Р Е Ш Е Н И Е

Номер 71 15. 05. 2018 година град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А
Административен съд град Търговище
на осми май две хиляди и осемнадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: ЯНКА ГАНЧЕВА
Прокурор: ВАСИЛ АНГЕЛОВ
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 75 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63, ал.2 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалба на НАП ТД – Варна офис Търговище, чрез гл. юрк. М. Д. против Решение № 85/ 05.04.2018 г., постановено по НАХД № 181/ 2018 г. по описа на РС-Търговище, с което е отменено Наказателно постановление № 309844 – F364850/15.01.2018 г., издадено от Директор на офис гр. Търговище при ТД на НАП Варна, с което на А. И. К. от с. Черковна, общ. Търговище, на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв., като незаконосъобразно. В жалбата е посочено за касационно основание за оспорване – противоречие с материалния закон и процесуалните правила. В с.з. процесуалният представител на касатора се явява, поддържа жалбата и изразява мотивирано становище за отмяна на първоинстанционното решение.
Ответникът по жалбата – А. И. К., редовно призован, не се явява, а се представлява от адв. Н. ***, която изразява становище за оставяне в сила на постановения съдебен акт.
Окръжна прокуратура чрез своя представител изразява становище, че жалбата е основателна, а решението е незаконосъобразно.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК, административен съд намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок от легитимна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
Районният съд е установил от фактическа страна, че на 15.09.2017 г. ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Варна, офис –Търговище, констатирал, че А. И. К., като данъчно задължено - регистрирано по ЗДДС лице не е подало в срока по чл. 125, ал. 5 от ЗДДС – до 14.09.2017 г. включително, в ТД на НАП – Варна, офис – Търговище, справка - декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за данъчен период м. август 2017 г. Предвид констатираното контролният орган съставил на едноличния търговец АУАН № F 364850/ 29.11.2017 г. за нарушение на чл. 125, ал. 5 във вр. с чл. 179, ал. 1 от ЗДДС. Актът бил съставен в отсъствие на нарушителя, при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Същият бил предявен на нарушителя на 12.12.2017 г., когато му бил връчен и препис от акта, без възражения от негова страна. Въз основа на акта на 15.01.2018 г. Директора на офис /дирекция/ за обслужване - Търговище в ТД на НАП – Варна издал Наказателно постановление № 309844 - F364850, с което за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС наложил на А. И. К. имуществена санкция в размер на 500 лв.
При тази фактическа обстановка районният съд е приел, че по делото е безспорно установено от справки - декларации по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за предходни данъчни периоди на 2017 г., че в процесния период ответната по касация страна е бил регистриран по ЗДДС, но като едноличен търговец - ЕТ „КАЙРЯКОВ 56 - АХМЕД КАЙРЯКОВ“ с. Черковна, общ. Търговище, ЕИК 125019014.
Съгласно чл. 179, ал. 1 от ЗДДС лице, което, като е длъжно, не подаде справка -декларацията по чл. 125, ал. 1 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. Обоснован е извод, че цитираната санкционна разпоредба категорично разграничава физическите лица, които не са търговци, от такива, които са регистрирани като еднолични търговци, като изрично определя и вида на административното наказание, което следва да се наложи с оглед субекта на извършеното административно нарушение. В АУАН е прието, че субект на нарушението е физическото лице А. И. К., а в последствие и наказващият орган е наложил административно наказание именно на него, но пък е наложил наказание имуществена санкция, каквато се предвижда за юридическите лица и еднолични търговци. Прието е, че наказващия орган е нарушил материалния закон два пъти – като не е издирил правилно субекта на извършеното административно нарушение и като е наложил на физическо лице наказание имуществена санкция, каквото наказание изрично предвижда чл. 83, ал. 1 ЗАНН за юридически лица и еднолични търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общините при осъществяване на тяхната дейност.
Касационният съд възприема установената от първа съдебна инстанция фактическа обстановка, като съответна изцяло на събраните по делото доказателства. Аргументи на фона на задълбочения правен анализ, направен при правилно интерпретирана фактическа обстановка от страна на въззивната инстанция и против изложените такива в касационната жалба - не се намират.
Касационното производство е средство за отстраняване на грешките на съда при прилагане на закона. Нарушение на материалния закон е налице, ако той е приложен неправилно, т.е. не е приложена съответната правна норма на закона, допусната е неправилна квалификация на деянието или не е приложен законът, който е трябвало да бъде приложен. В настоящето производство не са налице доказателства районният районен съд да е допуснал такива нарушения.
Споделят се изводите на районния съд. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218 ал.2 от АПК не бяха констатирани допуснати от съда нарушения, които да водят до невалидност или недопустимост на атакуваното решение.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85/ 05.04.2018 г., постановено по НАХД № 181/ 2018 г. по описа на РС-Търговище .
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.2.


Решението е влязло в законна сила.