О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

03.08.2018 година Град Търговище

Търговищки Административен съд първи състав
на трети август две хиляди и осемнадесета година
в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА

Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Адм.Д №115 описа за 2018 година,
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от АПК.

Постъпила е жалба от „Тимбъртрак“ ООД, с ЕИК:…………., със седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул.“Фотинова“ № 65 представлявано от Г.И.И., против Заповед №СД 0500011/11.07.2018г. на Директора на РДГ- Шумен, с която е разпоредено спиране дейността на жалбоподателя, на осн. чл.253, ал.3, т.5 и чл.254, ал.3 ЗГ. Моли за отмяна на акта, като незаконосъобразен.
Съдът намира следното:
Видно от писмо Вх.№1122/02.08.2018г. е приложено заверено копие от Заповед №РД 05-00021/27.07.2018г. на Директора на РДГ – Шумен, с която е отменена Заповед №СД 0500011/11.07.2018г. на Директора на РДГ – Шумен.
При така установеното настоящия съдебен състав счита, че са налице процесуалните предпоставки по реда на чл. 159, т. 3 от АПК, а именно жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати. За да е налице валидно оттегляне на административния акт по смисъла на чл. 156, ал. 1 от АПК е необходимо то да бъде направено от органа, който е издал оспорения акт, както и да е в установена писмена форма. Оттеглянето на оспорения акт по същество е действие, обратно на неговото издаване, и в процесния казус е направено с нарочна заповед от административния орган, издал обжалвания акт. С извършването на оттеглянето органът едностранно е прекратил правата и задълженията, породени от оспорения акт. С оттеглянето акта настоящия съдебен състав е десезиран с правния спор. Не е необходимо съгласие на жалбоподателя, тъй като оттеглянето е предприето преди първото съдебно заседание по делото /по арг. от чл. 156, ал. 2 от АПК/. Прекратяването на съдебното производство поради оттегляне на оспорения акт, не е отказ от правосъдие, тъй като целеният със съдебното производство резултат - незаконосъобразният акт бъде премахнат от правния мир, е постигнат. Жалбоподателят е получил резултата, който е очаквал при евентуално уважаване на жалбата срещу оспорения акт.
За допустимостта на производството съдът следи служебно при всяко положение на делото. Оттеглянето на акта има за последица оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.
Водим от горното и на основание чл. 159, т.3 АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Тимбъртрак“ ООД, с ЕИК…., със седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул.“Фотинова“ № 65 представлявано от Г.И.И., против Заповед №СД 0500011/11.07.2018г. на Директора на РДГ – Шумен, с която е разпоредено спиране дейността на жалбоподателя, на осн. чл.253, ал.3, т.5 и чл.254, ал.3 ЗГ. , като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 115 по описа за 2018 год. на АС - Търговище.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.