Р Е Ш Е Н И Е № 13

гр. Търговище, 31.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Търговище, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
при секретаря Янка Ганчева и с участието на прокурора Васил Ангелов, като разгледа докладваното от председателя КНАХД № 166 по описа на Административен съд – Търговище за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба на Н.Ш.Ш. *** против решение № 288/07.11.2018г., постановено по НАХД № 637/2018г. по описа на РС - Търговище за 2018г., с което е потвърдено наказателно постановление № 18-1292-001303 от 07.06.2018г. на Началника на сектор ПП при ОДМВР гр.Търговище. Жалбоподателят твърди, че решението е постановено при съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Прави се искане касационната инстанция да отмени атакуваното решение на РС – Търговище и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателното постановление. В съдебно заседание жалбата се поддържа.
Ответникът по касационната жалба – Сектор ПП при ОД на МВР – Търговище, редовно призован, не изпраща представител и не излага становище по съществото на повдигнатия касационен спор.
Представителят на Окръжна прокуратура – Търговище пледира за неоснователност на касационната жалба и за оставяне в сила решението на РС - Търговище.
Административен съд – Търговище, първи касационен състав, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши касационна проверка на обжалваното решение, с оглед наведеното с жалбата касационно основание и правомощията си по чл. 218, ал.2 от АПК, установи следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
Районен съд – Търговище е потвърдил наказателно постановление № 18-1292-001303 от 07.06.2018г. на Началника на сектор ПП при ОДМВР гр.Търговище, с което на Н.Ш.Ш. за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП са наложени следните наказания: „глоба” в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца.
За да постанови този резултат РС - Търговище е приел от фактическа страна, че на 26.05.2018г. в 01.55ч. на ул.”Паисий“ в гр.Търговище полицейски патрул спрял за проверка управляваният от жалбоподателката лек автомобил „Мерцедес МЛ 280 ЦДИ“ с рег…. На водачката била извършена проба за употреба на алкохол с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабр.№ARBA-0073. Пробата отчела алкохол в кръвта на жалбоподателката – 0.89 промила. Бил издаден талон за медицинско изследване с № 0029936, но жалбоподателката не се възползвала от това си право. Пред полицейските служители жалбоподателката признала, че е изпила няколко бири и излязла от заведението да си купи цигари. От изслушаното по делото заключение на съдебно – медицинската експертиза се установява, че употребата на твърдените от жалбоподателката медикаменти и хранителна добавка не би могла да доведе до процесната концентрация на алкохол в кръвта й, ако се спазва регламентираният начин за прием. Според вещото лице само химически анализ на кръвта би установил вероятното отражение на употребявани медикаменти, хранителни добавки и заболяване, върху концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателката, но последната сама се е лишила от тази си възможност.
Въз основа на тези факти съдът е обосновал извод, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, че са налице обстоятелства, ангажиращи отговорността на жалбоподателя и липсват такива, които да я изключват.
Решението е правилно. Не се установяват нарушения на съдопроизводствените правила при неговото постановяване, нито по приложението на материалния закон. Съдът е изяснил релевантната фактическа обстановка в пълен обем, с допустими по закон доказателствени средства. При установяването на фактите съдът не допуснал каквото и да било съществено процесуално нарушение. Съгласно чл. 189, ал.2 от ЗДП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Обратно доказване по делото не е проведено успешно. „Доказване на противното“ означава провеждане на пълно доказване на факта, че жалбоподателката не е управлявала лек автомобил след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда. Този факт следва да е установен по начин, който да създаде сигурно убеждение в съда в истинността на това фактическо твърдение, а не само да създаде вероятност, т.е едно не напълно сигурно убеждение в съда. По делото е изслушано експертно заключение, чийто отговор би имал значение, ако наказуемостта на деянието по ЗДвП предполага то да е извършено само при форма на вината умисъл. Съгласно чл. 7 от ЗАНН деянието, обявено за административно нарушение е виновно, когато е извършено умишлено или непредпазливо, като непредпазливите деяния не са наказват само в изрично предвидените случай, сред които не попада процесния.Т.е дори да се приеме за доказано твърдението на жалбоподателката, че установененото количество алкохол в кръвта е резултат на изпитите две бири по 330мл. и 1-2 супени лъжици сироп „Шведска горчивка“, то това по никакъв начин не би променило извода за осъществен виновно състав на административно нарушение при форма на вината небрежност. Законът забранява управлението на МПС след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, като източника на алкохола е без значение.
При така установената фактическа обстановка правилен е изводът на съда, че са били налице положителните предпоставки за ангажиране отговорността на жалбоподателката за извършеното нарушение и респ. че липсват основания за отпадане на отговорността ѝ.
Наведените с жалбата касационни основания за нарушение на закона и съществено процесуално нарушение - по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН, не са налице. Решението на районния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН, Административен съд – Търговище, първи касационен състав

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 288/07.11.2018г., постановено по НАХД № 637/2018г. по описа на РС - Търговище за 2018г.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
2.

Решението е влязло в законна сила.