Р Е Ш Е Н И Е

№ 118 12.09.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Търговище касационен състав
На четвърти септември 2018 година
в открито заседание в следния състав:
Председател: Красимира Тодорова
Членове: Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар: Гергана Бачева
Прокурор: Васил Ангелов
Като разгледа докладваното от съдията-докладчик Иванка Иванова
КНАХД № 117 по описа за 2018 година
За да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 348 от НПК и чл. 63 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалбата на Митница Русе против решение № 62/ 29.06.2018 г., постановено по НАХД № 48/ 2018 г. по описа на РС – Омуртаг, с което е отменено НП № 150/ 14.03.2018 г. на началника на Митница Русе, с което на С.И. *** за нарушение и на основание чл. 123, ал. 6 от ЗАДС е наложено адм. наказание „глоба“ в размер на 700 лв., и е отнет в полза на държавата предмета на адм. нарушение на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС. В жалбата е посочено като касационно основание: нарушение на материалния и съществено нарушение на процесуалните правила. В с.з. касаторът, редовно призован се представлява от гл.юрк Сталева, която изразява становище за отмяна на оспорения съдебен акт и потвърждаване на процесното НП.
Ответникът по жалбата – С.И. ***, редовно призован се представлява от а.. С. ***, който изразява становище за потвърждаване на оспорения съдебен акт.
Процесуалният представител на Окръжна прокуратура – Търговище счита жалбата за основателна.
Съдът, след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка със събраните доказателства по делото пред първата инстанция, и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
За да отмени процесното НП РС-Омуртаг е приел за установено, че при извършена проверка на 14.08.2017 г. в дома на ответника И. *** е било констатирано от длъжностни лица, служители от РУ-Омуртаг, че в 4 найлонови торби той държи 20 бр. кутии цигари от марките „American Legend“ и „Golden Gate“, необлепени с акцизен бандерол. По преписката се е произнесъл прокурор в РП – Омуртаг, който с постановление от 28.08.2017 г. е отказал образуването на досъдебно производство, като е приел, че в случая няма данни за извършено престъпление от общ характер, не е осъществен състава на чл. 234, ал. 1 от НК и че случая е маловажен, с оглед на количеството на акцизните стоки без бандерол, установени при проверката. С постановлението е разпоредено материалите по преписката да се изпратят на РМД-Русе, чрез МБ – Търговище, с оглед на наличието на данни за извършено адм. нарушение по ЗАДС. На ответника е бил съставен АУАН № 141/ 12.10.2017 г. за държане на 15 бр. кутии с цигари от марката „American Legend“ без акцизен бандерол и с надпис „Duty free“, съдържаща 20 къса цигари всяка и 5 бр. кутии с цигари марка „Golden Gate“ без акцизен бандерол и с надпис „Duty free“, съдържащи 20 къса цигари всяка. Дължимият акциз за първата марка цигари „American Legend“ е 60, 68 лв., а за втората марка цигари „Golden Gate“ е 20, 23 лв. или общо в размер на 80, 90 лв. Въз основа на съставения АУАН е издадено и процесното НП № 150/ 14.03.2018 г. на началника на Митница – Русе за нарушение и на основание чл. 123, ал. 6 от ЗАДС с налагане на адм. нарушение „глоба“ в размер на 700 лв. на ответника и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата иззетите при проверката тютюневи изделия. От приложеното като доказателство към жалбата Експертно решение на ТЕЛК № 156/ 12.10.2017 г. е видно, че ответника е със 75% трайно намалена работоспособност поради заболяване – Параноидна шизофрения. Непрекъснато протичане. Халюцинарно параноиден синдром. Промяна на личността. Видно е също, че заболяването е с над 10-годишна давност.
От правна страна въззивният съд е приел, че жалбата е основателна. Съставеният АУАН е издаден от оправомощено за целта лице – съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗАДС, при спазване на процесуалните изисквания на ЗАНН и съдържа изискуемите се от закона реквизити. НП е издадено от лице, снабдено от съответната материална компетентност и съдържа реквизитите, определени в чл. 57 от ЗАНН. И АУАН и НП са надлежно връчени на наказаното лице. При издаване на процесното НП не са изследвани спорните обстоятелства от АНО. Още в даденото писмено обяснение при извършената проверка наказаното лице е посочило, че предадените от него цигари на служителите на РУ-Омуртаг, които са описани в Протокол за доброволно предаване от 14.08.2017 г. са донесени от брат му Гюрсел И. от ГКПП – Лесово за нуждите на баща му. В хода на проверката по случая от РУ-Омуртаг обяснения от тези лица не са снети. Дали точно наказаното лице е държало процесните акцизни стоки без бандерол не е изяснено по категоричен начин. Освен това обстоятелството, че наказаното лице е с психично заболяване с давност над 10 години също не е съобразено от АНО в адм.наказателното производство. Следователно при издаване на процесното НП не е съобразено наличието на медицински критерии, изключващ вменяемостта на нарушителя. Така не е преценен въпроса за вменяемостта на И., за способността му да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, както към 14.08.2017 г., така и към датата на издаване на процесното НП. В тежест на АНО е да установи дали е осъществен състава на съответното адм. нарушение, не само от обективна, но и от субективна страна. Да се установи дали деецът е действал виновно и дали не са налице изключващи вината обстоятелства, едно от които е вменяемостта на дееца. Поради това въззивният съд е приел, че са нарушени императивните разпоредби на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН и чл. 53 от ЗАНН, което води до незаконосъобразност на издаденото НП.
Настоящата инстанция споделя изводите на въззивния съд като правилни и законосъобразни. Постановеният съдебен акт е подробно и обстойно мотивиран. Обсъдени са направените възражения на страните и приложимите правни норми. Подадената жалба е неоснователна. Не се споделят изложените в нея възражения от настоящия съдебен състав. Съдът счита, че неправилното е индивидуализирано констатираното адм. нарушение в проведеното адм.наказателно производство пред АНО. Неправилно за субект на нарушението е определено наказаното лице. Единствената връзка на лицето И. с тютюневите изделия без акцизен бандерол е обстоятелството, че той доброволно ги е предал на полицейските органи при извършената проверка у дома му. Правилно е приел въззивния съд, че посоченото лице не следва да носи адм.наказателна отговорност тъй като не е изпълнител на съставомерно деяние по смисъла на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС. Отделно от това посоченото лице страда и от душевно заболяване, доказано с Експертно решение на ТЕЛК, което е с над 10-годишна давност. Последното обстоятелство е абсолютно основание за изключване на адм.наказателната отговорност на наказаното лице И.. Поради това като е отменил оспореното пред него НП въззивният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.
Поради тези съображения съдът счита постановения съдебен акт за законосъобразен, с оглед на което следва да бъде оставен в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл.223 от АПК, съдът

Р Е Ш И:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/ 29.06.2018 г. постановено по НАХД № 48/ 2018 г. по описа на РС – Омуртаг.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЧЛЕНОВЕ: ………

Решението е влязло в законна сила.