ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Търговище, 31.07.2018г.

Административен съд - Търговище, втори състав, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА
като разгледа докладваното от съдията адм. д. № 111 по описа на АС – Търговище за 2018г., при преценка на допустимостта и редовността на производството, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.
Образувано е по жалба на И.Е.Х. *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 1292-000436 от 29.05.2018г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Търговище.
С определение № 163 от 17.07.2018г. производството по делото е оставено без движение, като на жалбоподателя е указано в седмодневен срок от уведомяването да представи по делото документ за платена държавна такса, както и да уточни дали оспорва заповедта на лично основание в качеството на ползвател на автомобила или подава жалбата като пълномощник на майка си, която е адресат на заповедта. Съобщението е връчено на 20.07.2018г. В рамките на срока, а и към настоящия момент жалбоподателят не е поправил нередовностите на жалбата.
Наред с това по делото са представени доказателства, че оспорената заповед е оттеглена от нейния издател със заповед № 363з 10-19 от 19.07.2018г.
Предвид тези обстоятелства и с оглед разпоредбата на чл. 156, ал.1 и чл. 159, ал. 1, т. 3 и чл. 158, ал. 3 от АПК, производството по делото следва да бъде прекратено.
По изложените съображения и на основание чл. 158, ал. 3 и чл. 159, ал.1, т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.Х. *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 1292-000436 от 29.05.2018г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Търговище.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 111/2018г. по описа на АС - Търговище.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
Препис от определението да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.