О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер № 09.01.2019 година град Търговище

Административен съд Търговище касационен състав
На девети януари 2019 година
в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от съдия И.Иванова
Ч. К. Адм.Д № 2 описа за 2019 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава ХІІІ от АПК във вр. с чл. 63 от ЗАНН.
Делото е образувано по частна жалба на П.Б.С. ЕГН ********** *** против Определение № 380/20.11.2018 г., постановено по НАХД № 1014/2018 г. на РС-Търговище, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата против Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1480563 на ОД на МВР - Търговище
В жалбата са изложени съображения, че процесното МПС Опел Астра С ДК№ Р4537 РА е закупено от Миглена Серафимова Димитрова от с. Камен, общ. Стражица съгласно Договор за покупко-продажба на МПС от 30.04.2015 г. Нарушението е извършено на 18.10.2016 г. и следователно посоченото лице следва да заплати Електронния фиш (ЕФ).
Поради това постановеното определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на производството.
Съдът, след като обсъди оплакванията по частната жалба във връзка с доказателствата по делото и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
За да прекрати образуваното пред него производство, първоинстанционният съд е приел, че процесният ЕФ е връчен с обратна разписка на Борис С. – син на адресата П.С. на 25.05.2017 г., поради което е приел, че същият е редовно връчен. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 от ЗДвП срокът за обжалване на ЕФ е 14-дневен и е изтекъл на 08.06.2017 г. От материалите по делото е видно, че възражение срещу процесния ЕФ не е правено. Жалбата срещу ЕФ е била подадена по пощата на 04.07.2018 г. според представения по делото пощенски плик. Поради това жалбата се явява просрочена и процесуално недопустима и първоинстанционният съд прекратил образуваното пред него производство.
Настоящата съдебна инстанция споделя изводите на въззивния съд при следните съображения:
Съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, в предвидените от закона случаи съдът може да прекрати производството по обжалване на НП с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба. Такъв случай, съгласно чл. 189, ал. 8 от ЗДвП е изтичането на законоустановения 14-дневен срок за оспорване на ЕФ. Както е приел и въззивния съд срокът за оспорване на процесния ЕФ серия К, № 1480563 на ОД на МВР – Търговище е изтекъл на 08.06.2017 г., а жалбата срещу ЕФ е била подадена на 04.07.2018 г. или след повече от 1 година след срока за обжалване. Поради това като е прекратил производството по делото след като е била подадената жалба за оспорване на процесния ЕФ, въззивния съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила. Възраженията на жалбоподателя С. е следвало да бъдат изложени в 14-дневен срок от получаване на ЕФ в писмена декларация пред директора на ОД на МВР – Търговище до 08.06.2017 г.
При тези съображения оспореният съдебен акт следва да бъде оставен в сила като законосъобразен.
Воден от изложеното и на основание чл. 234 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 380/20.11.2018г. по НАХД № 1040/2018 г. на РС-Търговище, с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата против Електронен фиш серия К, № 1480563 на ОД на МВР – Търговище.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На страните да се изпрати препис от настоящото определение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: .……….
………..

Определението е влязло в законна сила.