Р Е Ш Е Н И Е

Номер 155 30.11.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд Търговище касационен състав
На двадесет и седми ноември година 2018
В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: СТОЯНКА ИВАНОВА
Прокурор: ДИЛЯНА СТОЯНОВА
Като разгледа докладваното от съдията Иванка Иванова
КНАХД № 151 по описа за 2018 година,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63 от ЗАНН и чл. 348 от НПК.
Делото и образувано е по жалбата на Регионална дирекция (РД) на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, чрез ст. юрк. В. П. против решение № 259/ 05.10.2018 г., постановено по НАХД № 630/ 2018 г. по описа на РС – Търговище за 2018 г., с което е отменено НП № В – 0043715/ 22.06.2018 г. на директора на РД на КЗП за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към ГД“Контрол на пазара“ с което на „Братя Миладинови“ ООД гр. Търговище ЕИК 125573012, представлявано от С. М. за нарушение на чл. 30, ал. 2, т. 8 и на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия е наложено адм. наказание ”имуществена санкция” в размер на 2000 лв. като незаконосъобразно. С жалбата са посочени като касационни основания: противоречие със закона, неправилно тълкуване и прилагане на материално правни и процесуални норми, противоречие със събраните по делото доказателства. В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се представлява.
Ответникът по касация – „Братя Миладинови“ ООД гр. Търговище ЕИК 125573012, представлявано от Станимир Миланов, редовно призован се представлява от адв. Л. И. ***, който изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на оспорения съдебен акт.
Представителят на Окръжна прокуратура – Търговище счита, че жалбата за неоснователна, а решението за законосъобразно. Правилно е приложен законът. Няма допуснати съществени процесуални нарушения, които да изискват отмяна на съдебния акт и той следва да бъде потвърден.
Съдът, след като обсъди оплакванията по жалбата във връзка с доказателствата по делото и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, при следните съображения:
За да отмени оспореното НП, РС-Търговище приел за установено от фактическа страна, че на 18.05.2018 г. инспектори от КЗП извършили проверка в търговски обект – заведение за хранене „Фаст – Фуд“, находящ се в гр. Търговище, ул. „29-ти януари”. Търговската дейност в обекта се осъществявала от „Братя Миланови” ООД гр. Търговище. В хода на проверката контролните органи установили, че в обекта се предлагат за продажба тютюневи изделия (цигари), за които търговеца не е изпълнил административното си задължение да обяви цените им на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин. В съставения от проверката констативен протокол № К-2632977/18.05.2018 г. проверяващите подробно описали по марки и вид общо 194 кутии цигари, на които нямало обявени цени, като приложили и снимки от обекта. С протокола били изискани и доставните документи и сертификати за описаните тютюневи изделия, които били представени от управителя на дружеството в указания срок.
Предвид установеното св. Р.С. ст. инспектор в РД - Варна при КЗП съставил на „Братя Миланови” ООД, АУАН № К -0043715/22.05.2018 г. за нарушение на чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. В законоустановения срок представляващия дружеството депозирал писмени възражения срещу съставения акт, в които е изложил, че на витрината на обекта имало изложени видове цигари с обявени цени, а описаните в акта марки цигари в момента на проверката не се предлагали за продажба. Приемайки възражението за неоснователно, въз основа на акта, Директорът на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към ГП „КП” при КЗП издал НП № В – 0043715 от 22.06.2018 г., с което за нарушение на на чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия наложил на „Братя Миланови” ООД административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лева на основание чл. 46, ал. 1 от същия закон. За изясняване на обстоятелствата по делото като свидетели са разпитани актосъставителя Р.Станев и участвалия в проверката и свидетел по акта служител на КЗП Н.А.. В показанията си двамата свидетели възпроизвели констатациите по съставения акт, като не отричат и изложеното във възражението и жалбата, че в обекта е имало и марки цигари с обявени цени. Изяснили, че обекта се обслужвал от две гишета, едното навън към тротоара, а другото вътре, като обявени цени били на рекламен стикер на гишето към тротоара, от външната страна на обекта.
По искане на ответника като свидетел е била разпитана и М.М., продавач-консултант в магазина. От показанията и, както и от обясненията на ответника се е установило, че цигарите се предлагат на стилажи на прозореца на павилиона, като цените им са обявени от външна страна, защото обичайно цигарите се продават от гишето навън към тротоара. В момента на проверката описаните в АУАН и НП марки цигари не се предлагали за продажба, защото имали нови баркодове, невъведени в компютъра. Затова и от външна страна на павилиона тези марки цигари били скрити, като стъклата на витрините били затъмнени с рекламни лепенки. Независимо, че свидетелката може формално да се счита за заинтересована, съдът е кредитирал показанията й като кореспондиращи с показанията на актосъставителя и свидетеля по акта, както и с приложения снимков материал. От последният (макар и с недобро качество) се установило, че действително стъклата на стилажите с описаните в НП марки цигари са затъмнени и явно невидими от външна страна, където обичайно в обекта се обявяват цените на цигарите.
От правна страна въззивният съд е намерил, че жалбата е процесуално допустима, като по същество е основателна. НП № В – 0043705 от 17.11.2017 г. е издадено от компетентен орган - от Директора на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към КЗП.
Съдът е счел описаната в АУАН и възпроизведена в НП фактическа обстановка за неотговаряща на обективната истина. Пред съда актосъставителят и свидетелят по акта признали, че в обекта е имало и цигари с обявени цени, но не са описали в АУАН това обстоятелство, както и не са посочили къде са били обявени тези цени (от външната страна на обекта). Проверяващите са приели, че макар и от външна страна, тези марки цигари имат обявени цени и за тях дружеството не е в нарушение. Подхождайки тенденциозно, инспекторите на КЗП не са изискали обяснения от намиращия се в обекта продавач консултант, и са направили снимков материал на обекта от вътрешна страна, като по обясненията на ответника са влезли зад гишето на продавача, защото стилажите с цигарите се намирали далеч от погледа на клиентите от обичайното място за извършване на покупки. Съдът е приел, че вмененото адм. нарушение на чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - предлагане за продажба тютюневи изделия (цигари), за които търговеца не е изпълнил административното си задължение да обяви цените им на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин, не е извършено от обективна страна. Санкционната разпоредба на чл. 46, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия предвижда санкция в значителни размери за голям кръг нарушения на закона, между които нарушението на разпоредбата на чл. 30, ал. 2, т. 8 е едно от тези с най-ниска степен на обществена опасност. Тютюневите изделия се продават по цени, определени с наредба на Министерския съвет, като на всяка кутия тази цена е отразена върху акцизния бандерол. Като се има предвид, че част от продаваните цигари са имали обявени цени, че нарушението е нарушението е първо по ред и явно има инцидентен характер, както и неговата ниска степен на обществена опасност, АНО е имал всички основания да приеме случаят за маловажен и да приложи чл. 28 от ЗАНН. Съдът е намерил, че са били налице основания за приложение на посочената разпоредба – да не бъде налагано наказание, като нарушителят бъде предупреден, че при повторно извършване на нарушението ще бъде санкциониран. Доколкото процедурата по чл. 28 от ЗАНН не представлява оневиняване или заличаване на противоправния характер на деянието, приложението и в пълна степен би изпълнило целите на закона и би въздействало дисциплиниращо спрямо дееца.
Настоящата инстанция счита изводите на въззивния съд за правилни и законосъобразни. Обсъдени са всички събрани по делото доказателства. Постановеният съдебен акт е подробно и обстойно мотивиран. Изложени са мотиви по приложимите правни норми. Съдебният състав счита подадената касационна жалба за неоснователна. Не е налице противоречие със закона, неправилно тълкуване и прилагане на материално-правните и процесуални норми и противоречие със събраните по делото доказателства. Последното наведено основание от касатора сочи на необоснованост на постановения съдебен акт. Необосноваността не е касационно основание за настоящата съдебна инстанция предвид нормите на чл. 63 от ЗАНН във вр. с чл. 348 от НПК. В този смисъл и съдът не дължи произнасяне. Не се споделят възраженията за съставомерност на деянието по чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
При положение, че при първоинстанционното дело не е допуснато нарушение на правилата на съдопроизводството, като са събрани конкретни доказателства относно относимите факти, процесуално недопустимо е при проверка на въззивното решение, касационният състав да подменя вътрешното убеждение на съда по същество. Правилни са изводите на въззивния съд за несъставомерност на деянието на касатора по чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - предлагане продажба на тютюневи и свързани с тях изделия без обявяване на цените им на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин. Нарушението не е безспорно установено и доказано пред въззивния съд от АНО, като всякакви възражения в обратната насока са неоснователни и необосновани.
При тези съображения съдът намира въззивното решение за валидно и допустимо, не е налице и нарушение на материалния закон, за които съдът следи служебно и на основание чл. 218, ал. 2 от АПК.
При изложеното въззивното решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2, пр.1 във връзка с ал. 1 и чл. 223 от АПК, съдът

Р Е Ш И:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 259/ 05.10.2018 г., постановено по НАХД № 630/ 2018 г. по описа на РС-Търговище.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЧЛЕНОВЕ:……

Решението е влязло в законна сила.