Р Е Ш Е Н И Е № 131

гр. Търговище, 08.11.2019г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд - Търговище, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
при секретаря Стоянка Иванова и с участието на прокурора Васил Ангелов, като разгледа докладваното от председателя КНАХД № 129 по описа на Административен съд – Търговище за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на Народно читалище „Иван Вазов 1908“ с. Здравец, представлявано от Д. Х. Д.против решение № 175 от 21.08.2019 г. на Търговищкия районен съд, постановено по НАХД № 409/2019г. Касационното основание, което се въвежда е за нарушение на материалния закон и съществено процесуално нарушение. Жалбоподателят чрез процесуалния си представител твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като „изписаните доводи и правни изводи са тълкователни и несъобразени със Закона за счетоводството, не са взети под внимание всички факти, обстоятелства и приложени доказателства, квалифициращите обстоятелства са преиначени и част от установените данни са противоречиви и неоснователни“. Конкретните оплаквания са следните: ръководството на читалището няма счетоводни познания и затова читалището има нает  счетоводител, който следва да отговаря за спазването на законовите изисквания. На следващо място се твърди, че съдът не е обсъдил всички доказателства по делото. В условията на евентуалност се обосновава, че съдът е следвало да приложи чл. 28 от ЗАНН и да отмени наказателното постановление. По подробно изложени в жалбата съображения се прави искане съдът да постанови решение, с което да отмени решението на ТРС и отмени издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се представлява. Депозирани са писмени бележки.
Ответната страна – Агенция за държавна финансова инспекция, редовно призована, не се представлява.
Представителят на ОП – Търговище дава заключение за основателност на жалбата. Счита, че решението на ТРС следва да бъде отменено, респ. и наказателното постановление.
Административен съд – Търговище, първи касационен състав, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши касационна проверка на обжалваното решение, с оглед наведеното с жалбата касационно основание и правомощията си по чл. 218, ал.2 от АПК, установи следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
С обжалваното решение ТРС е потвърдил Наказателно постановление № 11-01-555 от 11.01.2019 г. на Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на Народно читалище „Иван Вазов 1908“ с. Здравец, общ. Търговище, представлявано от Д. Х.Д., на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за счетоводството е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 (триста) лева.
За да постанови този резултат, от фактическа страна районният съд е възприел изцяло установеното с наказателното постановление, като е преразказал подробно хода на административно-наказателното производство. Прието е, че проверката е извършена на основание заповед на Директор на АДФИ с обхват: преценка на законосъобразността на получаването, разходването и отчитането на парични средства по касов и банков път, получени като субсидия от държавния и общинския бюджет за периода от 01.01.2015 г. до 11.06.2018г., в това число документалната обоснованост на извършените разходи. В рамките на проверката било установено, че за времето от 01.01.2018 г. до 11.06.2018 г. от отчетен период 2018 г. не е извършено хронологично регистриране на счетоводните операции по прихода и разхода на парични средства в банковата сметка и в касата на Народно читалище „Иван Вазов 1908“. Не е попълван регистър „Касова книга“ и не е установена касовата наличност на паричните средства. За изтеглена сума в размер на 500 лв. на 08.03.2018 г. от банковата сметка на Читалището не е съставен приходен касов ордер за завеждането ѝ в касовата наличност, с което не е документирано приемането на паричните средства в касата. За извършените плащания в брой с парични средства от касата на Читалището не са съставяни разходни касови ордери, като са установени 26 разходооправдателни документи за извършени плащания в брой, съответно: разходи за материали (хранителни продукти, прежда за мартеници, строителни материали) общо по 13 бр. фактури за 491.05 лв.; разходи за външни услуги (транспортни услуги, куриерски услуги, смяна стъкло) общо по 7 бр. фактури за 154.21 лв.; разходи за ел. енергия и горива по 2 бр. фактури за 91.47 лв.; разходи за изнесен Великденски концерт по фактура от 08.04.2018 г. за 600 лв.; разходи за съдебни и нотариални такси по 3 бр. квитанции за 38 лв. При тези обстоятелства съдът е обосновал, че са били налице основания за ангажиране отговорността на читалището за нарушение на чл. 77, ал.1 от Закона за Счетоводството. Съдът подробно е обосновал защо приема, че са налице основания за ангажиране отговорността на дружеството по посочения текст и защо приема, че не са налице обстоятелства, които да изключват отговорността на дружеството.
Решението е правилно. Постановено е при напълно изяснена фактическа обстановка и въз основа на надлежно събрани и ценени допустимо по закон доказателства и доказателствени средства. Изводите на съдът за приложението на материалния закон са обосновани и се споделят напълно от настоящата инстанция. Оплакванията на касатора срещу решението на ТРС по същество повтарят оплакванията срещу наказателното постановление. Те са подробно обсъдени от първоинстанционния съд и не следва да бъдат подробно приповтаряни. Правилно е прието, че отговорността на читалището е обективна и че тя не се изключва поради обстоятелството, че за извършване на дейността е нает счетоводител. Възлагането на задължения на счетоводителя не освобождава читалището от административно-наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията за редовно водене на счетоводство. На следващо място правилно е преценено, че няма основания за прилагане на института на чл. 28 от ЗАНН, а изтъкнатите смекчаващи отговорността обстоятелства са взети предвид при определяне на наказанието, което е определено в минимален размер.
Предвид изложеното, настоящият състав приема, че наведените в жалбата касационни основания – нарушение на материалния закон и съществено процесуално нарушение, не са налице. Решението на районния съд като правилно следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН,  Административен съд – Търговище,
 
Р Е Ш И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175 от 21. 08. 2019г. на Районен съд - Търговище, постановено по НАХД № 409/2019г.
Решението не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.

Решението е влязло в законна сила.