Р Е Ш Е Н И Е № 82

гр. Търговище, 11.07.2019г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд - Търговище, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
при секретаря Стоянка Иванова и с участието на прокурора Васил Ангелов, като разгледа докладваното от председателя КНАХД № 72 по описа на Административен съд – Търговище за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на началника на областен отдел „Автомобилна администрация” – Търговище против решение № 104 от 28.05.2019г. на Търговищкия районен съд, постановено по НАХД № 224/2019г. Жалбоподателят счита, че решението е незаконосъобразно, тъй като не е съобразено с материалния закон. Обосновава, че в наказателното постановление и в АУАН е посочена една и съща дата на нарушението, посочено е и мястото на извършване на нарушение, както и че липсата на изрични мотиви за неприложението на чл. 28 от ЗАНН не води автоматично до незаконосъобразност на наказателното постановление. По тези съображения се прави искане за отмяна на атакуваното решение и потвърждаване на НП.
Ответникът В.Х.Ж. ***, редовно призован, не се представлява. С писмена молба се оспорва основателността на касационната жалба.
Представителят на ТОП дава заключение за неоснователност на жалбата и прави искане решението на ТРС да бъде потвърдено.
Административен съд – Търговище, първи касационен състав, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши касационна проверка на обжалваното решение, с оглед наведените с жалбата касационни основания и правомощията си по чл. 218, ал.2 от АПК, установи следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна, и е процесуално  допустима.
С обжалваното решение ТРС е отменил наказателно постановление № 44 – 0000059/22.02.2019г., издадено от началника на областен отдел „Автомобилна администрация” – Търговище, с което на В.Х.Ж. *** е наложено наказание глоба в размер на 500лв. за нарушение на  чл. 24а, ал. 3, т. 5, буква „в“  от Наредба № 37/02.08.02 г на МТС и на основание чл. 178б, ал. 6, т. 5, буква „а“  от ЗДвП.
За да постанови този резултат първоинстанционният съд не е изложил самостоятелни фактически установявания, цитирал е описаното в наказателното постановление. Въз основа на анализ на съдържанието на наказателното постановление  и събраните по делото доказателства е приел, че наказателното постановление страда от пороци във формата, които са довели до ограничаване на правото на защита на наказаното лице – от една страна, а от друга – че описаното деяние не се доказва по безспорен начин от събраните по делото доказателства. Първият извод не може да бъде споделен, по следните съображения: в наказателното постановление се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 57, ал.1, т.5, а именно: описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават. Датата на установяване на нарушителя не е задължителен реквизит нито на АУАН, нито на Наказателното постановление. Тя подлежи на установяване от съда на база съдържанието на административната преписка или други доказателства, тъй като безспорно е важна за преценката спазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН. Мястото на извършване на нарушението е посочено недвусмислено в наказателното постановление, непосредствено след посочване на датата, а именно „в гр. Търговище, ул. Никола Маринов № 5“.
В същото време изводът на съда, че нарушението не е доказано по безспорен начин, е правилен и се основава на надлежно събрани доказателства по делото. Наказателното постановление действително е издадено въз основа на едно фактическо предположение, а именно, че Ж. е останал в пункта за технически прегледи до приключване на прегледа и следователно не е провел часа на курсиста, така, както го е отразил в съответната документация. Възможно е това да е било така, както се твърди от административния орган, но това обстоятелство следва да бъде безспорно установено, за да се ангажира отговорността на лицето и тежестта за установяване е на административно-наказващия орган. В случая това обстоятелство не се установява нито от писмените, нито от гласните доказателства по делото.
По изложените съображения съдът приема, че решението на районния съд е съобразено с материалния закон като краен резултат. Наведеното с жалбата касационно основание за нарушение на закона не е налице. Решението на районния съд следва да бъде оставено в сила. 
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 и чл. 222, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН,  Административен съд – Търговище, първи касационен състав,
 
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104 от 28.05.2019г. на Търговищкия районен съд, постановено по НАХД № 224/2019г.
Решението не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    1.                  2.

Решението е влязло в законна сила.