Р Е Ш Е Н И Е № 103

гр. Търговище, 07.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Търговище, втори състав, в открито съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при секретаря Янка Ганчева, като разгледа докладваното от председателя адм. д. № 104 по описа на АС – Търговище за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.
Образувано е по жалба на ЗКПУ „Калакоч - 92“ - гр. Попово, представлявано от законния представител Пл. П. срещу отказ, обективиран в уведомително писмо изх. № 01-6400-42/07.03.2018г. за неизпълнен ангажимент по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 г. – 2020 г. за кампания 2017г., постановен от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). С оспореното писмо, във връзка с подадено от жалбоподателя заявление с УИН 25/050617/03418, е отказано финансово подпомагане за кампания 2017г. по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“. Жалбоподател счита, че оспореният акт е незаконосъобразен и неправилен по следните съображения: съгласно чл. 50, ал.1 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020г., ДФЗ – РА следва да изпраща на земеделските стопани уведомително писмо за одобрените и неодобрените за участие по мярка 10 "Агроекология и климат" в срок до 30 ноември на годината на подаване на заявлението за подпомагане. Тъй като уведомителното писмо било издадено март следващата година и изпратено на адресата през май 2018г., счита, че сроковете по Наредба № 7 са грубо нарушени, поради което писмото е нищожно. На следващо място се изтъква, че има съществени нарушения в административното производство, тъй като заявлението му за подпомагане е прието и разгледано от трима служители без да му се укаже, че е налице някаква нередовност в него. Възразява, че ако в подаденото заявление е имало грешка, същото не е следвало да се приеме, а да им се даде възможност да направят корекция на данните. Обосновава, че увеличението на площите с 1,42 ХА не може да се счита за сериозно и продължаващо нарушение, обуславящо спиране на плащанията. Допълва, че отказът се основава на две заповеди на министъра от 31.03.2017г. и 13.04.2017г., обнародвани в бр. 18 от 2018г., т.е причината за отказ по заявление, подадено на 05.06.2017г. била „обнародване“ в ДВ на 27.02.2018г. По всички тези съображения прави искане съдът да отмени отказа за финансово подпомагане. В съдебно заседание жалбата се подържа от законния представител на кооперацията.
Ответникът – Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София чрез процесуален представител оспорва основателността на жалбата и моли съда да я отхвърли по подробно изложени съображения.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:
Фактите по делото не са спорни между страните. ЗКПУ „Колакоч - 92“ - гр. Попово е земеделски стопанин, регистриран с УРН 180782. През март 2016г. е подал заявление за подпомагане с УИН 25/310516/97084, с което за първа година е кандидатствал и по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ от мярка 10 „Агроекология и климат” за кампания 2016г. от ПРСР 2014г. – 2020г. Заявил е за подпомагане по мярката 46.59 ха с тикви. С уведомително писмо с изх. № 02 – 250 – 2600/3783 от 07.12.2016г. същият е уведомен, че е одобрен за участие за всички декларирани площи – 46.59 ха. В писмото е посочено, че с поемането на пет годишен ангажимент за извършване на дейности по това направление, одобреният кандидат се задължава да изпълнява следните изисквания: да подава заявление за подпомагане/плащане всяка година до изтичане на многогодишния му ангажимент, т.е за период от пет последователни години; през първите две години на подпомагане да премине обучение или да докаже опит в дейностите, които прилага съобразно изискванията на чл. 45, ал.1 от Наредба № 7; одобрената площ за прилагане на дейностите да не бъде намалявана с повече от 10 %; да заявява за подпомагане площи по това направление, като сборът им не трябва да превишава 50 ха. Допълнително са посочени изисквания по управление на направлението: задължително да води дневник за извършваните дейности в земеделското стопанство, при нанасяне на вреди от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, разораване на пасища или пожар да уведоми писмено ДФЗ – РА в срок от 15 работни дни от настъпване на събитието; да подържа парцелите на територията на цялото земеделско стопанство, като спазва: 1. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление, одобрени съгласно чл. 42 от ЗПЗП и 2. Минималните изисквания за торени и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 7 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. В писмото са посочени още и изискуемите документи и сроковете за представянето им по това направление. Изрично е подчертано, че всички изисквания и документи са подробно описани в Наредба № 7 от 24.02.2015г., като при промяна на нормативни разпоредби следва да се спазват обнародваните в Държавен вестник промени. Цитиран е и текстът на чл. 23, ал. 4 от Наредба № 7. Процесното писмо е получено с обратна разписка от жалбоподателя на 09.01.2017г.
На 28.02.2017г. министъра на земеделието и храните е издал Заповед № РД 09-160, с която е определил 01.03.2017г. за начална дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009г. за кампания 2017г. относно мерките финансирани по ПРСР за периода 2014-2020г. С т. 2 от същата заповед е наредено през кампания 2017г. да не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10”Агроекология и климат”, с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал.6 от Наредба № 7 от 2015г. за прилагане на процесната мярка. Посочено е, че заповедта е издадена на осн. чл. 4, ал.5 от Наредба № 5 от 2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Заповед № РД 09-160/28.02.2017г. е изменена и допълнена със Заповед № РД 09-278/31.03.2017г. на министъра на земеделието и храните, като т. 2 е изменена и е създадена нова т.3, със следното съдържание в частност: „През кампания 2017г. да не се приемат заявления за подпомагане/плащане по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г., с които се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал.6 от Наредба № 7 от 2015г. за прилагане на мярка 10”Агроекология и климат”.
Заповед № РД 09-160/ 28.02.2017г. отново е изменена и допълнена още веднъж - със Заповед № РД 09-361/13.04.2017г. на министъра на земеделието и храните, като т.2 от същата е изменена така: „През кампания 2017г. да не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат”, с които се поема нов ангажимент, с изключение на заявления за подпомагане за: А. Дейности от направления „Традиционни практики за сезонна паша“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“...
В определените срокове, за кампания 2017г. жалбоподателят е подал заявление за подпомагане с УИН 28/210617/86274, като е заявил за подпомагане 48.01 ха с тикви, което е с 1.42 ха повече от първоначално одобрената площ за подпомагане или са заявени за подпомагане 3 % повече площи от първоначално одобрените. При подаване на заявлението е извършена автоматична проверка на въведените данни, за резултатите от която оспорващия е уведомен срещу подпис, при което е информиран също, че следва да спазва заповедите на министъра на земеделието и храните с № РД 09-160/28.02.2017г., № РД 09-278/31.03.2017г. и № РД 09-361/13.04.2017г.
След извършени административни проверки Зам. изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. София е издал оспореното в настоящото производство Уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014-2020 год. за кампания 2017г. С него се отказва финансово подпомагане за кампания 2017г. със следните мотиви: с подаденото заявление не са спазени ограниченията по чл. 4, ал.5, изречение второ от Наредба № 5/2009г., въведени със заповед на министъра № РД 09-160/ 28.02.2017г., изменена и допълнена с заповеди № РД 09-278/31.03.2017г. и № РД 09-361/13.04.2017г., тъй като жалбоподателят е увеличил площта, за която има поет ангажимент с 1.42 ха, с което е нарушил ограниченията по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, въведени с т. 3 на посочените заповеди на министъра.
Процесното уведомително писмо е предадено на куриер на 21.03.2018г. и е връчено на представител на жалбоподателя на 29.05.2018г. Жалбата срещу него е подадена на 11.06.2018г.
С оглед на установените факти, съдът прави следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима.
За да прецени основателността на жалбата, съдът съобрази следното: Съгласно чл.168 АПК във връзка с чл.142 АПК съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл.146 АПК, без да се ограничава само с тези посочени от оспорващия. Проверката на законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт обхваща установяване компетентността на издалия го орган, спазена ли е изискваната от закона форма, спазени ли са материалните и процесуалните разпоредби при издаването му, както и дали е съобразен с целта на закона. Липсата на някоя от посочените предпоставки води до незаконосъобразност на административния акт и е основание за отменянето му.
Според чл. 20а, ал. 1 и ал. 2 от ЗПЗП, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" е изпълнителен директор на Разплащателната агенция, който организира и ръководи нейната дейност и я представлява. Съгласно чл.20а, ал.4 от ЗПЗП, изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. Видно от представената по делото Заповед № 03-РД/715 от 27.06.2017г. последният е делегирал част от своите правомощия на зам. изпълнителния директор на фонда, включително и да издава и подписва уведомителни писма за неизпълнени ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат”- т.2 от същата. Поради това оспореното уведомително писмо е издадено от компетентен административен орган, в кръга на предоставените му правомощия.
Актът отговаря на изискванията за форма – писмена е, в нея са изложени фактическите и правни основания за издаването и. Няма основание да се приеме, че при издаването на заповедта са допуснати съществени процесуални нарушения, нито, че заповедта е издадена при превратно упражняване на власт. За да прецени съответствието на оспореният отказ с материалния закон, съдът взе предвид, че основанието за издаване на оспореното писмо е единствено включването в заявлението за подпомагане за 2017г. на нови 1.42ха площи, които представляват 3% от първоначално одобрените през 2016г. площи. С оглед на това, за да се провери материалната законосъобразност на отказа, следва да се прецени дали с подаването на заявление за подпомагане за 2017г. за площи, надвищаващи с 3% одобрените площи през 2016г. или като абсолютна стойност – с подаването на заявление за подпомагане на 1,42 ха повече площи, жалбоподателят е нарушил някакво ограничение, на което той е бил адресат и се е задължил да спазва.
Преди всичко следва да се посочи, че с подаването на заявление за подпомагане за кампания 2017г., което е за площи с 1.42 ха повече от първоначално одобрените, жалбоподателят не е извършил каквото и да е разширяване на поетия ангажимент, а само е предложил на фонда да разшири поетия ангажимент. Нормата на чл. 20, ал. 6 от Наредба № 7 урежда случаите в които има „УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЩАТА ОДОБРЕНА ПЛОЩ по съответното направление с до 20%, но не с повече от 10 ха“ , а не случаите, в които има подадено заявление за одобряване на повече от първоначално одобрените площи. Т.е. за да има разширяване на поетия ангажимент, следва да има одобрение от страна на Фонда, разбира се по повод подадено от кандидат заявление. В случая такова одобрение не е имало и не би могло да има. В рамките на правомощията му, предоставени с чл. 4, ал.5 от Наредба № 5/2009г. в редакция към 28.02.2018г. с обсъжданите по-горе заповеди № РД 09-160/ 28.02.2017г., № РД 09-278/31.03.2017г. и № РД 09-361/13.04.2017г. министърът на земеделието, храните и горите е определил допълнителни условия, свързани с приема по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, като е изключил възможността за кампания 2007г. изобщо да се приемат заявления за подпомагане/плащане, с които се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал.6 от Наредба № 7/2015г. В обсъждания диспозитив на заповедта не се въвеждат изисквания или условия към кандидатите за подпомагане, а се ограничава приложното поле на подпомагането. С други думи обсъжданите заповеди на министъра не създават задължения към земеделските стопани, а ограничават обхватът на подпомагането за кампания 2017г., като от него за изключени като недопустими дори за разглеждане хипотезите, при които се заявяват за подпомагане площи, представляващи увеличение на първоначално одобрените площи с до 20 %, но не с повече от 10 ха. Предлагайки да разшири ангажимента си, жалбоподателят не е извършил каквото и да било нарушение на ограниченията, въведени с обсъжданите заповеди на министъра. Затова съдът приема, че в процесната хипотеза административният орган е имал основание „да не приеме“, заявлението за подпомагане в частта, с която се търси подпомагане на допълнителните 1.42 ха, но не е имал каквито и да било нормативни основания да откаже за 2017г. финансово подпомагане за първоначално одобрените през 2016г. 46.59 ха.
Дори да се приеме, че с подаването на заявлението за финансиране за 2017г. за 1.42 ха повече жалбоподателят е нарушил изискванията за допустимост на исканията за подпомагане, то следва да се има предвид, че тези критерии за допустимост се отнасят до размера на площите и съответно не попадат в приложното поле на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие.
По тези съображения съдът приема, че отказът да се предостави финансово подпомагане за кампания 2017г. на жалбоподателя за одобрените през 2016г. площи за подпомагане в размер на 46.59 ха, поради включването в заявлението за подпомагане за кампания 2017г. на нови 1,42 ха, не е съобразен с материалния закон и като такъв следва да се отмени. Разноски от страна на жалбоподателя не са претендирани.
По изложените съображения и на основание чл.173, ал.2, АПК, съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ по жалба на ЗКПУ „Калакоч - 92“ - гр. Попово, представлявано от законния представител Пл. П., отказа за финансово подпомагане, обективиран в уведомително писмо изх. № 01-6400-42/07.03.2018г. за неизпълнен ангажимент по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 г. – 2020 г. за кампания 2017г., постановен от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му до страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Решението не е влязло в законна сила.