Р Е Ш Е Н И Е
 
Номер 85    11. 07. 2019 година град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен  съд град Търговище
на девети юли две хиляди и деветнадесета година
В публично заседание в следния състав:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
       ЧЛЕНОВЕ:  АЛБЕНА СТЕФАНОВА   
                        ИВАНКА ИВАНОВА   
Секретар: ГЕРГАНА БАЧЕВА
Прокурор: ВАСИЛ АНГЕЛОВ
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 58 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
           Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2  от ЗАНН.
Постъпила е жалба от  д-р Д. Д. –кмет на община Търговище, против Решение № 74/23.04.2019 г. по НАХД №207/2019 г.  на Търговищкия районен съд, с което е  потвърдено наказателно постановление № НЯСС- 64 от 25.02.19 година, с което на Община Търговище, представлявана от д-р Д. Д.-кмет на Община Търговище, за нарушение на  чл. 190а, ал.2 от Закона за водите и на основание чл. 200, ал. 1 т. 39 от ЗВ е наложено адм. наказание „ имуществена санкция” в размер на 8000.00 / осем  хиляди / лева , като  законосъобразно.
            С касационната жалбата се   релевират доводи за  неправилност и незаконосъобразност на акта.  Моли се въззивното решение да бъде отменено. В взема становище, чрез процесуалния си представител ю.к. Габровска, която поддържа жалбата.   
            Ответникът  не взема становище.
            Представителят на Окръжна прокуратура гр. Търговище, дава заключение за   неоснователност на касационната жалба.
      След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания  в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.  
Районният съд е установил от фактическа страна, че в НП е прието, че на 23.10.18 година на основание чл. 190, ал. 4 т. 2 от ЗВ е извършена проверка на язовир „Миладиновци“, находящ се в имот № 48091.15.122 в землището на с. Миладиновци, общ. Търговище, Акт за общинска собственост № 195от 23.03.18 г. ,собственост на община Търговище, за което е съставен констативен протокол № 05-04-77/24.10.18 г.  От проверката, осъществена чрез оглед и обход на  малка язовирна стена и съоръженията към нея и преглед на документацията  от експлоатацията е установено, че в профила на преливника е изкопан канал с дължина 3-4 м, кота на дъното по-ниска от съществуващата кота на преливния ръб, като напречния профил е с недостатъчни размери за провеждането на високи води, като земните маси от изкопа са депонирани в дясната страна на канала и се намират в напречния профил на преливника. При така установеното след проверката е прието, че собственика на язовир „Миладиновци“-община Търговище не е изпълнил предписание по констативен протокол № 05-04-29 от 15.03.18 г., а именно: Да се възстанови експлоатационното състояние на  преливника, със срок на изпълнение 31.08.18 година. Нарушението е осъществено на 01.09.18 година.
  За констатираното административно нарушение бил съставен АУАН № 05-021 от 28.11.18 година, съставен в отсъствие на жалбоподателя. Срещу АУАН е изпратено писмено възражение, прието от наказващия орган, като неоснователно/ без излагане на мотиви/.  
   При тази фактическа обстановка районният съд е приел, че от изложената в АУАН и НП фактическа обстановка се установява, че отговорността на жалбоподателя е ангажирана за неизпълнение на предписание по констативен протокол № 05-04-29 от 15.03.18 г.  със срок на изпълнение до 31.08.18 г., именно –да се възстанови експлоатационното състояние на  преливника на язовир „Миладиновци“.
АУАН и НП  съдържат изрично изброени в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити- описание на нарушението, дата и място на извършване, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Изложената в НП фактическа обстановка  се потвърждава, както от представените по преписката писмени материали, така и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, които последователно и без противоречия описват установената фактическа обстановка.        
Съдът е приел, че е дадено предписание „Да се възстанови експлоатационното състояние на преливника“ - със срок на изпълнение 31.08.18 г.  При извършване на проверка във връзка с даденото предписание на дата 23.10.18 г е било установено, че е извършен някакъв опит да се приведе съоръжението в изправност, но като цяло нещата били станали по-зле, отколкото преди това тъй като при изкопните дейности бил направен канал около 3-4 м, който видимо също бил с много малък профил, като не е можел да проведе очаквана висока вълна, за която е проектиран преливника. Отделно от това бил засегнат и самия насип на язовирната стена, което водело до повишена опасност, той като е свързано с нарушаване , като цялост.Това създавало предпоставка, при тръгване на висока вода с повишена скорост, този насип да бъде отмит и затлачен в това каналче, което от своя страна създавало предпоставки за авариране на самото съоръжение. По тези именно съображения, контролните органи приели, че даденото предписание не само не е изпълнено в срок, но и че изобщо не е изпълнено, поради което е съставен АУАН. Прието е, че съгласно изискванията по Закона за водите не променя статута му в друг, различен от този на язовир.
Въззивната инстанция е приела, че при издаване на НП , наказващият орган  се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН. Макар и да е било предприието някакво действие във връзка с дадените предписания, то това действие, не само не е довело до желания резултат, а напротив, до влошаване състоянието на преливника, което води до повишаване на обществената опасност от това  съоръжение. При така установеното, съдът е намерил, че при високата обществена опасност на деянието, въпреки, че не е настъпил общоопасния резултат, то предвид защита живота и здравето на населението, както и евентуални други общественоопасни последици, следствие на несъобразяване на собственика със задълженията вменени му по Закона за водите, то наложената санкция в определения размер е правилна и законосъобразна.
Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд. Не е допуснато нарушение на процесуалните  правила.    Съдебният акт е подробно и обстойно мотивиран. Обсъдени са всички събрани по делото доказателства. Отделно настоящата инстанция е сезирана с жалба, която е с бланкетен характер и липсват посочени конкретни пороци на съдебния акт.  Не е налице противоречие между мотиви и диспозитив. Приемането на жалбата за частично основателна е грешка от категорията на техническа такава. Доколкото проверявания обект  има всички белези на легалната дефиниция за язовир по смисъла на  т.94, §1 от ДР на ЗВ правилна е преценено, че попада в обхвата на  наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и  на контрол за техническото им състояние и ЗВ.
            Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен.  В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения. Не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществени такива.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от  страните становища по тях, и е отговорено  на всички относими инвокирани възражения.
            При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.
            По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното Решение . 
           Водим от горното и на основание  чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът
 
Р Е Ш И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/23.04.2019 г. по НАХД №207/2019 г.  на Търговищкия районен съд .  
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.           2.

Решението е влязло в законна сила.