Р Е Ш Е Н И Е

Номер 74 16. 05. 2018 година град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А
Административен съд град Търговище
на осми май две хиляди и осемнадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар:СТОЯНКА ИВАНОВА
Прокурор: ВАСИЛ АНГЕЛОВ
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 55 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалба на НАП ТД – Варна офис Търговище, чрез гл. юрк. М. Д. против Решение № 55/ 09.03.2018 г., постановено по НАХД № 37/ 2018 г. по описа на РС-Търговище, с което е отменено Наказателно постановление № 290712 – F322499 от 12.10.2017 г., издадено от Зам. Директор на ТД на НАП – Варна, с което на „Хави – Стил“ ЕООД гр. Омуртаг, представлявано от Н. И. И., на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за счетоводството е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 200 лева, като незаконосъобразно. В жалбата е посочено за касационно основание за оспорване – противоречие с материалния закон. В с.з. процесуалният представител на касатора се явява, поддържа жалбата и изразява становище за отмяна на първоинстанционното решение.
Ответникът, взема становище чрез процесуалния си представител като оспорва жалбата.
Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
Районният съд е установил от фактическа страна, че при извършена проверка на 15.08.2017 г. в ТД на НАП Варна, офис Търговище, в база данни на Търговския регистър на Агенцията по вписванията е установено, че „Хави – Стил“ ЕООД гр. Омуртаг, в качеството му на задължено лице по Закона за счетоводството, не е изпълнило задължението си по чл. 38, ал. 1, т. 1 да публикува си годишния финансов отчет за 2016 година чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър ( чрез подаване на Заявление за обявяване на годишния финансов отчет образец Г2) в законоустановения срок до 30.06.2017 година. Констатирано било, че в годишната данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за 2016 г., подадена на 19.03.2017 г. от дружеството били декларирани 41782.61 лева нетни приходи от продажби. С оглед така установите факти, на 21.08.2017 г. инспектор по приходите в офис Търговище при ТД на НАП Варна съставил на дружеството АУАН № F322499 за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 74, ал. 1, пр. второ от ЗСч. Въз основа на акта, на 12.10.2017 г. Зам. Директор на ТД на НАП – Варна издал Наказателно постановление № 290712 – F322499, с което за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч и на основание чл. 74, ал. 1 от ЗСч наложил на дружеството административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева. В Наказателното постановление е посочено, че нарушението е за първи път и Годишния финансов отчет за 2016 г. е представен за публикуване в търговския регистър на 03.07.2017 г.
При тази фактическа обстановка районният съд е приел, че съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч в срок до 30 юни на следващата година търговците по смисъла на Търговския закон следва чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър, да публикуват годишния си финансов отчет. „Хави – Стил“ ЕООД гр. Омуртаг е търговец по смисъла на Търговския закон и за него съществува задължение по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч до 30 юни на следващата година да публикува годишния финансов отчет /ГФО/ чрез заявяване и представяне за обявяването му в Търговския регистър. Годишния финансов отчет за 2016 г. на дружеството е бил заявен за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър на 03.07.2017 г., т.е. след изтичане на нормативно регламентирания срок за неговото заявяване, с оглед на което е безспорно установено, че с бездействието си санкционирания нарушител е осъществил нарушение на чл. 74, ал. 1 от ЗСч. Съдът е отчел, че разпоредба на чл. 74, ал.1 от ЗСч съдържа едновременно в себе си както нарушената правна норма, така и предвидената санкция за нея.
Съдът е приел за безспорно, че в ГДД за 2016 г. дружеството е декларирало нетни приходи. Задължението за публикуване на ГФО за 2016 г. макар и със закъснение от три дни, е изпълнено далеч преди съставяне на акта и издаване на наказателното постановление, нарушението е първо по ред и явно има инцидентен характер и от същото не са произтекли вредни последици. Обоснован е извод, че при тези данни са били налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН.
Касационният съд възприема установената от първа съдебна инстанция фактическа обстановка, като съответна изцяло на събраните по делото доказателства. Аргументи на фона на задълбочения правен анализ, направен при правилно интерпретирана фактическа обстановка от страна на въззивната инстанция и против изложените такива в касационната жалба - не се намират.
Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен. В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.

Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55/ 09.03.2018 г., постановено по НАХД № 37/ 2018 г. по описа на РС-Търговище.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.2.

Решението е влязло в законна сила.