Р Е Ш Е Н И Е № 81

гр. Търговище, 11.07.2019г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд - Търговище, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
при секретаря Стоянка Иванова и с участието на прокурора Николай Казаков, като разгледа докладваното от председателя КНАХД № 63 по описа на Административен съд – Търговище за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на процесуален представител на „Юнион Ивкони“ ЕООД против решение № 62 от 10.04.2019г. на Районен съд - Търговище, постановено по НАХД № 139/2019г. Касационните основания, които се въвеждат са нарушение на материалния закон и съществено процесуално нарушение (необосноваността не е касационно основание по НПК). Оплакванията са следните: неправилно е ценен събраният по делото доказателствен материал; неправилен е изводът, че Г. Н. А. е имал право на допълнителен платен годишен отпуск, тъй като е осъществявал само специализиран превоз на пътници; от друга страна в договора било записано, че лицето има право на минимум 20 работни дни, т.е не е посочена горната граница и ерго не е засегнат интереса на работника. В условията на евентуалност се обосновава, че доколкото за работника няма настъпили вредни последици, са налице основания за приложение на чл. 415в от КТ, тъй като нарушението е отстранено незабавно. По тези съображения се прави искане съдът да отмени решението и респ. наказателното постановление, а в евентуалност – да намали наказанието до размера на предвидената санкция за маловажни нарушения.  
Представителят на ТОП дава заключение за неоснователност на жалбата. Счита, че  решението на ТРС следва да бъде потвърдено.
Административен съд – Търговище, първи касационен състав, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши касационна проверка на обжалваното решение, с оглед наведените с жалбата касационни основания и правомощията си по чл. 218, ал.2 от АПК, установи следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
С обжалваното решение ТРС е изменил наказателно постановление № 25 - 2503464 от 07.02.2019г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Търговище, с което на „Юнион Ивкони“ ЕООД гр.София, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1600 лева, като е намалил размера на санкцията на 1500 лева.
Съдът е установил от фактическа страна, че при извършена проверка на 20.12.18г. в офиса на Дирекция „Инспекция по труда“ в гр. Търговище на изисканите и представени документи от работодателя „Юнион Ивкони“ ЕООД, гр. София било констатирано, че на 14.06.18г. работодателят е сключил с Г. Н. А. трудов договор № 2581 на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 70, ал. 1 от КТ - безсрочен трудов договор със срок на изпитване 6 месеца, с място на работа- автобаза гр. Търговище, за длъжността „шофьор на автобус“ за извършване на пътнически превози - градски, междуселищни, международни, случайни, специализирани и изпълнение на транспортни схеми и разписания, при условия на 8 часов работен ден, уговорено трудово възнаграждение в размер на 510 лева и уговорен размер на платен годишен отпуск „минимум 20 работни дни“.
При тази фактическа обстановка е обоснован извод за наличие на предпоставки за ангажиране на отговорността на дружеството по ЗАНН за това, че като работодател не е определил размера на допълнителния платен годишен отпуск, на който работникът има право. За да измени размера на наложеното наказание районният съд е приел, че по делото не са събрани доказателства за наличие на отегчаващи отговорността обстоятелства, както и и че липсват данни за други нарушения на трудовото законодателство – по влезли в сила наказателни постановления, което от своя страна е ценено като смекчаващо отговорността обстоятелство. При превес на смекчаващите отговорността обстоятелства наказанието е определено в минимален размер.
Решението е правилно. Фактическата обстановка е установена въз основа на надлежно събрани и правилно ценени доказателства. Настоящият съдебен състав намира, че преценката на първоинстанционния съд относно съставомерността на деянието и индивидуализацията на наложеното наказание е правилна. По същество събраният доказателствен материал е непротиворечив. Доводът, че фактически работникът е осъществявал само специализиран превоз (едно безспорно установено обстоятелство), е ирелевантен, тъй като по силата на сключения трудов договор той се е задължил да изпълнява по разпореждане на работодателя и градски, междуселищни, международни и случайни превози и респ. е бил на разположение на работодателя за осъществяване на такава дейност. Със самия договор работодателят е следвало да определи размера на допълнителния платен годишен отпуск, но това не е сторено. Формулировката, използвана в договора „минимум 20 работни дни“ не означава нищо друго освен и максимум 20 дни, доколкото страните не са постигнали съгласие за повече с договора или работодателят не е определил едностранно правото на работника на по-голям размер на платения годишен отпуск. Не може да се възприеме тезата, че от нарушението не са произтекли вреди за работника, напротив – произтекли са и те се изразяват в засягане на правото му на платен годишен отпуск. Обстоятелството, че вредите са поправени правилно е ценено като смекчаващо отговорността обстоятелство и е дало основание на първоинстанционния съд да намали размера на наложеното наказание до предвидения в закона минимум.  
Предвид изложеното, настоящият състав приема, че наведените в жалбата касационни основания не са налице. Решението на районния съд като правилно следва да бъде оставено в сила.
  Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН,  Административен съд – Търговище,
 
Р Е Ш И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62 от 10.04.2019г. на Районен съд - Търговище, постановено по НАХД № 139/2019г.
Решението не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.      

Решението е влязло в законна сила.