Р Е Ш Е Н И Е
 

Номер 51                              10.05.2019  година                                град Търговище

 
В   И М Е Т О  НА   Н А Р О Д А

Административен  съд                                                                         град Търговище

на   седми май                                                   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:   

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ТОДОРОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:   АЛБЕНА СТЕФАНОВА

                                                                                                       ИВАНКА  ИВАНОВА

Секретар: ГЕРГАНА БАЧЕВА

Прокурор: ДИЛЯНА СТОЯНОВА

Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КНАХД № 40 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2  от ЗАНН.

            Постъпила е жалба от Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Разград, против Решение № 555/14.01.2019 г. по НАХД №725/2018 г.  на Разградски районен съд, с което е  отменено НП № 37- 0000108/27.02.2018г. на Началник ОО „АА” гр.Разград към ИА “Автомобилна администрация” гр.София, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП  на  В.Х.Ч. *** е наложена глоба в размер на 2000 лв. за нарушение на чл.6, ал.1 изр.1 пр.2 във вр. с чл.7, ал.1 от ЗАвП, като незаконосъобразно.

            С касационната жалбата се   релевират доводи за  неправилност и незаконосъобразност на акта.  Моли се въззивното решение да бъде отменено. В с.з. не взема становище.   

            Ответникът  не взема становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение за    неоснователност на касационната жалба.

      След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания  в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.   Районният съд е установил от фактическа страна,  че  на 12.02.2018г. свидетелите по делото и двамата служители на ОО „ АА „ - Разград, извършвали контрол на път I-2 км 61 КПП Стария кладенец, където около 13.50ч. спрели за проверка състав от ППС движещ се от гр.Русе за гр.Разград. Съставът се състоял от влекач Мерцедес, регистриран във ФР Германия и полуремарке с българска регистрация - гр.Варна. От представените от водача документи свидетелите установили, че водачът извършва международен обществен превоз, тъй като представил 2 бр. международни товарителници - ЧМР, в които бил  посочен изпращач на товара от ФРГ и получател фирма, регистрирана в гр.Русе, а товара бил земеделска техника, разтоварена в гр.Русе. Констатирали едно нарушение, а именно, че водача извършва обществен международен превод на товари с МПС с регистрация във ФРГ, което не е с българска регистрация и няма издадено заверено копие към лиценз на общността. За това нарушение бил съставен АУАН бл. № 247483 в присъствие на ответника по касация в настоящото производство.   В ЧМР е записано, че с тези превозни средства е извършен превоз от Германия до Русе. Фирмата реално притежава лиценз за общността, но това превозно средство не е регистрирано и няма право да извършва обществен превоз.

Прието е от правна страна, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства по несъмнен начин се установява, че на инкриминираната дата - 12.02.2018г.  ответника по касация  е извършвал неправомерно регламентирана дейност, за която държавата е създала множество изисквания- лиценз за извършване на превоз на товари на територията на РБългария, лиценз за извършване на международен превоз на товари- лиценз на Общността, разрешение и др., което съставлява нарушение на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП. В случая ответникът по касация е осъществявал дейност по международен превоз на товари с МПС влекач Мерцедес, регистриран във ФРГ, което не е с българска регистрация и не е вписано в издадения лиценз на Общността. За извършения превоз на товари са издадени ЧМР, от които е видно, че е извършен именно с това превозно средство. От субективна страна жалбоподателят е действал умишлено, съзнавайки, че извършва международен превоз на товари с МПС, за което няма необходимия лиценз.

Прието  е, че ответната страна няма качество на превозвач по смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗАвП и не е адресат на адм. задължение по чл. 6, ал.1, изр.1, пр.2 вр. чл. 7, ал.1, изр.2 от ЗАвП. По този начин обжалваното НП е издадено при нарушение на материалния закон. Хипотезата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП съдържа в себе си адм. задължение за водачите на моторно превозно средство, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари, да осъществяват тази дейност с редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи. Тази разпоредба съдържа в себе си и диспозицията и санкцията за осъществено адм. нарушение.

         Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд. Не е допуснато нарушение на процесуалните  правила.    Съдебният акт е подробно и обстойно мотивиран. Обсъдени са всички събрани по делото доказателства.  

            Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен.  В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения. Не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществени такива.

Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от  страните становища по тях, и е отговорено  на всички относими инвокирани възражения.

            При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.

            По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното Решение .

           Водим от горното и на основание  чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

           ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 555/14.01.2019 г. по НАХД №725/2018 г.  на Разградски районен съд.  

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                                  2.

Решението е влязло в законна сила.