ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 08.08.2018 г. град Търговище

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав
На осми август година 2018
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Секретар:
Като разгледа докладваното от председателя
АД № 109 по описа за 2018 година
Производството е по реда на чл. 158 от АПК.
Делото е образувано по жалбата на А.З.С. ЕГН ********** с адрес ***против решение, постановено по НОХД № 30/ 2018 г. на РС-Търговище и преписки № 1342 и 1535.
Съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено поради следното:
На жалбоподателя е указано за изправяне на нередовности в подадената жалба. Същият е поискал предоставяне на правна помощ за изправяне на нередовностите. Съдът е му е указал за условията за предоставяне на правна помощ с разпореждане от 25.07.2018 г. От получената молба от жалбоподателя от 07.08.2018 г. е видно, че той иска да изчака решението от НОХД № 30/ 2018 г. на Районен съд – Търговище. Поради това съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил указанията за изправяне на нередовности в срок. Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.
Воден от горното и на основание чл. 158 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.З.С. ЕГН ********** с адрес *** против НОХД № 30/ 2018 г. на РС-Търговище и преписки № 1342 и 1535.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 109/ 2018 г. по описа на АС – Търговище.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страната.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.