Р Е Ш Е Н И Е

Номер 157 30. 11. 2018 година град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд град Търговище
на двадесет и седми ноември две хиляди и осемнадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: СТОЯНКА ИВАНОВА
Прокурор: ДИЛЯНА СТОЯНОВА
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 153 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2 от ЗАНН.
Образувано е по жалба на адв.Н.В. в качеството на пълномощник на ЕТ „Дарси -73 –Мария Стоянова“- гр.Търговище, ЕИК 125013113, представляван от М. С. Д., против Решение №251 от 27.09.2018 г.на Търговищкия районен съд постановено по НАХД №703/2018 г. по описа на съда, с което е изменено Наказателно постановление № 25 – 2503389 от 18.07.2018 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Търговище. С касационната жалбата се релевират доводи незаконосъобразност на съдебния акт. Моли се въззивното решение да бъде отменено. В с.з. не взема становище.
Ответникът, взема становище по жалбата в писмени бележки, като я счита за неоснователна.
Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
Районният съд е установил от фактическа страна, че на 04.06.2018 г. около 17.00ч. инспектори от Дирекция “Инспекция по труда” – Търговище извършили проверка по работни места в обект на контрол – строеж на жилищна сграда, намиращ се в гр.Търговище, ул.”Тракия” № 15. В хода на проверката било установено, че в обекта полагат труд работници, наети от ЕТ „Дарси -73 – Мария Стоянова“- гр.Търговище, ЕИК 125013113. Констатирано било, че в посочения обект като общ работник полага труд лицето М. А. с работно време за деня от 08.00ч. до 17.00ч., почивка в работния ден от 12.00ч. до 13.00ч., два почивни дни в седмицата и уговорено трудово възнаграждение в размер на 580лв. Към момента на проверката по работните места, работникът демонтирал кофраж на първа етажна плача на жилищната сграда. Проверяващите изискали от ЕТ „Дарси -73 – Мария Стоянова“ документи във връзка с осъществяването на трудовите правоотношения на наетите работници в обекта. При извършената на 21.06.2018г. проверка на представените от работодателя документи, било установено, че ЕТ „Дарси -73 –Мария Стоянова“ -гр.Търговище е сключил с А. трудов договор № 80 от 05.06.2018г. за работа на длъжност „общ работник, строителство сгради“. Представена била и заповед № 101/ 01.06.2018 г. за прекратяване на сключен с А. трудов договор № 76/30.04.2018 г., считано от 01.06.2018 г. Въз основа на така констатираните факти, било установено, че на 04.06.2018 г. Асанов е полагал труд в обекта без сключен писмен трудов договор с работодателя. Предвид това, на ЕТ „Дарси -73 –Мария Стоянова“ в качеството на работодател бил съставен АУАН № 25- 25003389 /22.06.2018 г. за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН било депозирано писмено възражение срещу акта, към което била приложена и коригирана заповед № 101 на работодателя с дата 05.06.2018 г. Според последната, трудовият договор № 76/ 30.04.2018 г. на Асанов бил прекратен от 05.06.2018г. Приемайки възражението за неоснователно, въз основа на АУАН № 25- 25003389 /22.06.2018г., Директорът на Дирекция “Инспекция по труда”- Търговище издал Наказателно постановление № 25- 2503389/18.07.2018 г. Посредством същото за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ и на основание чл.414, ал.3 от КТ наложил на ЕТ „Дарси -73 –Мария Стоянова“ в качеството на работодател имуществена санкция в размер на 1600лв.
При тази фактическа обстановка районният съд е , че в хода на административнонаказателното производство да са допуснати процесуални нарушения, които да са съществени и които да са довели до цялостното му опорочаване. Както АУАН, така и НП са издадени от компетентни органи, по предвидените от закона ред и форма, съдържат изискуемите от ЗАНН реквизити.
Съдът е приел, че към 04.06.2018 г. работникът не е имал сключен писмен трудов договор с работодателя. Същият е имал сключен трудов договор с ЕТ „Дарси -73 – Мария Стоянова“ № 76 от 30.04.2018 г., който е бил прекратен. След проверката по работните места с лицето е сключен нов трудов договор № 80 от 05.06.2018 г.
Видно от заповед № 101/01.06.2018г, трудовото правоотношение по трудов договор № 76/30.04.2018г. с работника е било прекратено, считано от 01.06.2018г.
Въззивната инстанция е приела, че към 04.06.2018г. работника не е имал писмен трудов договор с работодателя и въпреки това е бил допуснат до работа. Направен е подробен анализ на представените писмени доказателства, като е прието , че едноличния търговец е нарушил изискването на чл.62, ал.1 от КТ и е осъществил състава на чл.414, ал.3 от КТ. Отговорността на ЕТ „Дарси -73 – Мария Стоянова“ е обективна и произтича от качеството му на работодател, съгласно §1, т.1 от КТ.
Правилен е извода на съда, че по отношение на така извършеното административно нарушение не би могла да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Съгласно задължителното за съда ТР № 3/10.05.2011г. на ВАС, „Специалният състав по глава ХІХ, раздел ІІ от КТ на „маловажно” административно нарушение по чл.415в от КТ изключва приложимостта на общата разпоредба на чл.28 от ЗАНН”. С оглед обстоятелството обаче, че нарушението е първо за наказания субект, както и че работодателят е отстранил вредните последици за работника, въззивната инстанция е приела, че целите на административната санкция биха се постигнали и посредством имуществена санкция в минималния предвиден в закона размер, а именно 1500лв.
Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен. В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
Принципно изложените доводи в касационната жалба са идентични с тези пред въззивната инстанция. Фактическата обстановка е правилно изложена от съда и се споделя от настоящата инстанция. Предвид изложеното по отношение на чл.28 ЗАНН и неприложимостта му в производството, то тези изводи също напълно се споделят.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.
По изложените съображения касационният съд счита, че е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното решение.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №251 от 27.09.2018 г.на Търговищкия районен съд постановено по НАХД №703/2018 г. по описа на съда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: 1.         2.

Решението е влязло в законна сила.