Р Е Ш Е Н И Е

Номер 49 11. 04. 2018 година град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А
Административен съд град Търговище
на десети април две хиляди и осемнадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: СТОЯНКА ИВАНОВА
Прокурор: ДИЛЯНА СТОЯНОВА
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 46 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2 от ЗАНН.
Постъпила е касационна жалба от Директора на РИОСВ - гр. Шумен, против Решение № 30 от 09.02.2018 година по НАХД № 1044 по описа за 2018 година на Търговищкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 56/06.11.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по околна среда и води гр. Шумен, с което за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците на „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД гр. Търговище, представлявано от Б. С. Т. - изпълнителен директор, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 7 000 лева на основание чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, като незаконосъобразно.
В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на съдебния акт и се моли съда да го отмени изцяло. В съдебно заседание касаторът се представлява от гл.ю.к. Г., която поддържа жалбата.
Ответника представляван от а..И., моли жалбата да се отхвърли като неоснователна.
Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
Районният съд е установил от фактическа страна, че на 02.06.2017 г. експерти при РИОСВ гр. Шумен извършили планова проверка на „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД гр. Търговище, дружество с предмет на дейност – строителство, ремонт и поддръжка на пътища, съоръжения, градски комуникации и други, с обекти техническа база, асфалтова база и кариера „Лиляк“. Проверката била извършена по документи в офиса на дружеството, намиращ се в гр. Търговище, ул. „Трети март“ № 40. За резултатите от проверката бил съставен Констативен протокол № ЗВ-29/02.06.2017 г. В него било отразено, че по данни на отчетната книга по Приложение № 4 от Наредба № 1/04.06.2014 г. дружеството е извършвало дейности по оползотворяване на отпадък с код 17 03 02 в количества 152 000 тона. При проверка в регистрите на РИОСВ гр.Шумен било установено, че дружеството не притежава към момента на проверката документ по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване на отпадък с код 17 03 02. С оглед така установеното главен експерт отдел "КОС" на РИОСВ гр. Шумен съставил на „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД гр. Търговище АУАН № ЗВ-03/10.07.2017 г. за нарушение чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, изразяващо се в нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, чрез дейности по оползотворяване на отпадък с код 17 03 02 в количества 152 000 тона без дружеството да притежава необходимия за извършване на дейности с отпадъци документ по чл. 35 от ЗУО. Актът бил подписан от упълномощено лице, като в законоустановения тридневен срок от страна на дружеството не са постъпили писмени възражения. Директорът на РИОСВ гр. Шумен издал Наказателно постановление № 56/06.11.2017 г., с което за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 и на основание чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО на „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД гр. Търговище е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
При тази фактическа обстановка районният съд е приел от правна страна, че АУАН, както и НП, са издадени при съществено нарушаване на административно производствените правила. В АУАН липсват задължителни реквизити по чл. 42, т. 3 и т. 4 от ЗАНН, а в НП липсват реквизитите по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН – описание на нарушението, датата и мястото на извършване на нарушението и доказателствата, които го потвърждават. Като дата на извършване на нарушението в АУАН и НП е отразено 02.06.2017 г., т. е. датата на извършване на проверката, а като място на извършване – адреса, на който се намира офиса на дружеството, т. е. мястото на извършване на проверката. Прието е, че третирането на отпадъци в такова значително количество - 152 000 тона, не е станало в деня на проверката, а в едни продължителен, но неустановен в санкционния акт период. Отделно оползотворяването на посочените количества отпадъци не е осъществено в офиса на дружеството, а къде и как точно също нито е отразено в НП, нито са приложени доказателства за това. Съдът е отчел, че към административно наказателната преписка не са приложени каквито и да било писмени доказателства, от които да се доказва извършване на нарушението. Задължение на наказващия орган е не само да приложи документите, от които се установява нарушението, но и да опише въз основа на тях в обстоятелствената част на НП подробно начина на извършване на нарушението. Съдът е приел, че от цитираните показания на актосъставителя може да се направи извод за неправилно водена от страна на дружеството документация, свързана с изискванията на ЗУО, но не и за извършване на реални дейности по оползотворяване на отпадък с код 17 03 02.
Прието е, че пълна липса на време, място и описание на нарушението съществено ограничава правото на защита на жалбоподателя – да разбере какво нарушение му е вменено и да организира правилно своята защита. Същото представлява абсолютно основание за отмяна на издадения санкционен акт.
Въззивната инстанция е отчела, че в случая незаконосъобразно е определена и сочената като нарушена законова разпоредба. Нормата на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО регламентира, че за извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел първи от същия закон. Съгласно чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗОУ се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което събира, транспортира и/или третира отпадъци без разрешение или регистрационен документ, когато такива се изискват. От цитираните норми следва, че санкционната разпоредба в случая се явява и нарушена и нарушението би следвало да се квалифицира като такова по чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО.
Обоснован е извод, че при издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които не могат да бъдат санирани и които ограничават процесуалните права.
Касационният съд възприема установената от първа съдебна инстанция фактическа обстановка, като съответна изцяло на събраните по делото доказателства. Аргументи на фона на задълбочения правен анализ, направен при правилно интерпретирана фактическа обстановка от страна на въззивната инстанция и против изложените такива в касационната жалба - не се намират.
Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен. В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30 от 09.02.2018 година по НАХД № 1044 по описа за 2018 година на Търговищкия районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.2.

Решението е влязло в законна сила.