Р Е Ш Е Н И Е

№ 51 16.04.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище
на двадесети март две хиляди и осемнадесета година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Росица Цветкова
ЧЛЕНОВЕ: Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар- Гергана Бачева
Прокурор- Николай Казаков
като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КНАХД № 25 по описа за 2018 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на глава дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на процесуалния представител на заместник-директора на ТД на НАП-Варна - гл. юрисконсулт М. Д. Й. при ТД на НАП-Варна против Решение № 340/20.12.2017 г. на Районен съд гр. Търговище, постановено по НАХД № 967/2017г., с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 290942-F323077/12.10.2017 г. на заместник- директора на ТД на НАП-Варна. С посоченото НП на С.П.Х., ЕГН-********** *** в качеството и на задължено лице-управител на „Мира стил-62“ ЕООД гр.Търговище, ЕИК: 203523303, за нарушение на чл.38, ал.1,т.1, във връзка с чл.16, ал.1,т.4 от Закона за счетоводството /ЗСч/ на основание чл.74, ал.1, предложение първо от ЗСч е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.
В касационната жалба като основание се навежда противоречие на материалния закон и на процесуалните правила. Излагат се доводи, обосноваващи липса на изложени от Районния съд мотиви относно това кои критерии за маловажност са взети предвид от съда. Навежда се неправилност на изводите на съда по отношение приложението на разпоредбата на чл.74, ал.1 от ЗСч. Излага се становище за липса на предпоставки за приложение на чл.28 б. а“ от ЗАНН в конкретния случай. Моли се оспореното решение да бъде отменено и да се постанови ново, с което НП да се потвърди.
В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител гл. юрисконсулт М. Д. поддържа жалбата на наведените в нея основания и доводи. Излага доводи, че за маловажни случаи следва да се приемат случаите, при които дружествата не са извършвали дейност докато в конкретния случай, дружеството е извършвало дейност и е имало отчетени обороти за процесния период.
Ответникът по касационната жалба – С.П.Х. *** в съдебно заседание се явява лично и моли оспореното решение да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище, за неоснователност на жалбата. Намира, че са налице основания за приложение на чл.28 б. а“ от ЗАНН и че въззивното решение е постановено при правилно приложение на материалния закон. Дава заключение, че оспореното решение следва да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че Районният съд е приел следната фактическа обстановка: При извършена проверка на 18.08.2017 г. в база данни на НАП и в ТР на Агенцията по вписванията е установено, че С.П.Х., в качеството си на управител на „Мира стил-62“ ЕООД гр.Търговище, ЕИК: 203523303 и ръководител на предприятието, не е изпълнила задължението си по чл. 38, ал. 1 т. 1 от ЗСч- да публикува годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година в Търговския регистър в законно установения срок до 30.06.2017 година. Било констатирано, че ГФО на дружеството е заявен и публикуван на 25.08.2017г. В годишната данъчна декларация на дружеството по чл.92, ал.1 от ЗКПО за 2016г. подадена на 30.03.2017г. били декларирани 31097.65 лева нетни приходи от продажби. За констатираното на С.П.Х. на 23.08.2017г. бил съставен АУАН № F323077, за нарушение на чл.38, ал.1,т.1, във връзка с чл.16, ал.1,т.4 от ЗСч. Въз основа на така съставения АУАН Заместник-директорът на ТД на НАП-Варна издал процесното НП №290942-F323077/12.10.2017 г., с което на С.П.Х. за нарушение на чл.38, ал.1,т.1, във връзка с чл.16, ал.1,т.4 от /ЗСч/ на основание чл.74, ал.1, предложение първо от ЗСч е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.
При така установеното от фактическа страна въззивният съд е приел, че НП е издадено от компетентен орган и при липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Районният съд е извел извод, че при така събраните по делото доказателства безспорно е установено, че Х. е осъществила състава на описаното в НП административно нарушение. Въззивният съд обаче след като е взел предвид, че ГФО на дружеството е публикуван преди издаване на НП и че по делото не са налице данни санкционираното лице да е било наказвано преди това с влязло в сила НП за друго нарушение на ЗСч е приел, че обществената опасност на деянието и дееца обосновават приложение на чл.28 б „а” от ЗАНН. Съдът е извел извод, че процедурата по чл.28 б „а” от ЗАНН в пълна степен би изпълнила целите на закона и наказващият орган като не я е приложил е издал НП при неправилно приложение на закона.
На основание така направените фактически констатации и правни изводи въззивният съд е отменил обжалваното НП като незаконосъобразно
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка, съгласно чл.218 от АПК, намира следното:
Изводите на въззивния съд, че в конкретния случай са били налице предпоставки за приложение на процедурата по чл.28 „а” от ЗАНН, се споделят от настоящата инстанция предвид на това, че същата не заличава противоправния характер на деянието. Касационният съд приема въззивното решение за постановено при правилно приложение на закона.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218, ал.2 от АПК не се констатираха такива нарушения в съдебното производство пред въззивния съд, които да водят до невалидност или до недопустимост на решението.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното решение и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Воден от горното, касационният съд, на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК,

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 340/20.12.2017г. на Районен съд-гр.Търговище, постановено по НАХД № 967/2017 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл.223 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Решението е влязло в законна сила.