О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер № 11.10.2018 година Град Търговище

Търговищки Административен съд
На единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година
в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА

Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Ч КНАХД № 135 описа за 2018 година,
за да се произнесе, взе предвид следното:

С разпореждане от 22.08.2018г. постановено по НАХД№75 /2018г. на ПРС производството въззивната инстанция е оставила без разглеждане постъпила касационна жалба от К.Р.М. ***, на осн. чл.215, т.3 АПК поради просрочие на същата.
В законния срок против разпореждането е постъпила частна жалба. Претендира се отмяна на разпореждането на съда като неправилно и незаконосъобразно.
Настоящият касационен състав намира частната жалба за допустима. Разгледана по същество същата е основателна поради следните съображения:
Съгласно чл.63 ЗАНН районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление или електронния фиш. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
Реда по АПК , на който се е позовала въззивната инстанция е предвиден за касационната такава, това включва и преценката по отношение допустимостта на производството. Постановеният акт е неправилен и като такъв следва да се отмени, а делото върнато на ПРС за администриране на касационната жалба.
По изложените съображения настоящият състав счита,че следва да бъде отменено разпореждането на районния съд,с което е прекратено производството по НАХД №135/2018г. и делото върнато за администриране на касационната жалба .
Водим от горното ,съдът

О П Р Е Д Е Л И:


ОТМЕНЯВА разпореждане от 22.08.2018г. постановено по НАХД№75 /2018г. на ПРС.
ВРЪЩА делото на ПРС за извършване на администриране на касационната жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ .


ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ЧЛЕНОВЕ: 1.     2.

Определението е влязло в законна сила.