството.
По отношение на предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН съдът изцяло споделя изводите на въззивния съд.
 В настоящия казус следва да бъдат отчетени следните обстоятелства - закъснението в подаването на декларация е за първи референтен период, като  закъснението е само един ден.  По делото съдът приема за недоказано, че интрастат декларацията е подадена без да бъде отправяна покана от данъчните органи и преди съставяне на АУАН. Не са настъпили вредни последици за фиска, нито са засегнати охраняваните с посочената правна норма обществени отношения. Целта на правната норма да се осигури статистическа информация относно вътрешнообщностната търговия е постигната, доколкото данните са декларирани. Закъснението от един ден е незначително и не води до неполучаване и неотразяване на информацията за съответния месечен референтен период. Целите на деклариране на данните в системата Интрастат не са засегнати, информацията е предоставена с минимално закъснение. Съвкупно преценени тези факти разкриват по – ниска степен на обществена опасност на конкретното нарушение в сравнение с други нарушения от същия вид.
Съдебният акт е мотивиран.  В хода на съдебното производство пред въззивната инстанция не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на страните и да са съществени по смисъла на чл.348, ал.3 от НПК, предвид което настоящият съд приема, че не е налице соченото в касационната жалба основание- чл.348, ал.1,т.2 от НПК.
При извършената служебна проверка съгласно чл.218, ал.2 от АПК, за съответствие на решението на Районния съд с материалния закон, не беше установено неправилно приложение на закона от съда. Не бяха констатирани и нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на оспореното решение.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното решение  и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Воден от горното и на основание  чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН  касационният съд,
 
Р  Е  Ш  И  :
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183/28.08.2019 г. на Районен съд гр. Търговище, постановено по НАХД № 500/2019г., по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание  чл.223 от АПК.
                                                                                 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.       2.

Решението е влязло в законна сила.