Р Е Ш Е Н И Е

№ 72 16.05.2018 г. град Търговище

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД касационен състав
На осми май година 2018
В публично заседание в следния състав:
Председател: Красимира Тодорова
Членове: Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар: Янка Ганчева
Прокурор: Васил Ангелов
Като разгледа докладваното от съдията-докладчик Иванка Иванова
КНАХД № 74 по описа за 2018 година
За да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 348 от НПК и чл. 63 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалба на ЕТ“Кайряков 56-Ахмед Кайряков“ ЕИК 125019014 с. Черковна, съдебен адрес:***, кантора № 5 адв. А. Н. ***, против Решение № 79/ 29.03.2018 г., постановено по НАХД № 180/ 2018 г. по описа на РС-Търговище, с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 306807-F360195 от 03.01.2018 г. г. на директор на офис Търговище при ТД на НАП - Варна, с което на ЕТ“Кайряков 56-Ахмед Кайряков“ – с.Черковна, общ. Търговище, ЕИК 125019014, представляван от А. И. К. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС е наложено адм. наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. В жалбата не е посочено конкретно касационно основание за оспорване. В с.з. процесуалният представител на касатора се явява, поддържа жалбата и изразява мотивирано становище за отмяна на първоинстанционното решение.
Ответникът по жалбата – ТД на НАП – Варна, офис Търговище, редовно призован, се представлява от гл.юрк. Д., която изразява становище за потвърждаване на постановения съдебен акт.
Окръжна прокуратура чрез своя представител изразява становище, че жалбата е неоснователна, а решението е законосъобразно.
Съдът, след като обсъди оплакванията по жалбата във връзка с доказателствата по делото и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
За да потвърди процесното НП РС - Търговище е приел за установено от фактическа страна, че на 15.08.2017г. ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Варна, офис –Търговище констатирал, че ЕТ „КАЙРЯКОВ 56 - АХМЕД КАЙРЯКОВ“, ЕИК 125019014, представляван от А. И. К. като данъчно задължено - регистрирано по ЗДДС лице не е подало в срока по чл.125, ал.5 от ЗДДС – до 14.08.2017г. включително, в ТД на НАП – Варна, офис –Търговище справка- декларация по чл.125, ал.1 от ЗДДС за данъчен период м.юли 2017г. Предвид констатираното, контролният орган съставил на едноличния търговец АУАН № F 360195/ 27.10.2017г. за нарушение на чл.125, ал.5 във вр. с чл.179, ал.1 от ЗДДС. Актът бил съставен в отсъствие на нарушителя, при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Същият бил предявен на нарушителя на 31.12.2017г., когато му бил връчен и препис от акта. Въз основа на акта, на 03.01.2018 г. директора на офис /дирекция/ за обслужване - Търговище в ТД на НАП – Варна издал НП № 306807 - F 360195, с което за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС и на основание чл.179, ал.1 от ЗДДС наложил на ЕТ „КАЙРЯКОВ 56 - АХМЕД КАЙРЯКОВ“ адм. наказание „имуществена санкция“ в размер на 500лв.
От правна страна въззивният съд е приел, че не се констатира в хода на административно-наказателното производство да са допуснати процесуални нарушения, които да са съществени и които да са довели до опорочаване на НП. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, по предвидените от закона ред и форма, съдържат изискуемите от ЗАНН задължителни реквизити. При съставянето на АУАН не са допуснати нарушения, които да не са преодолими по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН.
От приложените по делото писмени доказателства безспорно се установява и не се спори, че в процесния период ЕТ „КАЙРЯКОВ 56 - АХМЕД КАЙРЯКОВ“ е бил регистриран по ЗДДС. За данъчен период м.юли 2017г. срокът за подаване на справка –декларацията е бил до 14.08.2017г. включително. От писмените материали по делото и от показанията на св.Атанасова се установи, че в посочения срок ЕТ не е подал справка- декларация за м.юли 2017г. в ТД на НАП Варна, офис Търговище. От показанията на свидетеля се установи също, че до датата на съдебното заседание по делото въпросната справка - декларация не е била подадена. Не се доказа наличието на някакви обективни пречки за изпълнение на задължението в срока по чл.125, ал.5 от ЗДДС, а и след него. При тези данни е обоснован изводът, че с бездействието си ЕТ е нарушил чл.125, ал.5 от ЗДДС и е осъществил състав на нарушение по чл.179, ал.1 от ЗДДС. Същият е санкциониран законосъобразно на това основание, с минималния размер на предвидената имуществена санкция– при съобразяване на обстоятелството, че нарушението е първо по ред.
Настоящата инстанция споделя изводите на въззивния съд като правилни и законосъобразни. Постановеният съдебен акт е мотивиран, като са обсъдени приложимите правни норми. Съгласно нормата на чл. 179, ал. 1 от ЗДДС лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. Наложеното адм.наказание на наказаното лице е в минимален размер, като не са налице други нарушения. ДЗЛ е ЕТ“Кайряков 56 – Ахмед Кайряков“ и правилно е наложена имуществена санкция.
По възраженията на касатора следва да се посочи, че твърдението му за дерегистрация по ЗДДС не е подкрепено с никакви доказателства. Не е подкрепено с доказателства и твърдението му, че дължимата се справка декларация следва да бъде с нулеви данни, което обстоятелство е смекчаващо вината, а не изключващо я.
При извършената служебна проверка за съответствие на първоинстанционното решение с материалния закон, настоящата касационна инстанция намира, че е приложен правилно. Не бяха установени нарушения свързани с валидността и допустимостта на оспореното решение.
Поради тези съображения въззивното решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2, пр.1 във връзка с ал. 1 и чл. 223 от АПК, съдът

Р Е Ш И:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79/ 29.03.2018 г., постановено по НАХД № 180/ 2018 г. по описа на РС-Търговище.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………… ЧЛЕНОВЕ: ………….

Решението е влязло в законна сила.