Р Е Ш Е Н И Е

№ 89 09.10.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище,
На седми септември две хиляди и осемнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател: Албена Стефанова

Секретар- Стоянка Иванова,
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 102 по описа за 2018 година на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по Раздел I, Глава десета от АПК, във връзка с чл.118 от КСО.
Образувано е по жалба на Д.Д.К., ЕГН-********** ***, подадена чрез процесуалния му представител по пълномощие, неговия син Д.Д.К. с адрес: ***. С жалбата се оспорва Решение № 1040-25-8/31.05.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Търговище, с което е потвърдено Разпореждане №253-00-86-1/26.01.2018г., издадено от Ив. Д. – главен експерт по осигуряването в ТП на НОИ-Търговище, с което на основание чл.54ж, ал.1, във връзка с чл.54а, ал.1 и чл.54б, ал.3 от КСО на Д.Д.К. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 01.11.2017г. до 28.02.2018г. в размер на 7.20 лв. дневно.
В жалбата като основание се навежда неправилно приложение на материалния закон и нарушение на процесуалните правила. Излага се становище, че в потвърденото с оспореното решение разпореждане неправилно е определен периодът на отпускане на обезщетението и неговия размер като се спори относно основанието за прекратяване на трудовото правоотношение на оспорващия. Излагат се подробни доводи, обосноваващи, че трудовото правоотношение на Д.Д.К. е прекратено на основание чл.327, ал.1,т.3 от КТ, а не както административният орган е приел-на основание чл.326, ал.1 от КТ. Моли се оспореното решение и потвърденото с него разпореждане да бъдат отменени като незаконосъобразни и преписката да се върне на административния орган за ново произнасяне.
В съдебно заседание оспорващият се представлява от Д.Д.К., негов син и надлежно упълномощен по пълномощно, който поддържа жалбата на наведените в нея основания и доводи. Допълнително в съдебно заседание излага доводи, обосноваващи неспазване на чл.1, ал.5 и ал.7 от Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица и други допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
Ответникът по оспорването – Директор на ТП на НОИ РУ „СО” гр.Търговище, редовно призован не се явява, не изпраща представител и не ангажира писмено становище.
Съдът, след като установи, че жалбата е подадена в срок от надлежна страна и при наличие на правен интерес, намира същата за допустима.
От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:
Със заявление № 253-00-86/16.01.2017г. Д.Д.К. е поискал да му бъде отпуснато парично обезщетение за безработица, считано от 01.11.2017г. на основание чл.327, ал.1, т.3 от КТ. В административното производство е приложен документ U1, който е изцяло на немски език. С писмо с изх.1012-25-8#3/25.05.2018г. на дирекция ЕРМД при ЦУ на НОИ в ТП на НОИ е получено копие на писмо от Германската компетентна институция относно определяне на причината за прекратяване на трудовото правоотношение. От лицензирания превод на документа от Агенцията по заетостта в Германия, входиран в НОИ под №1029-50.11087/18.04.2018г. се установява, че Д.Д.К. е поискал прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя-Хова –сервиз за гастрономия и хотели, като друго обстоятелство не е известно на Агенцията по заетостта в Германия. По делото не са ангажирани други доказателства относно основанието на прекратяване на трудовото правоотношение на оспорващия с посочения работодател.
Съгласно приложеното по делото писмо от Федералната агенция по заетостта информацията за прекратяване на трудовото правоотношение по собствено желание е правилна, предвид на това, че във формуляр U1 причините за прекратяване на трудовото правоотношение не са посочени.
По делото е приложено предизвестие от Д.К. за прекратяване на трудовия му договор, считано от 01.11.2017г. по причина—неизпълнен трудов договор поради промяна характера и мястото на работа. По делото не са налице данни за получаването на това предизвестие до работодателя.
По подаденото заявление е постановено Разпореждане №253-00-86-1/26.01.2018г., издадено от Ив. Д. – главен експерт по осигуряването в ТП на НОИ-Търговище, с което на основание чл.54ж, ал.1, във връзка с чл.54а, ал.1 и чл.54б, ал.3 от КСО на Д.Д.К. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 01.11.2017г. до 28.02.2018г. в размер на 7.20 лв.дневно.
Съгласно Заповед №1015-25-44/27.05.2016г. на Директора на ТП на НОИ-Търговище Ив. Д. – главен експерт по осигуряването в ТП на НОИ-Търговище е надлежно упълномощено лице да подписва разпореждания по КСО.
Разпореждане №253-00-86-1/26.01.2018г., издадено от Ив. Д. – главен експерт по осигуряването в ТП на НОИ-Търговище е обжалвано по административен ред пред Директора на ТП на НОИ-Търговище. По подадената жалба е постановено Решение № 1040-25-8/31.05.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Търговище, с което Разпореждане №253-00-86-1/26.01.2018г. на Ив. Д. – главен експерт по осигуряването в ТП на НОИ-Търговище е потвърдено като законосъобразно. Решение № 1040-25-8/31.05.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Търговище е съобщено на оспорващия на 05.06.2018г., съгласно приложената по делото обратна разписка. Жалбата на оспорващия срещу посоченото решение до Административен съд Търговище е подадена на 18.06.2018г.
Не се спори по делото относно обстоятелството, че оспорващият отговаря на условията за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а, ал.4 от КСО, както и че последното прекратяване на осигуряването на същия е от 01.11.2017г.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства.
При така установеното от фактическа страна съдът след като извърши служебна проверка съгласно чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Жалбата е подадена от надлежна страна при наличие на правен интерес, срещу административен акт, който подлежи на съдебно оспорване и при спазване на законния 14-дневен срок за обжалване.
Оспореното Решение № 1040-25-8/31.05.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Търговище и Разпореждане №253-00-86-1/26.01.2018г., издадено от Ивелина Димитрова – главен експерт по осигуряването в ТП на НОИ-Търговище са издадени от материално и териториално компетентни органи при спазване на законовите изисквания за форма и при спазване на процесуалните правила.
По отношение на съответствието на оспорения акт с материалния закон съдът намира следното:
Независимо от дадените от съда указания с определение №177/06.08.2018г. по делото не се доказа от страна на оспорващия наличието на други предпоставки за отпускане на парично обезщетение за безработица, освен визираните от административния орган в оспореното Решение и потвърденото с него Разпореждане №253-00-86-1/26.01.2018г. на ТП на НОИ-Търговище.
Съгласно обаче изричното изискване на чл.54б, ал.1 от КСО, изречение последно, във връзка с чл.54, ал.3 от КСО дневното парично обезщетение за безработица не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Съгласно чл.54б ал.2 от КСО минималният дневен размер на обезщетението се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Предвид на това, че съгласно чл.12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018г. /Дв бр.99/12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г./. минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2018г. е в размер на 9 лева. Както и предвид на това, че Разпореждането и оспореното Решение са издадени след 01.01.2018г. и процесният период засяга и месеците -януари и февруари на 2018г., съдът намира съгласно и чл.142 ал.1 от АПК, че така определения дневен минимален размер на обезщетението за месеците януари и февруари на 2018г. от 7.20 лева, за определен при неправилно приложение на материалния закон.
По изложените съображения съдът приема оспорения акт за постановен при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Следва същият да се отмени и преписката да се върне на компетентния орган за ново произнасяне по същество.
По делото не е налице искане за присъждане на разноски, с оглед на което съдът намира, че не следва да се произнася по въпроса за разноските.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.2, чл.173 ал.2, пр.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № 1040-25-8/31.05.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Търговище и Разпореждане №253-00-86-1/26.01.2018г., издадено от Ив. Д. – главен експерт по осигуряването в ТП на НОИ-Търговище, с което на основание чл.54ж, ал.1, във връзка с чл.54а, ал.1 и чл.54б, ал.3 от КСО на Д.Д.К. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 01.11.2017г. до 28.02.2018г. в размер на 7.20 лв. дневно.

ИЗПРАЩА, като правно действие, административната преписка по Заявление № 253-00-86/16.01.2018г. на Д.Д.К. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Търговище за произнасяне по същество, в законния срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от неговото получаване.

Препис от решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.