Р Е Ш Е Н И Е

Номер 17 09.02.2018 г. град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Административен съд – Търговище касационен състав
На шести февруари година 2018
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: СТОЯНКА ИВАНОВА
Прокурор: ДИЛЯНА СТОЯНОВА
Като разгледа докладваното от съдията Иванка Иванова
КНАХД № 12 по описа за 2018 година
За да се произнесе, взе предвид следното
Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63 от ЗАНН.
Образувано е по жалба на НАП, ТД на НАП – Варна, чрез процесуалния му представител гл. юрк Д. против решение № 332 от 18.12.2017 г., постановено по НАХД № 1067/2017 г. по описа на РС- Търговище, с което е отменено НП № 297189- F346472/ 13.11.2017 г. на директора ТД на НАП – Варна, с което на „БГ-НВ“ ЕООД гр. Търговище, представлявано от управителя Н. Н. на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСВОТС е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. като незаконосъобразно. С жалбата като касационно основание за отмяна се сочи незаконосъобразност поради неправилно приложение на материалния закон и процесуалните правила. В с.з. касаторът се представлява от гл. юрк. Д., която поддържа жалбата и изразява становище за отмяна на оспореното съдебно решение.
Ответникът по жалбата –„БГ-НВ“ ЕООД гр. Опака, представлявано от управителя Н. Н., редовно призован не изпраща представител.
Представителят на Окръжна прокуратура – Търговище изразява становище, че касационната жалба е неоснователна, а решението за правилно и законосъобразно. Няма допуснати нарушения, които да опорочават съдебния акт и той следва да бъде потвърден.
Съдът, след като обсъди оплакванията по жалбата във връзка с доказателствата по делото и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
За да отмени обжалваното НП РС - Търговище е приел за установено от фактическа страна, че на 15.08.2017г. контролни органи на ТД на НАП –Варна, офис –Търговище извършили проверка в информационната система „Интрастат”. Било е установено, че ответникът „БГ –НВ“ ЕООД, ЕИК 202930520 като Интрастат оператор не е изпълнил задължението си да подаде в законния срок Интрастат декларация за поток „изпращания” за месец юли 2017г. Съгласно чл.11, ал.1 от ЗСВТС срокът за подаване Интрастат декларацията бил до 14- то число на месеца, следващ референтния период. Т.е Интрастат декларацията за м.юли 2017г. следвало да бъде подадена до 14.08.2017г. В случая тя е била подадена по електронен път на 15.08.2017г. Предвид на така установеното, на „БГ- НВ“ ЕООД е бил съставен АУАН № F 346472 от 03.10.2017г. за нарушение на чл.11, ал.1 вр. чл.17, ал.1 от ЗСВОТС. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН е било депозирано писмено възражение срещу акта. Приемайки същото за неоснователно, въз основа на акта, директорът на ТД на НАП гр.Варна е издал Наказателно постановление № 297189 – F346472/ 13.11.2017г., с което за нарушение на чл.11, ал.1 и на основание чл.17, ал.1 от ЗСВОТС е наложил на „БГ- НВ” ЕООД адм. наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000лв.
От правна страна първоинстанционният съд е приел, че процесните АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в кръга на правомощията им. Съставени са по предвидения от закона ред и в предвидената от закона форма. Съдържат необходимите реквизити. Спазени са изискванията на чл.40, ал.2 от ЗАНН за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя. При съставянето на АУАН не са допуснати нарушения, непреодолими по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Доказано е и няма спор, че в процесния период „БГ- НВ” ЕООД е било Интрастат оператор по смисъла на ЗСВТС. Като такъв, съгласно чл.11, ал.1 от ЗСВТС същото е било длъжно до 14 -то число на месеца, следващ референтния период да подаде Интрастат декларация. Безспорно установено е, че „БГ- НВ” ЕООД не е изпълнило в срок задължението си да подаде Интрастат декларация за поток „изпращания” за месец юли 2017 г. – най-късно до 14.08.2017г. Установено е, че същата е била подадена на 15.08.2017г. Според жалбата и възражението срещу АУАН, причината за закъснението била, че на 14.08.2017г. имало срив в системата за приемане на декларации. От представения отговор от НАП изх.№ М- 24-03 -1093/1/08.12.2017г. действително се потвърждава, че в периода от 21.50ч. на 14.08.2017г. до 09.30ч. на 15.08.2017г. информационната система на “Интрастат“ не е била достъпна за подаване на декларации и в този момент портала на НАП за електронни услуги е извеждал съобщения за грешка. Следователно на Интрастат операторите не е била осигурена възможност за подаване на Интрастат декларациите по електронен път през целия законовоустановен срок /включително последните часове на 14.08.2017г./. Съгласно чл.9, ал.2 от ЗСВТС, по изключение в случаите на техническа невъзможност от страна на Интрастат оператор или на НАП, се допуска Интрастат декларации да се подават в компетентната ТД на НАП на технически носител, даващ възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговарящ на изискванията за формат на записа. Съгласно чл.19, ал.4 от Наредба № Н- 4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат, в случаите на техническа невъзможност от страна на НАП, същата своевременно информира Интрастат операторите чрез своя Интернет сайт или чрез компетентните териториални дирекции за възникналите обстоятелства и дава указания за алтернативни действия от тяхна страна. В случая се е установило, че е била налице техническа невъзможност именно от страна на НАП, но липсват данни същата да е информирала своевременно Интрастат операторите, давайки им и съответни указания за алтернативни действия. /В тази насока са и показанията на актосъставителя/. Според възражението срещу АУАН, ответникът е правил опити да подаде Интрастат декларацията за м.юли 2017г. именно на 14.08.2017г. в периода, когато системата е била недостъпна, данни за което бяха предоставени и от св.Й.. От изложеното следва, че неизпълнението на задължението по чл.11, ал.1 от ЗСВТС от страна на ответника се е дължало на обективни причини.
Настоящата инстанция споделя изводите на въззивния съд като правилни и законосъобразни. Съдебният акт е мотивиран. Обсъдени са събраните по делото доказателства и приложимите правни норми. Споделят се изводите на първоинстанционият съд за маловажност на деянието по смисъла на чл. 28, б.”а” от ЗАНН. Наказаното лице няма други предходни нарушения, установени с влезли в сила НП, касае се за първо нарушение, като същото е отстранено (интрастат- декларацията е подадена със закъснение от 1 ден) преди съставянето на АУАН. При тези данни съдът намира, че за АНО са били налице основанията на чл.28 от ЗАНН, отчитайки и изискването за съразмерност между тежестта на нарушението и тази на наказанието. В съответствие с духа и буквата на закона е било достатъчно нарушителят да бъде предупреден, че при повторно нарушение ще му бъде наложено наказание. В тази насока, процедурата по чл.28 от ЗАНН (доколкото същата не заличава противоправния характер на деянието) в пълна степен би изпълнила целите на закона и би въздействала дисциплиниращо спрямо дееца.
Съдебният състав приема, че жалбата е неоснователна. Не са налице твърдените с нея противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Материалния закон е приложен правилно от въззивния съд. Задълженото лице е направило опит да подаде в срок изискуемата се декларация.
Съдът направи служебно проверка на основание чл. 218, ал. 2 от АПК и счита оспореното съдебно решение за валидно и допустимо.
При изложеното оспореното решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221 във вр. с чл. 223 от АПК, съдът

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 18.12.2017 г. постановено по НАХД № 1067/ 2017 г. по описа на РС – Търговище.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: ……….

Решението е влязло в законна сила.