Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 84  11.07.2019 г. град  Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА                                 
 
Административен съд - Търговище касационен състав
На девети юли 2019 година
В  открито заседание в следния състав:
Председател: Красимира Тодорова
       Членове: Албена Стефанова 
                      Иванка Иванова
Секретар: Гергана Бачева
Прокурор: Васил Ангелов
Като разгледа докладваното от съдията-докладчик Иванка Иванова
КНАХД № 81 по описа за 2019 година
За да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 348 от НПК и чл. 63 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалбата на А.Д.З. ЕГН ********** *** против Решение № 113/ 04.06.2019 г. г. постановено по НАХД № 368/2019 г. г по описа на РС – Търговище, с което е потвърдено НП № 278/ 01.03.2018 г. на началник РУ гр. Търговище при ОД на МВР - Търговище, с което за нарушение на чл. 7, ал. 1 от ЗБЛД и на основание чл. 81, ал. 2, т. 2 от ЗБЛД и е наложено адм. наказание „глоба” в размер на 30 лв. В жалбата е посочено като касационно основание за отмяна – съществено нарушение на процесуалните правила и материалния закон. В съдебно заседание касаторът редовно призован, не изпраща представител.
Ответникът по касация – началникът на РУ гр. Търговище при ОД на МВР - Търговище, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по делото.
Прокурорът дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.
Съдът, след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка със събраните  доказателства по делото пред първата инстанция, и съобрази правомощията си в касационното производство, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
За да потвърди процесното НП, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че административно-наказателната отговорност на касаторката А.З. е ангажирана за това, че на 20.02.2018 г. в гр. София  не е положила достатъчно грижи за опазване на БЛД –лична карта № …, издадена от ОДМВР Търговище и я загубва. Нарушението е установено в гр. Търговище на 23.02.2018 г. след лично попълнена декларация от А.З. по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи.
На основание гореизложеното на А.З. е съставен АУАН № 278 от 23.02.2018 г., който е подписан без възражения. Писмени възражения не са били подадени и в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. На основание АУАН е съставено и обжалваното НП № 278 от 01.03.2018 г. от началника на РУ – Търговище.
От правна страна въззивният съд е приел, че не е констатирал допуснати съществени процесуални нарушение при издаването на НП и такива на материалния закон.  Представените по преписката писмени доказателства и събраните в с.з. гласни такива-показанията на разпитания свидетел- Пл. Т.  водят до безспорни изводи за описаното адм. нарушение, как и кога е извършено, обстоятелствата при които е извършено и извършеното ли е виновно (в случая под формата на непредпазливост). Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 т. 5 от ЗАНН наказателното постановление следва да съдържа описание на нарушението, дата и място на извършването му, обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. От доказателствата по делото се установява, че касаторката сама е отразила обстоятелствата във връзка със загубване на БЛД –лична карта и подала декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД на 23.02.2018 г. – приложена по адм. преписка. В НП е отразена дата на установяване на адм. нарушение, дата и място на извършване, обстоятелствата, при които е осъществено и доказателствата, които го подкрепят.
Настоящата инстанция счита изводите на въззивния съд за правилни и законосъобразни. Постановеният съдебен акт е мотивиран. Не се споделят възраженията в касационната жалба на наказаното лице. Същите е следвало да бъдат навеждани пред въззивния съд, който е инстанция по фактите. Настоящата съдебна инстанция преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение по силата на чл. 220 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.
Съдебният състав приема, че в хода на съдебното производство пред въззивната инстанция и АНО, са събрани относимите към казуса доказателства, достатъчни за изясняването му от фактическа и правна страна. Решаващият състав на РС - Търговище е анализирал с необходимата прецизност събраните в хода на съдебното следствие доказателства. При анализа на събраните доказателства от правна страна районния съдия е развил убедително съображения за законосъобразно протичане на административно-наказателното производство. Въззивният съд, е изложил ясни и логични мотиви относно преценката на доказателствата, която е извършил, въз основа на което е формулирал крайния си правен извод, съответстващ на приетите по делото доказателства, поради което решението е обосновано и в съответствие с материалния закон.
Като извърши служебно проверка на основание чл. 218, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс и въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд, съгласно чл. 220 от АПК, съдебният състав намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка решаващият състав на съда съобрази и, че това решение е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, а произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му. Последният е постановил обжалваното решение след точен и обективен анализ на събраните доказателства. Мотивиран така, настоящият състав намира оспореното в настоящото производство решение на РС - Търговище за законосъобразно, в това число и правилно.
При положение, че при първоинстанционното дело не е допуснато нарушение на правилата на съдопроизводството, като са събрани конкретни доказателства относно относимите факти, процесуално недопустимо е при проверка на въззивното решение, касационният състав да подменя вътрешното убеждение на съда по същество. Нарушението е безспорно установено и доказано пред въззивния съд от АНО, като всякакви възражения в обратната насока са неоснователни и необосновани.
При тези съображения настоящият съдебен състав счита, че постановеното първоинстанционно решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл.223 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113/04.06.2019 г., постановено по НАХД № 368/ 2019 г. по описа на РС – Търговище.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:………

Решението е влязло в законна сила.