Р Е Ш Е Н И Е

Номер 48 11. 04. 2018 година град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А
Административен съд град Търговище
на десети април две хиляди и осемнадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: СТОЯНКА ИВАНОВА
Прокурор: ДИЛЯНА СТОЯНОВА
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 43 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба от „ПРОИНСТАЛ“ ООД , представляван от Т. К. И. против Решение № 17 от 31.01.2018 година по НАХД № 5 по описа за 2018 година, на Районен съд-гр.Търговище, с което е потвърдено НП № 25-2503260 от 08.12.17 г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда “ ,гр.Търговище, с което на “Проинстал“ ООД гр. Търговище за нарушение чл.3 от Наредба № РД-07-2/2009 година и на основание чл. 413, ал. 2 от КТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1600/ хиляда и шестстотин / лева , като правилно и законосъобразно.
Жалбоподателят моли съда, на основанията изложени в жалбата, да отмени НП. Посочват се допуснати от наказващият орган съществени процесуални нарушения водещи до нарушаване правото на защита на наказаното лице Посочено е нарушение разпоредбата на чл. 57, ал. 1 т. 5 от ЗАНН , както и нарушения по реда на чл. 42 т. 5 и чл. 57, ал. 1 т. 6 от ЗАНН- неправилна квалификация на деянието. В касационната жалба като касационно основание се навежда неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП като незаконосъобразно.
Жалбоподателят , редовно призован, не се явява. За него, като процесуален представител се явява адвокат Р.К. ***, който поддържа жалбата.
Ответникът по жалбата в съдебно заседание не се явява. Представя писмено становище.
Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение, че обжалваното решение е законосъобразно, като жалбата се явява неоснователна.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата,доказателствата по делото,становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, съдът намира следното:
Жалбата е процесуално допустима-постъпила е в срок, от надлежна страна и подлежи на разглеждане.
По същество жалбата е не основателна.
За да потвърди обжалваното наказателно постановление Търговищкият районен съд е приел за установено, че при извършване на проверка по повод злополука, на 17.10.17 г. по работните места в обект –складово помещение, стопанисвано от „Кока-Кола ХБК България“ АД –локация Търговище, намиращ се на бул. „Цар Освободител“ шосе 4, на територията на който обект лица, наети от „Проинстал“ ООД гр. Варна извършват дейност по монтаж на стелажна система Драйв ин е установено, че на посочената дата 17.10.17 г., около 15.20 ч с работника И. Д. И. е настъпила злополука. От обясненията на работника и тези на Л. Н. на длъжност „монтажник метални конструкции“, към момента на злополуката И. И. е извършвал дейност по монтаж на стелажната система в проверявания обект. От извършена проверка на 08.11.17 г. в офиса на ИТ гр. Търговище било установено, че работодателят „Проинстал“ ООД е сключил на 16.10.17 г. договор с работника И. Д. И. на основание чл. 235 от КТ-договор за квалификация на лице, което не работи, за обучение по професия „монтажник метални конструкции“.
При така установеното бил съставен и връчен на работодателя „ Проинстал“ ООД АУАН № 25-2503260 от 20.11.17 за това, че на 17.10.17 г е допуснал до работа по монтаж на стелажна система работникът И. Д. И., без същият да притежава необходимите знания и умения за извършване на посочената работа. Така констатираното адм нарушение е квалифицирано по реда на чл. 3 от Наредба № РД-07-2 /09 г .
Било издадено НП, с което за нарушение на чл. 3 от Наредбата и на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 413, ал. 2 на „Проинстал“, като работодател, представляван от управителя на дружеството е наложено адм. Наказание „Имуществена санкция „ в размер на 1600 лева.
При тази фактическа обстановка районният съд е приел, че няма наличие на съществени процесуални нарушения водещи до нарушаване правото на защита на наказания. Прието е, че адм. нарушение е доказано по безспорен начин.
Във фактическите си рамки процесното НП съответства на съставения АУАН. Съдът е отчел ,че в НП е изписано словесно адм. нарушение относно неговите обективни признаци, а именно, че работодателят не следва да допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения, както е в процесния случай, предвид сключения договор между работодателя и обучаващото се лице И. И. по реда на чл. 235 от КТ. Разпоредбата на чл. 3 от Наредбата забранява на работодателя да допуска до работа работник и служител, които н е притежават необходимите знания и умения, което обстоятелство в случая е безспорно. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от същата Наредба предвижда, че начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1 т. 1-5, като в процесния случай лицето И. И. е в хипотезата на чл. 11, ал. 1 т. 4. Безспорно е ,че при така сключения договор, лицето не е имало знания и умения за работа и не е следвало да бъде допускано до извършване на дейност, още повече, от спецификата на тази, която още първия ден на обучение е извършвал.
Съдът е приел, че в НП е отразено, че „Констатираното нарушение се характеризира с висока степен на обществена опасност и касае едно от основните задължения на работодателя, като страна по трудовото правоотношение, поради което е прието, че нарушението не може да се счете за маловажно и няма основание за приложение на чл. 28 от ЗАНН и чл. 415в, ал. 1 от КТ.
При проверка приложението на чл. 27 от ЗАНН е прието, че при определя размера на наложената адм. наказание „Имуществена санкция“, наказващият орган е отчел наличието на смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, като е наложил справедливо наказание, към минимума предвиден в закона.
Касационният съд възприема установената от първа съдебна инстанция фактическа обстановка, като съответна изцяло на събраните по делото доказателства. Аргументи на фона на задълбочения правен анализ, направен при правилно интерпретирана фактическа обстановка от страна на въззивната инстанция и против изложените такива в касационната жалба - не се намират.
Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен. В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 31.01.2018 година по НАХД № 5 по описа за 2018 година, на Районен съд-гр.Търговище.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЧЛЕНОВЕ: 1.2.

Решението е влязло в законна сила.