Р Е Ш Е Н И Е № 107
гр. Търговище, 09.10.2019г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд - Търговище, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
при секретаря Стоянка Иванова и с участието на прокурора Васил Ангелов, като разгледа докладваното от председателя КНАХД № 87 по описа на Административен съд – Търговище за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на процесуален представител на ТД на НАП Варна против решение № 123/11.06.2019г. по НАХД № 336/2019г. по описа на Районен съд - гр.Търговище, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 416380-F473312 от 22.03.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ - Варна при ЦУ на НАП издадено срещу „Азалия -71“ ЕООД за нарушение по чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Касационното основание, което се сочи, е нарушение на закона. Поддържа се, че районният съд неправилно е приложил закона, като е счел, че е налице маловажен случай на административно нарушение. По тези съображения се прави искане съдът да отмени решението на първоинстанционния съд и да потвърди наказателното постановление.
Ответникът „Азалия -71“ ЕООД, редовно призован, се представлява от процесуален представител, който оспорва жалбата и поддържа, че съдът правилно е приложил закона, като е квалифицирал случая като маловажен.  
Представителят на ТОП дава заключение за неоснователност на жалбата. Счита, че  решението на ТРС следва да бъде потвърдено.      
Административен съд – Търговище, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши касационна проверка на обжалваното решение, с оглед наведеното с жалбата касационно основание и правомощията си по чл. 218, ал.2 от АПК, установи следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално  допустима. Разгледана по същество е основателна.
С обжалваното решение ТРС е отменил наказателно постановление № 416380-F473312 от 22.03.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ - Варна при ЦУ на НАП, издадено срещу „Азалия -71“ ЕООД за нарушение по чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, за това, че не е издадена фискална касова бележка за покупка на стойност 2.50лв., извършена на  14.02.2019г. в магазин за цветя, стопанисван от дружеството.  От фактическа страна по делото е установено следното:  На 14.02.2019г в 15.20 часа, от служители на НАП била извършена проверка на търговски обект по смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС - магазин за цветя, находящ се в гр.Търговище, бул."Сюрен“ и стопанисван от "Азалия – 71“ ЕООД. При проверката е констатирано, че дружеството в качеството си на задължено лице по чл.3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ не регистрира и отчита всяка извършена продажба на стоки от търговския обект чрез издаване на фискални касови бележки от наличното работещо и регистрирано за обекта в НАП фискално устройство, с което е допуснато нарушение на разпоредбите на същата наредба. Основание за този извод било обстоятелството, че за извършена контролна покупка на цветя на стойност 2,50лв. платени в брой на управителя на фирмата от служителя, извършващ контролната покупка, преди легитимация на същия, не е издадена фискална касова бележка от наличното работещо и регистрирано за обекта в НАП фискално устройство DАТЕХ с ИН на ФУ DТ430120 и ИН на ФП02590576, нито ръчна касова бележка от кочан, отговаряща на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ. За установеното бил съставен АУАН №F 473312/21.02.2019г. АУАН е надлежно предявен и връчен на упълномощено лице. Въз основа на АУАН на 22.03.2019г. Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ЦУ на НАП издал процесното наказателно постановление, с което за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ и на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС наложил на жалбоподателя „имуществена санкция“ в размер на 500 лева. Съдът е изложил подробни мотиви за това, защо приема, че за покупката не е издаден касов бон своевременно, а едва след около 30 мин. след покупката, след обявяване в магазина на проверката и представяне на служителите, които я извършват.
Въз основа на тези факти ТРС е обосновал изводи, че: АУАН и НП са съставени по предвидените от закона ред и форма, съдържат изискуемите от ЗАНН задължителни реквизити. При съставянето на АУАН не са допуснати нарушения, които да не са преодолими по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН; като не е издал касов бон за извършена продажба  жалбоподателят  е  нарушил разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 1  от  Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, с което е осъществен състав на административно нарушение по чл.185, ал.1 от ЗДДС. Съдът не е споделил изводът на административно-наказващия орган, че са налице основания за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Първоинстанционният съд е посочил, че нарушението е първо по реда си, фискален бон е издаден, няма установена разлика между разчетената касова наличност и фактическата наличност, поради което е мотивирал, че случая има всички обективни белези на маловажен такъв. Тези изводи по приложението на материалния закон не могат да бъдат споделени. Преди всичко следва да се посочи, че спазването на режима за издаване на фискални касови бележки цели да обезпечи отчитането на продажбите в търговските обекти и респ. събирането на данъците, които от своя страна са фундамент на държавността. Засягането на този режим може да се квалифицира като маловажен случай при много ограничени хипотези. Последиците от неиздаването на касов бон не могат да се обсъждат с оглед стойността на покупката, тъй като се касае за контролни покупки. Изводът, че няма установена разлика между разчетената касова наличност и фактическата наличност е напълно необоснован, тъй като в решението доказателства за тези факти изобщо не са обсъждани. Фискален бон е издаден след осъществяване на нарушението, едва след представяне на служителите на НАП, т.е издаването му не може да се цени като смекчаващо отговорността обстоятелство, отличаващо случая с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Единственото смекчаващо отговорността обстоятелство, установено по делото е, че нарушението е първо, но то не е достатъчно да се квалифицира нарушението като маловажно. Както вече се посочи, установеното нарушение не разкрива по-ниска степен на обществена опасност сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, напротив, представлява типичен случай.
По изложените съображения съдът приема, че решението на районния съд е неправилно и следва да бъде отменено, на основание чл. 221, ал.2 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН. При осъществяване на правомощията си по чл. 222, ал.1 от АПК и въз основа на фактите, установени от районния съд, настоящият съдебен състав съобрази следното: От формална страна наказателното постановление е издадено от компетентен орган,  в изпълнение на функциите му и в него се съдържат всички изискуеми от закона реквизити. В хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като наказателното постановление съответства на материалния закон, по изложените по-горе съображения. Наложеното наказание е в законоустановения минимален размер.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН,  Административен съд – Търговище,
 
Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ решение  № 123/11.06.2019г. по НАХД № 336/2019г. по описа на Районен съд - гр.Търговище,  като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 416380-F473312 от 22.03.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ - Варна при ЦУ на НАП, с което на „Азалия -71“ ЕООД за нарушение по чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               1.                  2.

Решението е влязло в законна сила.