РАЗПОРЕЖДАНЕ №

гр. Търговище, 12.09.2018г.

Подписаната Росица Цветкова, в качеството си на председател на Административен съд – Търговище, за да се произнеса съобразих следното:
Налице е невъзможност Административен съд – Търговище да разгледа КНАХД № 115/2018г., тъй като делото следва да се разгледа в състав от трима съдии, а трима от общо четиримата съдии на съда са си направили отвод по него. Поради това делото следва да се изпрати на Върховния административен съд с оглед правомощията му по чл. 133, ал.6 от АПК.
По изложените съображения и на основание чл. 133, ал.6 от АПК

РАЗПОРЕДИХ:


КНАХД № 115/2018г. по описа на Административен съд – Търговище да се изпрати на ВАС за определяне на друг равен по степен административен съд, който да разгледа делото.
Делото да се прекрати като деловоден номер в деловодната система на Административен съд – Търговище.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.
Да се уведомят страните за движението на делото чрез изпращане на препис от настоящото разпореждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ТЪРГОВИЩЕ:

Разпореждането не е влязло в законна сила.