Р Е Ш Е Н И Е

№ 92 11.10.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Търговище пети състав
На двадесет и първи септември година 2018
В публично заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова

Секретар: Янка Ганчева
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 11 по описа за 2018 година
За да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с чл. 29 от Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).
Делото е образувано по жалба на ЗК „Алваново“ ЕИК 835010388, представлявана от председателя на УС М. Й., със седалище и адрес на управление: с. Алваново, общ. Търговище, със съдебен адрес:*** а.. Д.Б. *** против Заповед № З-01-1107/ 29.12.2017 г. на кмета на община Търговище, с която е определена пространствена изолация за производството на хибридни слънчогледови семена през стопанската 2017-2018 г. в землищата на с. Алваново и с. Пробуда общ. Търговище.
Жалбоподателят е посочил, че с процесната заповед следва да се осигури пространствена изолация за производството на хибридни семена от слънчоглед в масиви № 10 и № 11 в землището на с. Пробуда и масив № 27 в землището на с. Алваново. Жалбоподателят счита, че с обжалваната заповед му се нарушава правото да определя начина на стопанисване и ползване и свободна преценка с оглед стопанската целесъобразност, на земеделски земи, за които има правно основание за това през земеделската година. Според жалбоподателя при издаване на оспорената заповед е налице нарушение на процесуалните изисквания и на материалния закон, като не са налице условия за осигуряване на пространствена изолация, обезпечавани от самия заявител. Липсват данни за конкретния сорт слънчоглед, заявен за семепроизводство, поради което не може да се установи, дали той е включен в официалната сортова листа. Не е посочено, кой е притежателят на сертификат за сорта, който се твърди, че е защитен и е обект на семепроизводство. Липсва договор с притежателя на сертификата, което е императивна разпоредба на чл. 28 от ЗППМ. В заповедта е посочено, че заявителя е приложил не договор, а „писмо за намерение за възлагане на семепроизводство на ЕТ“Агроелит – Митов – Божидар Митов“ от „Pioneer Semena Bulgaria“ EOOD. Дали последната фирма е притежател на сертификата не е ясно. Заявителят „БИММ АГРО“ ЕООД не притежава надлежно отстъпено право от притежателя на сорта (неконкретизиран) хибриден слънчоглед, който ще бъде обект на семепроизводство, тъй като черпи права от търговец, който не притежава такива – ЕТ“Агроелит……“. Отделно от това липсват всякакви данни в преписката за общия размер на площите, върху които претендира да осъществява производство заявителя. Това е задължително условие, за да се установи, за каква площ има сключен договор заявителя с притежателя на сертификата и която да бъде съотнесена към размера на претендираните площи, за които да се осигури пространствена изолация. Поради този причина не може да се прецени, не само какви площи по размер ще бъдат засегнати от пространствена изолация, но и дали заявителят не разполага с площи, даващи му възможност в рамките на собствените си земеделски земи да обезпечи необходимата пространствена изолация без да се засягат правата на трети страни (жалбоподателя). Обжалваната заповед е издадена без да се бъдат изяснени фактите и обстоятелствата от значение по случая, нито пък преди издаването да бъде дадена възможност на заинтересованите страни да дадат становища/ възражения.
В съдебното заседание по делото, оспорващият редовно призован не изпраща представител. От процесуалния му представител а.. Б. *** са получени писмени бележки с изразено становище за отмяна на процесната заповед като незаконосъобразна и присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът по оспорването – кметът на община Търговище, редовно призован, се представлява от ст.ю.. Д.М., редовно упълномощена, която счита подадената жалба за неоснователна. Представя писмена защита с изразено становище за законосъобразност на процесната заповед. Претендира за съдебни разноски в размер на ю.. възнаграждение.
Заинтересованата страна по делото – „БИММ АГРО“ ЕООД, гр. Търговище, редовно призован се представлява от а.. М. ***, която изразява становище за недопустимост на жалбата, тъй като жалбоподателя няма правен интерес от оспорване на заповедта в нейната цялост, тъй като същият не обработва площи, засегнати от изолационния периметър, определен от адм. орган за семепроизводния посев в м. 11 в с. Пробуда.
Съдът като прецени допустимостта на жалбата, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в срок предвид нормата на чл. 149, ал. 5 във вр. с чл. 168, ал. 3 от АПК, а разгледана по същество, последната е неоснователна при следните съображения:
От фактическа страна съдът приема за установено, че на 29.12.2017 г. кмета на община Търговище издал процесната заповед № З-01-1107 (преписката), с която посочил, че на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 4, във вр. с ал. 3 от ЗППМ, заявление № 26-00-1112/ 04.12.2017 г. от управителя на „БИММ АГРО“ ЕООД гр. Търговище, представлявано от Б. М., ведно с приложени Разрешение № 2297/ 18.04.2012 г. за производство на посевен материал – зърнени, маслодайни, влакнодайни и фуражни култури, издадено на основание чл. 28, ал. 1 от ЗППМ, скици на земеделска земя, издадени от СГКК – Търговище за землищата на с. Алваново и с. Пробуда, общ. Търговище, определил площите, които през стопанската 2017/ 2018 г. следва да се осигури пространствена изолация за производството на хибридни семена от слънчоглед от 1 500 м. по землища и масиви в с. Алваново – масив № 27, и землището на с. Пробуда – масиви №№ 10 и 11.
За осигуряване на пространствена изолация, кметът на община Търговище определил засегнатите производители, сред които и жалбоподателя ЗК„Алваново“ за масиви 17, 18 и 26, част от масиви 15, 24 и 25 и имот 23.2 в землището на с. Алваново. Заповедта е получена от жалбоподателя на 12.01.2018 г. според представената обратна разписка (стр. 40 Б от делото)
По делото е допусната съдебно-техническа експертиза с вещо лице специалист по геодезия с цел установяване дали предвидената пространствена изолация с процесната заповед засяга масиви, ползвани на жалбоподателя. Вещото лице дава заключение, че предвидената пространствена изолация по Заповед № З-01-1107/ 29.12.2017 г. на кмета на община Търговище засяга следните имоти в землището на с. Алваново, стопанисвани от жалбоподателя: масив 10 – имоти 10.6; 10.7 и 10.8; масив 12 – имоти 12.1, 12.3 и 12.4; масив 15 – имоти 15.1, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14 и 15.15; масив 17 – имоти 17.1 до 17.5; от 17.15 до 17.18; 17.45, 17.31, 17. 33, 17.34; 17.46, 17.47, 17.48, 17.52; масив 18 – имоти 18.1 до 18.6; масив 20 – имоти 20.5, 20.48, 20.49, 20.98, 20.99, 20.101, 20.102, 20.116 и 20.117; масив 21 – имоти 21.4, 21.25, 21.41, 21.51, 21.52 и 21.53; масив 22 – имоти 22.4, 22.5, 22.6 и 22.13; масив 23 – имоти 23.2, 23.30, 23.11, 23.1 и 23.9; масив 24 – имоти 24.1, 24.11, 24.27, 24.29, от 24. 33 до 24.39, 24.41, 24.43, 24.43, 24.44, от 24.54 до 24.57, 24.74., 24.82, 24.84, 24.99, 24.101, 24.102, 24.103, 24.104, 24.107, 24.109, 24.111, 24. 122, 24.123, 24.124, 24.141, 24.142, 24.143, 24.144 и 24.145; масив 25 – имоти 25.3, 25.4, 25.6, 25.8, 25.9, 25.12, от 25.14 до 25. 21 и от 25.34 до 25.37; масив 26 – имоти 26.1, 26.2, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 и 26.9.
Съдът кредитира заключението на вещото лице като компетентно изготвено и непротиворечащо на събраните по делото доказателства.
По делото е разпитан като свидетел Н. А.Н. – агроном при заинт. страна „БИММ АГРО“ ЕООД. По сведение на свидетеля, той определя площите за семепроизводство, като това влиза в задълженията му като агроном. Определянето на площите според свидетеля е трудно и сложно и му отнема около 30-40 дни. Трудно е защото зависи от много фактори, един от които е изолацията. Следва съобразяване със състоянието на блока. Не всеки блок може да бъде подбран за хибриден слънчоглед и изобщо за семепроизводство. На места по чисто агротехнически и агрономически причини просто сеитбооборота не позволява да се сее слънчоглед. От друга страна на базата на дългогодишен опит е ясно, че на даден блок слънчоглед няма да стане, а хибридните семена са доста скъпи и няма смисъл да се слагат на слаби блокове. На следващо място, понеже семената са скъпи, трябва да се направи така, че да е удачно с минимум разходи, т.е. на по-големи площи. Не се разхвърлят на малки парчета, а на един по-голям блок. Добре е да има достъп до шосе, тъй като този слънчоглед после се извозва с камиони, а не с трактори и отива направо в завода в Р. Румъния. Всичко това трябва да се съобрази и затова процесът е труден. Конкретно за масивите в с. Пробуда за стопанската година 2017-2018 масивите са подбрани по този начин, като също се спазва изискването на площите да не е имало засят слънчоглед поне 3 години, което е едно от агрономическите изисквания. Блоковете отговарят на тези изисквания: лесен достъп, големи като декари, качествени и си заслужава на тях да се прави това, предшественикът е бил подходящ за слънчоглед и поради това са били подходящи за семепроизводство. Според св. Николов „БИММ АГРО“ ЕООД не може да си осигури сам пространствена изолация, така че да не засяга други земеделски стопани, тъй като до всеки блок на фирмата има други земеделски стопани. Пространствената изолация, която законът изисква е от 1 500 м. Няма как без да се засегне някой. Според свидетеля няма как да се постигне вътрешна изолация.
Съдът кредитира показанията на разпитания свидетел, като непротиворечащи на събраните по делото доказателства и ги приобщава към същите.
По делото е представено и удостоверение (стр. 173 от делото), от което е видно, че според подписаното доброволно споразумение за ползване на земеделски земите земи в землището на с. Алваново, общ. Търговище за стопанската 2017/ 2018 г. обработваемата площ на масив № 27 от КВС, който попада в БЗС № 10 от споразумението е определен за ползване от „БИММ АГРО“ ЕООД е с площ от 280, 320 дка, като в т.ч. е и полски път от 3, 546 дка. Според подписаното доброволно споразумение за ползване на земеделски земи за землището на с. Пробуда, общ. Търговище за стопанската 2017/ 2018 г., обработваемата площ на масиви № 10 и 11, които попадат в БЗС № 7, 8 и 19 от споразумението са определени за ползване на „БИММ АГРО“ ООД и са с площ от 1886, 820 дка, като в това число са и полски пътища с площ от 19, 693 дка.
При тази фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
Наведените доводи на процесуалния представител на заинт. страна по делото за прекратяване на делото поради липсата на правен интерес от оспорване на жалбоподателя съдът счита за неоснователни. Видно от изготвената по делото съдебно-техническа експертиза е, че жалбоподателят стопанисва имоти попадащи в пространствена изолация от масив № 27 в землището на с. Алваново. Към момента на подаване на жалбата съдът приема, че жалбоподател има правен интерес от оспорване на процесната заповед, тъй като издадения адм. акт определено засяга негови права, а именно определя пространствена изолация за имоти в масиви 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 в землището на с. Алваново, общ. Търговище, като му забранява да сее на посочените по горе имоти слънчоглед пред заплахата от разораване на посева. В тази връзка съдът счита, че за жалбоподателя е налице правен интерес за оспорване на заповедта, в частта за масив № 27 в землището на с. Алваново, а не и в частта за с. Пробуда.
Съдът приема, че процесната заповед № З-01-1107/ 29.12.2017 г. на кмета на община Търговище, за определяне на масиви № 27 в землището на с. Алваново и масиви №№ 10 и 11 в землището на с. Пробуда, за които следва да бъде осигурена пространствена изолация за производството на хибриден слънчоглед от 1 500 м. е законосъобразна като издадена от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, определени в чл. 29, ал. 4 от ЗППМ.
Съдът намира, че адм. акт е издаден в необходимата писмена форма. Налице са изложени правни и фактически основания, като в адм. акт така и в представената адм. преписка, с което оспорената заповед отговаря на изискванията на чл. 59, ал. 2 от АПК за адм. акт в писмена форма.
Съдът счита, че при издаване на процесната заповед не е налице съществено нарушение на административно-производствените правила или нарушение на материално-правни разпоредби. Не е налице такова нарушение, което ако не беше допуснато да би се стигнало и до друго решение на поставения пред адм. орган въпрос. Адм. орган действа и при условията на обвързана компетентност, тъй като при наличието на заявление за определяне на пространствена изолация, той е длъжен да издаде заповедта по чл. 29, ал. 4 от ЗППМ. Достатъчно условие е заявителя да представи разрешение от ИАСАС и скица на земеделската земя за производството на посевен и посадъчен материал, издадена от съответната Общинска служба по земеделие, а не договор, както посочва жалбоподателя, тъй като договор се изисква след изменението на чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗППМ с ДВ бр. 17 от 2018, в сила от 23.02.2018 г.
Съдът приема, че срокът по чл. 29, ал. 4 от ЗППМ е инструктивен, а не преклузивен и не погасява правото на адм. орган да издаде заповед за определяне на пространствена изолация по искане на заявителя. Определянето на площите и на земеделските производители, които следва да спазват определената пространствена изолация определено изисква време и определения от закона 14-дневен срок е недостатъчен, което е видно от мотивите на оспорената заповед.
Основна предпоставка за издаване на заповед за определяне на пространствена изолация от адм. орган е невъзможността на земеделския производител да осигури сам пространствена изолация от стопанисваните от него земеделски земи. В случая безспорно по делото се установи, че заявителя – заинт. страна по делото няма възможност да сам да осигури пространствена изолация за производството на хибриден слънчоглед. Според показанията на разпитания по делото св. Н. (агроном у заявителя) определянето на блоковете за производството на хибриден слънчоглед е трудно, защото изисква съобразяване на множество фактори, сред които и пространствената изолация, достъп до път и вид на почвата на земеделския блок. Хибридният слънчоглед е бил определен за засяване на големи площи според разпитания свидетел, което намалява броя на засегнатите от пространствена изолация земеделски стопани, но не може да ги изключи напълно. В тази връзка съдът не споделя възраженията на жалбоподателя, че следва да бъде индивидуализиран сорта на хибридния слънчоглед за посев, или че следва да се посочи размера на площите за посев, тъй като сорта няма никакво значение за издаване на процесната заповед, защото не се изисква от ЗППМ, а по отношение на площите е достатъчно посочването на масива, на които ще бъде засят хибридния слънчоглед, което е сторено от адм. орган, за да бъде определена пространствената изолация за посева. Възраженията на жалбоподателя, че заявителят е приложил не договор, а „писмо за намерение за възлагане на семепроизводство на ЕТ“Агроелит – Митов – Божидар Митов“ от „Pioneer Semena Bulgaria“ EOOD съдът приема за неоснователно. По делото е приложен заверен превод от лицензиран преводач (стр. 155 от делото), от който е видно, че заявителя „БИММ АГРО“ ЕООД е в договорни отношения в посочената фирма и както бе посочено по-горе чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗППМ към момента на издаване на процесната заповед не е изисквал представяне на копие от договор по чл. 28, ал. 1 от ЗППМ, а от разрешението. Обстоятелството, че заявителя и ЕТ“Агроелит – Митов – Божидар Митов“ са фирми с един и същи собственик е ноторно известно на съда и не се нуждае от доказване.
По изложените съображения подадената жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна в частта за масив № 27 в землището на с. Алваново, общ. Търговище и оставена без разглеждане в частта за масиви №№ 10 и 11 в землището на с. Пробуда, общ. Търговище и в тази част производството по делото да бъде прекратено поради липсата на правен интерес от оспорване от страна на жалбоподателя.
Предвид на изхода на делото и искането на адм. орган и заинтересованата страна за присъждане на разноските по делото, съдът приема, че на основание чл. 143, ал. 3 от АПК на същите следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, както следва: на адм. орган в размер на 150 лв. за ю.. възнаграждение предвид фактическата и правна сложност на делото, определено на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК чл. 37 от ЗПП и чл. 24 от НЗПП, и за заинтересованата страна в размер на 1 000 лв. за а.. възнаграждение, съгласно Наредба № 1 за минималните размери на а.. възнаграждения.
Воден от горното, съдът

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗК „Алваново“ ЕИК 835010388, представлявана от председателя на УС М.Й., със седалище и адрес на управление: с. Алваново, общ. Търговище, против Заповед № З-01-1107/ 29.12.2017 г. на кмета на община Търговище, В ЧАСТТА, с която е определена пространствена изолация за производството на хибридни слънчогледови семена през стопанската 2017-2018 г. в землището на с. Пробуда, общ. Търговище и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото в тази част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЗК „Алваново“ ЕИК 835010388, представлявана от председателя на УС М.Й., със седалище и адрес на управление: с. Алваново, общ. Търговище, против Заповед № З-01-1107/ 29.12.2017 г. на кмета на община Търговище, В ЧАСТТА с която е определена пространствена изолация за производството на хибридни слънчогледови семена през стопанската 2017-2018 г. в землището на с. Алваново, общ. Търговище КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЗК „Алваново“ ЕИК 835010388, представлявана от председателя на УС М. Й., със седалище и адрес на управление: с. Алваново, общ. Търговище да заплати на кмета на община Търговище направените по делото разноски в размер на 150 лв., съставляващи ю.. възнаграждение.
ОСЪЖДА ЗК „Алваново“ ЕИК 835010388, представлявана от председателя на УС М. Й., със седалище и адрес на управление: с. Алваново, общ. Търговище да заплати на „БИММ АГРО“ ЕООД гр. Търговище ЕИК 201469401 направените по делото разноски в размер на 1 000 лв., съставляващи а.. възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.