Р Е Ш Е Н И Е

№ 81 12.09.2018 г. град Търговище

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Административен съд - Търговище пети състав
На единадесети септември година 2018
В публично заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Секретар: Гергана Бачева
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 116 по описа за 2018 година
За да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с чл. 83, ал. 6 от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
Делото е образувано по жалбата на П.К.П. ЕГН ********** ***, чрез а.. Д.М. ***, със съдебен адрес:*** – партер против Изричен отказ № УРИ 199300-4865 от 06.07.2018 г. за издаване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси на началника на РУ-Търговище при ОД на МВР – Търговище.
Жалбоподателят сочи, че е представил необходимите документи за издаване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси и поради това отговаря на законовите критерии. Оспорващият счита постановения отказ за немотивиран, тъй като до настоящия момент е имал разрешително за оръжие и никога не е злоупотребявал с него. Оръжието е необходимо на жалбоподателя, тъй като с оглед на бизнеса му му се налага да държи по-големи суми в брой в себе си и поради факта, че затваря по-късно и се прибира с тях до дома си
В съдебно заседание по делото жалбоподателят, редовно призован не се явява и не се представлява.
Ответникът по оспорването – началника на РУ на МВР гр. Търговище, редовно призован, не се явява, а от процесуалния му представител гл.юрк. Ж. е получено писмено становище за даване ход на делото в нейно отсъствие и становище за неоснователност на подадената жалба.
Съдът като прецени допустимостта на жалбата, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в срок, налице е правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, последната е неоснователна при следните съображения:
С процесният адм. акт рег. №199300-4865/ 06.07.2018г. началникът на РУ гр. Търговище при ОД на МВР – Търговище е отказал издаването на разрешение за късоцевно огнестрелно оръжие на жалбоподателя П. поради липсата на основателна причина, обосноваваща по несъмнен начин издаването на заявеното разрешително за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси.
По делото е представена докладна записка от 02.07.2018 г. от И. И. – мл. екс. „КОС” при РУ – Търговище (преписката) по повод на извършена проверка на постъпило заявление на жалбоподателя за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него с цел самоотбрана. От записката е видно, че след справка в деловодството на РУ-Търговище през последните 3 години се е установило, че от името на П. няма постъпили жалби за посегателства спрямо него или престъпления против личността му. Поради това мл. ПИ И. предложил на началника на РУ – Търговище да не издава разрешение на жалбоподателя за огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели на основание чл. 58, ал. 1, т. 10 и чл. 83, ал. 5 от ЗОБВВПИ.
По делото е представена докладна записка от 22.03.2018 г. от М. М. – мл. ПИ в група „ТП“ при РУ – Търговище (преписката) по повод на извършена проверка на постъпило заявление на жалбоподателя за издаване на разрешение за придобиване късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси към него за самоотбрана. В нея е посочено, че след извършена проверка на 21.03.2018 г. в масивите на МВР е установено, че срещу жалбоподателя има завеждан ЗМ 18/ 2000 по описа на сектор „ПИП“ при ОД на МВР – Търговище по чл. 282, ал. 1 от НК (превишаване на права от длъжностно лице), присъда от 1984 г. по чл. 311 от НК (документно престъпление) условна присъда за 1 година и 6 месеца, присъда от 1987 по чл. 205 от НК (присвояване) условна присъда от 1 година. В преписката мл.ПИ М. е посочил, че не е работил по жалби против П. и неговото семейство, не е постъпвала информация да е извършвал прояви, несъвместими с установения обществен морал или нарушения на обществения ред, както и да има близки и приятелски отношения с криминалния контингент.
По делото е приложено копие от документите, представени от жалбоподателя пред началника на РУ – Търговище (преписката).
При тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:
От правна страна съдът счита, че постановеният Отказ за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси с рег. № 199300-4865/ 06.07.2018 на началника на РУ гр. Търговище при ОД на МВР – Търговище на жалбоподателя е законосъобразен адм. акт, като издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия предвид нормата на чл. 83, ал. 5 от ЗОБВВПИ. Съдът намира, че оспорения адм. акт е мотивиран, като мотивите се съдържат и в адм. акт и адм. преписка, с което постановения отказ отговаря на изискванията за адм. акт, издаден в писмена форма съгласно чл. 59, ал. 2 от АПК.
Съдът приема, че оспореният отказ е законосъобразен като издаден в съответствие с материалния закон и без съществено нарушение на адм. производствените правила.
По същество съдът споделя мотивите на административния орган, че жалбоподателят не е доказал основателна причина за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие. В негова тежест е да изложи конкретни факти и обстоятелства, които да обосноват несъмнено извод, че неговите или на членове на семейството му, живот, здраве и имущество са застрашени по начин, който изисква тяхната охрана и отбрана посредством огнестрелно оръжие и необходимите за ползването му боеприпаси. В мотивировката към подаденото заявление жалбоподателят сочи, че оръжието му е необходимо за самоотбрана и във връзка с работата му, което сочи на хипотезата на чл. 6, ал.3, т.1 от ЗОБВВПИ. Обстоятелството, че се занимава с търговия на горива и притежава бензиностанция, във връзка с която, се налага да пътува и пренася оборотни средства, не говорят за такава необходимост, а допълнителни данни и доказателства в тази насока не са и ангажирани.
Не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, изложените доводи в жалбата са неотносими към административното производство. Не е налице такова нарушение, което ако не беше допуснато да би се стигнало и до друго решение на поставения пред адм. орган – началника на РУ на МВР – Търговище въпрос.
На жалбоподателя е указано за доказателствената тежест в настоящото производство по силата на чл. 170, ал.2 от АПК, като в с.з. по делото не са представени от негова страна нови доказателства, поради което съдът приема, че всички доказателства, от които могат да бъдат извлечени факти за правния спор се съдържат в представената адм. преписка. В настоящия случай, жалбоподателят не е посочил конкретни факти и обстоятелства, сочещи на необходимост за опазване на имущество и необходимостта му от самоотбрана. Видно от текста на чл. 58, ал.1, т.10 от закона, административният орган действа в условията на обвързана компетентност и липсата на обстоятелства, посочени в цитираната разпоредба, са предпоставка да бъде отказано издаването на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие. При липсата на данни за конкретни актове, застрашаващи личната безопасност на жалбоподателя и целостта на неговото имущество, необходимостта от издаване на разрешението не е доказана. Въведеният разрешителен режим изисква установяване на основателна причина, която по несъмнен начин обосновава необходимост от издаване на разрешение за придобиване на оръжие, извън намеренията и теоретичните предположения на заявителя.
По изложените съображения съдът приема, че по отношение на жалбоподателя П. не е налице материалната предпоставка на чл.58, ал.1, т. 10 от ЗОБВВПИ, която е задължителен елемент от фактическия състав по издаването на разрешение, за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и оспореният отказ се явява издаден при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта на закона.
Поради изложеното съдът намира, че оспореният адм. акт е законосъобразен, а жалбата следва да бъде отхвърлена ката неоснователна.
Предвид на изхода от оспорването и на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК и чл. 24 от НЗПП на ответника по делото следва да бъдат възстановени направените разноски по делото в размер на 100 лв. съставляващи юрк. възнаграждение.
Воден от горното и на основание и на основание чл. 172, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.П. ЕГН ********** ***, чрез а.. Д.М. ***, със съдебен адрес:*** – партер против Изричен отказ № УРИ 199300-4865 от 06.07.2018 г. за издаване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси на началника на РУ-Търговище при ОД на МВР – Търговище.
ОСЪЖДА П.К.П. ЕГН ********** *** да възстанови на началника на РУ – Търговище при ОД на МВР – Търговище направените по делото разноски в размер на 100 лв. съставляващи юрк. възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.