Р Е Ш Е Н И Е

№ 39 06.03.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище
на шести февруари две хиляди и осемнадесета година
в публично съдебно заседание, в следния касационен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Росица Цветкова
ЧЛЕНОВЕ: Албена Стефанова
Иванка Иванова
Секретар- Янка Ганчева
Прокурор- Диляна Стоянова
като разгледа докладваното от съдия-докладчика Албена Стефанова КНАХД № 8 по описа за 2018 година на съда, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на глава дванадесета от АПК на основанията, предвидени в чл. 348 от НПК, съгласно чл.63 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на процесуалния представител на на заместник-директора на ТД на НАП-Варна – гл. юрисконсулт М.Й. при ТД на НАП-Варна, офис-Търговище против Решение № 317/07.12.2017 г. на Районен съд гр. Търговище, постановено по НАХД № 1010/2017г., с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 293901-F352714/30.10.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП-Варна. С посоченото НП на „ИПСМП д-р Василева 2002“ ЕООД, ЕИК:202334367, гр.Търговище, ул.”Палаузов” №32,вх.А,ап.8, представлявано от В. Д. В. за нарушение на чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/ на основание чл.74, ал.1, предложение второ от ЗСч е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200 лева.
В касационната жалба като основание се навежда неправилно приложение на материалния закон и нарушение на процесуалните правила. Излага се становище че при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения.Навежда се, че тъй като се ангажира отговорността на ЮЛ наказващият орган не дължи преценка на смекчаващи и отежняващи обстоятелства. Излагат се доводи, обосноваващи, липсата на основания за приложение на чл.28 б. а“ от ЗАНН. Моли се оспореното решение да бъде отменено и да се постанови ново, с което НП да се потвърди.
В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител гл. юрисконсулт М.Й. поддържа жалбата на наведените в нея основания и доводи.
Ответникът по касационната жалба – ИПСМП д-р Василева 2002“ ЕООД гр.Търговище в съдебно заседание се представлява от адвокат В.. От последната е постъпила писмена молба, в която се излага становище за неоснователност на жалбата и се моли оспореното решение да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище, за неоснователност на жалбата. Намира преценката на въззивния съд относно приложението на чл.28 б.“а“ от ЗАНН за правилна и счита въззивното решение за постановено при правилно приложение на материалния закон. Дава заключение, че оспореното решение следва да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Касационният състав на съда, след като установи, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу съдебен акт, подлежащ на касационен съдебен контрол приема същата за допустима.
След проверка на делото настоящата инстанция констатира, че Районният съд е приел следната фактическа обстановка: При извършена проверка на 21.08.2017 г. в база данни на НАП и в ТР на Агенцията по вписванията е установено, че „ИПСМП д-р Василева 2002“ ЕООД гр.Търговище не е изпълнило задължението си да публикува годишния си финансов отчет за 2016 година в Търговския регистър, чрез подаване на заявление за обявяване на ГФО,образец Г2 в законноустановения срок до 30.06.2017 г., с което е нарушен чл.16, ал.1,т.4 от ЗСч. Било констатирано, че ГФО на дружеството е заявен за публикуване на 07.07.2017г. под №20170707152342. В годишната данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО за 2016г. подадена на 14.02.2017г.. от дружеството били декларирани- 42700.52 лв. нетни приходи от продажби. За констатираното на „ИПСМП д-р Василева 2002“ ЕООД гр.Търговище на 11.10.2017г. бил съставен АУАН № F 352714, за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗСч. Въз основа на така съставения АУАН Заместник-директорът на ТД на НАП-Варна издал процесното НП № 293901-F352714/30.10.2017г., с което на ИПСМП д-р Василева 2002“ ЕООД гр.Търговище ИПСМП д-р Василева 2002“ ЕООД гр.Търговище за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗСч и на основание чл.74, ал.1, ЗСч е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200 лева.
При така установеното от фактическа страна въззивният съд е приел, че НП е издадено при съществено нарушение на процесуалния закон. Районният съд след като е взел предвид краткия срок на закъснение, както и че за предходни години дружеството не е имало закъснения в тази насока и редовно в срок е подавало заявление Г2, като и че от нарушението не са настъпили вредни последици е извел е извод, че в НП наказващият орган е изложил формални мотиви относно обстоятелствата по чл.27, ал.2 от ЗАНН и относно приложението на чл.28 б.”а” от ЗАНН, с което не е изпълнил задължението си по чл.53, ал.1 от ЗАНН. Приел е че така формулираната „воля” на наказващия орган, води до липса на мотиви в НП относно приложението на чл.28 б. „а” от ЗАНН и че за съда не съществува предмет на проверка, а преценката за „маловажност” на случая подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.
На основание така направените фактически констатации и правни изводи въззивният съд е отменил обжалваното НП като незаконосъобразно.
Настоящият съд, в рамките на касационната проверка, съгласно чл.218 от АПК, намира следното:
Въззивното решение е законосъобразно като правен резултат, но при част от изложените от въззивния съд мотиви.
Преценката на наказващия орган относно наличието на предпоставките за приложение на чл.28 б „а“ от ЗАНН, независимо от това дали същият е изложил мотиви в НП, подлежи на съдебен контрол.
При определяне на степента на обществена опасност на всяко едно нарушение, в т.ч. и от категорията на „просто извършване” не се изключва преценката на обстоятелствата от кръга на цялостното поведение на нарушителя, степента на засягане и значимостта на увредените обществени отношения. Не на последно място са и целите, които се преследват с налагане на административните наказания.
Касационният съд след като отчете, че закъснението при публикуването на ГФО е само от 7 дни и че по делото не са налице данни санкционираното дружество да е било наказвано преди това с влязло в сила НП за друго нарушение на ЗСч приема, че в конкретния случай са били налице предпоставки за приложение на процедурата по чл.28 „а” от ЗАНН и наказващият орган като не я е приложил е издал НП при неправилно приложение на материалния закон. Доколкото процедурата не заличава противоправния характер на деянието, приложението на същата би изпълнила целите на закона.
В хода на съдебното производство пред въззивната инстанция са спазени процесуалните правила при събирането на доказателствата и не са налице допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на страните и да са съществени по смисъла на чл.348 ал.3 от НПК. Съдебният актсъдържа мотиви. По изложените съображения настоящият съд намира, че не е налице соченото в жалбата касационно основание по чл.348 ал.1,т.2, във връзка с ал.3 от НПК.
При извършената служебна проверка, съгласно чл.218, ал.2 от АПК не се констатираха такива нарушения в съдебното производство пред въззивния съд, които да водят до невалидност или до недопустимост на решението.
По изложените съображения касационният съд счита, че не е налице касационно основание по чл. 348 от НПК за отмяна на оспореното решение и следва същото да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Воден от горното, касационният съд, на основание чл.221 ал.2, пр.1 от АПК,

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317/07.12.2017г. на Районен съд-гр.Търговище, постановено по НАХД № 1010/2017 г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване, на основание чл.223 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Решението е влязло в законна сила.