Р Е Ш Е Н И Е

№ 52 16.04.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище
на двадесети март две хиляди и осемнадесета година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ– Росица Цветкова
ЧЛЕНОВЕ: Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар- Гергана Бачева
Прокурор- Н. Казаков

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КАХД № 37 по описа за 2018 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63 ал.1 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на Н.Д.Н., ЕГН-********** *** против Решение № 7/12.01.2018 год., на Районен съд гр.Търговище по НАХД № 1020/2017 год., с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 16-1292-000823/12.10.2016г. на Началник Сектор ПП-Търговище към ОД на МВР-гр. Търговище. С посоченото НП на Н.Д.Н., ЕГН-********** *** от НП на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, по т.2 от НП на основание чл.183, ал.1,т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лева и по т.3 от НП на основание чл.183, ал.1,т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лева.
В касационната жалба като основания се навеждат неправилно приложение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Навежда се, че по съществото на делото не са изяснени всички факти за правилното разрешаване на случая. Моли се решението да бъде изцяло отменено и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на основание чл.222, ал.2,т.2 от АПК, алтернативно оспореното решение да бъде изцяло отменено, като се постанови ново, с което НП изцяло да се отмени.
В съдебно заседание касаторът не се явява лично. Представлява се от адвокат С.А., който поддържа жалбата на наведените в нея основания и доводи. Излага се становище, че Районният съд едностранно е кредитирал събраните пред него гласни доказателства като неправилно е дал вяра единствено на показанията на разпитаните по делото полицейски служители. Представя писмени бележки, в които са изложени подробни доводи, обосноваващи неправилно изясняване на фактическата обстановка по делото. Навежда се неспазване от страна на наказващия орган на чл.52 ал.4 от ЗАНН и на срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН
Ответникът по касационната жалба – Началник Сектор ПП-Търговище към ОД на МВР-гр. Търговище, в съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.
Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че не са налице допуснати нарушения, които да опорочават съдебния акт. Дава заключение, че оспореното решение следва да бъде оставено в сила, като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че Районният съд е приел следната фактическа обстановка:
На 14.05.2016 г. около 00.55ч. на „ул.П.Р.Славейков” в гр.Търговище полицейски патрул в състав - свидетелите Д. и Й., спрял за проверка управляваният от Н.Д.Н. лек автомобил „Форд Транзит” с рег.№ …. При поискване на документите на водача, било установено, че същият лъха на алкохол, при което контролните органи са поискали Н. да бъде тестван с техническото средство „Алкотест дрегер 7410 PLUS” с фабр.№ ARSM 0133. При извършената проверка водачът Н. отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство „Алкотест дрегер 7410 PLUS”. На същият бил издаден талон за медицинско изследване № 0014104. Водачът Н. не се възползвал от правото си да даде кръв за анализ. Също така било установено, че водачът не носи и не може да представи свидетелство за управление на МПС и контролен талон. За установеното на Н.Д.Н. бил съставен и надлежно предявен АУАН № Т578833/14.05.2016г. В срока по чл.44 от ЗАНН от водача Н. не са подавани писмени възражения. Въз основа на така съставения АУАН Началникът на Сектор ПП-Търговище към ОД на МВР-гр. Търговище издал процесното НП № 16-1292-000823/12.10.2016г.
При така приетото за установено Районният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи позовавайки се на приложените по делото Заповед № 8121з-748/24.06.2015 г., Заповед № Iз-789/12.04.2010г. и Заповед № 8121з-48/16. 01. 2015г. на Министъра на вътрешните работи на Република България.
Районният съд е извел извод, че от така събраните доказателства по делото се доказва, че Н.Д.Н. е осъществил съставите на описаните в НП административнни нарушения. Съдът е изложил мотиви защо кредитира показанията на свидетеля Д.. Обсъдил е и е изложил мотиви защо не цени показанията на свидетелката С.. Съдът е приел, че НП е издадено при спазване на процесуалните правила и при правилно приложение на материалния закон, като на нарушителя правилно са определени и наложени наказанията, тъй като техния размер е фиксиран в закон.
На основание така направените фактически констатации и правни изводи Районният съд е потвърдил обжалваното НП като законосъобразно.
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка съгласно чл.218 от АПК намира следното:
По отношение оплакванията на касатора във връзка с изясняване на дело от фактическа страна, касационният съд намира за необходимо да посочи, че съгласно чл. 189, ал.2 от ЗДвП - редовно съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното. В конкретният случай жалбоподателят не е ангажирал такива доказателства пред инстанцията по същество, които по несъмненен начин да оборват фактическите констатации по административно-наказателното обвинение.
Наведените пред касационния съд нови искания за събиране на гласни доказателства не са предявявани пред инстанцията по същество. Касационният съд не е инстанция по същество. Настоящият съд няма правомощия да събира нови доказателства във връзка с изясняване на въпроса по същество. Съгласно чл.220 от АПК касационният съд не може да прави нови фактически установявания.
От доводите изложени в касационната жалба се извлича, че се оспорва обосноваността на въззивното решение. Необосноваността на въззивното решение не е касационно основание, съгласно чл. 348 от НПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН.
В хода на съдебното производство пред въззивната инстанция са спазени процесуалните правила при събирането на доказателствата и не са налице допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на страните и да са съществени по смисъла на чл.348 ал.3 от НПК. Съдебният акт е обстойно мотивиран. Предвид изложеното настоящият съд намира, че не е налице касационно основание по чл.348 ал.1,т.2, във връзка с ал.3 от НПК за отмяна на въззивното решение.
Изводите на въззивния съд, че при така разпределената доказателствена тежест и събраните по делото доказателства по делото се явява доказано, че касаторът е осъществил съставите на описаните по т.1, т.2,т.3 от НП административни нарушения се споделят от настоящата инстанция. Деянията са правилно правно квалифицирани и не е налице неправилно приложение на материалния закон.

При извършената служебна проверка не бяха констатирани допуснати от Районния съд нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на оспореното решение.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното Решение и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Воден от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН касационният съд,

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/12.01.2018 год., на Районен съд гр. Търговище по НАХД № 1020/2017 год., по описа на същия съд.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл.223 от АПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Решението е влязло в законна сила.