Р Е Ш Е Н И Е

№ 70 15.05.2018 г. град Търговище

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД касационен състав
На осми май година 2018
В публично заседание в следния състав:
Председател: Красимира Тодорова
Членове: Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар: Янка Ганчева
Прокурор: Васил Ангелов
Като разгледа докладваното от съдията-докладчик Иванка Иванова
КНАХД № 72 по описа за 2018 година
За да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 348 от НПК и чл. 63 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалба на НАП ТД – Варна офис Търговище, чрез гл. юрк. М. Д. против Решение № 81/ 30.03.2018 г., постановено по НАХД № 179/ 2018 г. по описа на РС-Търговище, с което е отменено Наказателно постановление (НП) № 309840-F364853 от 15.01.2018 г. на директор на офис Търговище при ТД на НАП - Варна, с което на А.И.К. ЕГН ********** за нарушение на чл. 125, ал. 1 във вр. с ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС е наложено адм. наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. В жалбата е посочено за касационно основание за оспорване – противоречие с материалния закон и процесуалните правила. В с.з. процесуалният представител на касатора се явява, поддържа жалбата и изразява мотивирано становище за отмяна на първоинстанционното решение.
Ответникът по жалбата – А.И.К. ЕГН **********, редовно призован, не се явява, а се представлява от а.. Н. ***, която изразява становище за оставяне в сила на постановения съдебен акт.
Окръжна прокуратура чрез своя представител изразява становище, че жалбата е основателна, а решението е незаконосъобразно.
Съдът, след като обсъди оплакванията по жалбата във връзка с доказателствата по делото и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
За да отмени процесното НП РС - Търговище е приел за установено от фактическа страна, че при извършване на служебна проверка в адм. сграда на ТД на НАП, офис Търговище на 17.10.2017 г. е установено, че А.И.К. с ЕГН ********** - регистрирано по ЗДДС лице, не е подало в ТД на НАП гр. Варна, офис Търговище в законово установения срок по чл. 125, ал. 1 справка –декларация за данъчен период месец септември 2017. Срокът е изтекъл на 16.10.2017 г. С това деянието е нарушена разпоредбата на чл. 125, ал. 1 във вр. с чл. 125, ал. 5 от ЗДДС. Нарушението е установено на 17.10.2017 г. За констатираното адм. нарушение е съставен АУАН № F364853 от 29.11.2017 г., в отсъствие на ответника при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. АУАН е връчен на ответника на 12.12.2017 г. и подписан без възражения. Писмени възражения не са представени и в срока по ЗАНН. На основание АУАН е издадено и обжалваното НП № 309840– F364853 от 15.01.2018 г.
От правна страна въззивният съд е приел, че при проверка законосъобразността на обжалваното НП, съдът е установил допуснати съществени процесуални нарушения. Както в АУАН така и в НП е ангажирана административно-наказателната отговорност на А.И.К., като физическо лице. Видно от представените по преписката декларации се установява, че като ЗДЛ е регистриран ЕТ “Кайраков 56“, представляван от А.К.. Предвид гореизложеното, както в АУАН така и в НП следвало да бъде ангажирана отговорността на ЕТ, а не тази на представляващия, в качеството на ФЛ. Нещо повече, видно от наложената санкция по чл. 179, ал. 1 от ЗДДС, тя е „имуществена“, но е наложена на А.К., като ФЛ, което е неправилно и незаконосъобразно.
При издаване на НП наказващият орган не е изпълнил задължението си по чл. 53 ал. 1 от ЗАНН, а именно, когато установи, че нарушителят е извършил деянието, ако има основание за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, да не издаде НП. В процесния случай такава преценка е направена повече от формално. В НП е отразено, че при извършване преценка по чл. 53 от ЗАНН не са установени предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Нарушението не е отстранено и декларация не е подадена. Същото по вид нарушение е констатирано и за други данъчни периоди. Гореизложеното не може да бъде прието, като мотиви относно преценка за приложение или не на чл. 28 от ЗАНН. Нарушението е първо по ред. От материалите по адм. преписка и показанията на разпитаните свидетели се установява, че ДЗЛ е изпълнявало добросъвестно задължения си години наред, от момента на регистрацията му по ЗДДС, не е бил наказван за друго или същото по вид нарушение, подаваните декларации се с нулеви стойности, не е нанесена щета. Във връзка с възраженията в съдебно заседание на ответната страна, че от неподадените декларации е възможно те да не са с нулеви стойности , то това е предположение и не е доказано. Нещо повече, след неподаването на декларациите за три месеца, ЗДЛ е било дерегистрирано при което несъмнено е била извършена данъчна проверка и ако е имало задължения, то би следвало да са известни на наказващия орган и това обстоятелство да бъде отразено в НП, като отегчаващо в мотивите относно неприлагане на чл. 28 от ЗАНН.
Настоящата инстанция споделя частично изводите на въззивния съд, като счита, че постановения съдебен акт е правилен като краен правен резултат – отмяна на процесното НП. Постановеният съдебен акт е мотивиран, като са обсъдени приложимите правни норми. Съдебният състав намира, че жалбата е неоснователна. Не е налице нарушение на материалния закон и процесуалните правила в оспорения съдебен акт. Процесното НП е отменено не само с мотива за непроизнасяне на АНО по прилагане на чл. 28, б.“а“ от ЗАНН, но и защото е налице неправилно приложение на материалния закон чл. 179, ал. 1 от ЗДДС. Налице е наложено адм. наказание „имуществена санкция“ на ФЛ А.К., а като ДЗЛ е регистриран ЕТ“К. 56“. Според нормата на чл. 179, ал. 1 от ЗДДС лице което е длъжно, но не подаде справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС се наказва с глоба – за ФЛ, които не са търговци или с имуществена санкция - за ЮЛ и ЕТ. В случая съдът намира, че е било налице неправилно приложение на материалния закон при издаване на процесното НП, както е приел и въззивният съд.
Поради тези съображения въззивното решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2, пр.1 във връзка с ал. 1 и чл. 223 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 81/ 30.03.2018 г., постановено по НАХД № 179/ 2018 г. по описа на РС-Търговище.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………. ЧЛЕНОВЕ: ……….

Решението е влязло в законна сила.