ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 09.01.2019 г. град Търговище

Административен съд Търговище
На девети януари две хиляди и деветнадесета година
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА ЧЛЕНОВЕ:АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 1 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.84 ЗАНН във вр.с чл.229, ал.1 т.1 АПК
С протоколно определение от 14.12.2018 г. постановено по АНД № 940/2018г. на ТРС е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата.
Против определението е постъпила частна жалба от а..А.М. , действаща като процесуален представител на ЕТ „Дениз – Байсие Ахмедова. Жалбата е бланкетна като се твърди нарушение на материалния и процесуалния закон. Моли за отмяна на определението..
Настоящият касационен състав намира частната жалба за допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения:
За да прекрати съдебното производство районният съд е приел, че на жалбоподателя е било връчено Наказателно постановление на 08.10.2018 г. От допълнително изискана от съда справка от „Български пощи“ ЕООД въззивната инстанция е установила подадена жалба с клеймо от 16.10.2018 г- т.е. на осмия ден след връчване на наказателното постановление. Жалбата е оставена без разглеждане, а производството по делото е било прекратено.
Настоящата инстанция напълно споделя правните изводи на ТРС.
В законово определения седмодневен срок няма постъпила жалбата против атакуваното НП. Същата е просрочена, с което преклузивния срок за подаването й е изтекъл.
Определението е правилно и следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното ,съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 14.12.2018 г. постановено по АНД № 940/2018г. на ТРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Определението е влязло в законна сила.