Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 91     02.08.2019 г. град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд гр.Търговище
на девети юли две хиляди и деветнадесета година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Росица  Цветкова
ЧЛЕНОВЕ:   Албена Стефанова
                   Иванка Иванова      
Секретар- Стоянка Иванова
Прокурор- Васил Ангелов
 
като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КНАХД № 70 по описа за 2019 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63  ал.1 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на  Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” (ОО”АА”) гр. Търговище против Решение №102/27.05.2019 год., на Районен съд гр.Търговище по НАХД № 273/2019 год., с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 44-0000066/08.03.2019г. на началник ОО „АА“ гр. Търговище. С посоченото НП на „Ива-М5“ ООД гр.Търговище, бул. „Трайко Китанчев“ №25, ап.24, ет.8, Булстат:202481221 представлявано от В. Х. Ж. за нарушение на чл.24а, ал.1,т.3, във връзка с чл.6а, ал.1, т.4 от Наредба №37/02.08.2002г. на МТС на основание чл.178б, ал.4, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева.
В касационната жалба се излагат доводи, обосноваващи неправилно тълкуване и прилагане на чл.6а, ал.1,т.4 от Наредба №37/02.08.2002г. на МТС. Навежда се, че смисъла - компютъра и скенера за работа на техническия сътрудник да бъдат в офиса, а не в учебния кабинет, е в това при тяхното използване да не се нарушава учебния процес. Излага се становище за липса на предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН. Моли се оспореното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и да се постанови друго, с което НП да се потвърди.
 В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.
 Ответникът по касационната жалба – „Ива-М5“ ООД гр.Търговище в съдебно заседание не изпраща представител.
 Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че не са налице пороци, които да водят до отмяна на оспореното решение. Дава заключение, че въззивното решение следва да бъде оставено в сила, като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че Районният съд е приел следната фактическа обстановка:
При извършване на проверка от органи на ОО „АА“ гр. Търговище на 11.02.2019г. в 10.00ч. било констатирано, че в гр.Търговище в офис на Учебен център на „Ива-М5“ ООД гр.Търговище за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, помещението ползвано за офис на учебният център не отговоря на изискванията на чл.6а, ал.1, т.4 от  Наредба № 37 на МТС/2002, а именно в него липсва оборудвано с компютър и скенер работно място на техническият сътрудник Б. Е.. На работното място били осигурени само бюро и стол. По този начин дружеството, като лице по чл.24а, ал.1 от Наредба №37/02.08.2002г. на МТС  не е организирало дейността в офиса  съгласно изискванията на чл.6а ал.1,т.4 от Наредбата. За установеното на дружеството бил съставен АУАН № 255257/11.02.2019г. за нарушение на чл.24а, ал.1 от Наредба №37/02.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. АУАН е предявен на представителния орган на дружеството. Същият е подписан без възражения. Въз основа на така съставения АУАН е издадено процесното НП, с което на „Ива-М5“ ООД гр.Търговище за нарушение на чл.24а, ал.1,т.3, във връзка с чл.6а,ал.1,т.4 от Наредба №37/02.08.2002г. на МТС, на основание чл.178б, ал.4, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева.
От събраните пред него гласни доказателства въззивният съд е приел за установено, че към деня на проверката учебния център е бил оборудван с компютър и скенер, които независимо, че са се намирали в друго помещение, различно от офиса, това обстоятелство не е било пречка техническия сътрудник да изпълнява задълженията си.
При така установеното Районният съд е приел от правна страна, че от събраните по делото доказателства по несъмнен начин се доказва, че „Ива-М5“ ООД гр.Търговище, като лице по чл.24а, ал.1 от Наредба №37/02.08.2002г. на МТС е осъществило състава на описаното в НП административно нарушение. Въззивният съд обаче след като е отчел, естеството на нарушението, обстоятелството, че учебния център е бил оборудван макар и не в офиса с компютър и скенер, че липсват конкретни данни нарушението да е довело до увреждане на права и интереси на курсисти, факта че са взети мерки за отстраняване на нарушението и че не са налице данни дружеството да е санкционирано преди това за други нарушения на Наредбата  е извел извод, че по отношение на конкретния случай на административно нарушение са налице предпоставки за приложение на чл.28 б. „а” от ЗАНН и наказващият орган като не го е приложил е издал НП при неправилно приложение на материалния закон.
 На основание така направените фактически констатации и правни изводи Районният съд е отменил обжалваното НП като незаконосъобразно.
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка съгласно чл.218 от АПК намира следното:
Изводите на въззивния съд, че конкретният случай разкрива  една по-ниска степен на обществена опасност на деянието изцяло се споделят от настоящата инстанция, като на основание чл.221, ал.2 от АПК същите не следва да се преповтарят. Настоящият съд също приема, че при така събраните доказателства, конкретният случай на административно нарушение разкрива белезите на „маловажен” по смисъла на чл.93, т.9 от НК, във връзка с чл.11 от ЗАНН. Приложението на чл. 28, б”а” от ЗАНН не заличава противоправния характер на деянието и настоящият съд намира, че за постигане на целите на административното наказание по смисъла на чл. 12 от ЗАНН е било достатъчно нарушителят да бъде предупреден, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева.
На основание гореизложеното касационният съд намира, че въззивният съд прилагайки процедурата по чл.28 „а“ от ЗАНН е  постановил решението си в съответствие на закона.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218, ал.2 от АПК не се констатираха такива нарушения в съдебното производство пред въззивния съд, които да водят до невалидност или до недопустимост на  решението.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното решение  и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Воден от горното и на основание  чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН  касационният съд,
 
Р  Е  Ш  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/27.05.2019 г. на Районен съд гр. Търговище, постановено по НАХД № 273/2019г., по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест на основание  чл.223 от АПК.
                                                                        
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.             2.

Решението е влязло в законна сила.