Р Е Ш Е Н И Е № 12

гр. Търговище, 08.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Търговище, втори състав, в открито съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при секретаря Гергана Бачева, като разгледа докладваното от председателя адм. д. № 124 по описа на АС – Търговище за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
Образувано по жалба на Х.С.Й. – С. срещу заповед № 18 – 5974 от 18.07.2018г. на Началника на СГКК – Търговище, придружена от скица проект № 15 – 196521 от 29.03.2018г.
Жалбоподателката твърди, че предложеното изменение на КККР не съответства на действителното положение на границите на имотите. Първоначално обосновава, че оспорва заповедта изцяло, включително изменението в регистъра за собствеността, но след направени уточнения в първото по делото открито съдебно заседание разяснява, че обжалва заповедта относно промяната на границите на имотите в КК и отразяването на сградите в КК. В съдебно заседание жалбата се подържа. Счита, че изменението на КККР следва да е съобразено изцяло с изслушаното по делото заключение на вещо лице, към което няма резерви и забележки. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени заповедта.
Ответникът – началник Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Търговище, чрез писмено становище по делото оспорва редовността и допустимостта на жалбата, а в условията на евентуалност – нейната основателност. Счита, че са спазени изискванията на закона и наредбите при издаване на оспорения акт. Прави искане съдът да я отхвърли.
Заинтересованата страна С.А.А., моли съдът да отхвърли жалбата.
Заинтересованата страна Община Търговище, редовно призована, не изпраща представител и не се ангажира със становище по делото.
Заинтересованите страни С.Х.Н. и Г.П.Г., редовно призовани не се ангажират със становище по съществото на спора.
Заинтересованата страна К.Й.К. изразява становище, че заповедта, в частта с която се засяга собствения й имот е законосъобразна и моли съдът да отхвърли жалбата.
Заинтересованата страна – А.Д.З., редовно призован не се явява.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема от фактическа страна следното:
Жалбоподателката е собственик на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 73626.507.383, видно от нотариален акт за доброволна делба № 47, том втори, рег. № 1938, дело № 184 от 2018г. на нотариус П. А. Собственик на другата ½ идеална част от поземления имот с идентификатор 73626.507.383, видно от нотариален акт № 38, том тринадесети, рег. № 16882, д. № 1830 от 2017г. на нотариус П. А е конституираната като заинтересованата страна С.А.А..
Административното производство е инициирано по заявление на С.А.А.. Предложеното изменение в границите и площта на имот с идентификатор 73626.507.383 засяга граничните имоти, както следва: поземлени имоти с идентификатори 73626.507.381, 73626.507.382, 73626.507.384, 73626.507.425.
Според данните от имотния регистър поземлен имот с идентификатор 73626.507.381 е собственост на С.Х.Н., Г.П.Г., К. Д. Д., Й. Н.Й. (ФАМИЛНОТО ИМЕ е по данни от извлечението на регистъра; то не е Д, както е записано в оспорената заповед). По делото се установи, чрез справка в НБД „Население“, че Й Н.Й. е починал на 23.10.1984г. Негов наследник по закон е К.Й.К., както и че К. Д. Д. е починала на 15.09.1994г. Неин наследник по закон е Д.Н.Й.. Видно от нотариален акт № 4, том втори, рег. № 1552, дело 164 от 2015г. на нотариус П. А., Д.Н.Й. и Й. Й.Й. са продали своята една втора част от поземлен имот с идентификатор 73626.507.381 на С.Х.Н. и Г.П.Г.. Следователно собственици на имота към настоящия момент и момента на откриване на административното производство са били С.Х.Н. и Г.П.Г. (1/2 идеална част) и К.Й.К. (1/2 идеална част). След изясняване на тези обстоятелства съдът е заличил Д.Н.Й. като заинтересована страна по делото.
- Поземлен имот с идентификатор 73626.507.382 според данните в регистъра е собственост на наследници на Захаринчо Д.З. и на А. М. А. Видно от справката в национална база данни единствен законен наследник на З. Д.З., починал на 08.01.2013г., е неговият брат А.Д.З.. А. М. А. е починал на 01.09.1980г. в гр. Търговище и негов наследник по закон също е А.Д.З. (с майка М. А. Н., дъщеря на А. М. А., която е починала). Следователно собственик на имота към настоящия момент и към момента на откриване на административното производство е бил само А.Д.З., предвид настъпилото правоприемство и липсата на данни, оборващи този извод.
Записаните в регистъра като собственици на поземлен имот с идентификатор 73626.507.383 са жалбоподателката, Ц.Б.В. и С.С.К.. С част от процесната заповед на началника на СГКК - Търговище, която не е обжалвана и с която се променят данните за собствеността на имота в регистъра, е постановена промяна в данните в имотния регистър. Той е записан на жалбоподателката и на С.А.А., която е инициирала административното производство. Предвид изричното уточнение на жалбоподателката, че не обжалва тази промяна, съдът е заличил първоначално конституираните в съдебното производство като заинтересовани страни Ц.Б.В. и С.С.К..
Поземлени имоти с идентификатори 73626.507.384 и 73626.507.425, според данните в регистъра са собственост на Община Търговище.
За Сграда с идентификатор 73626.507.383.1 няма записване в имотния регистър и следователно собствениците на парцела са лицата, които е следвало да се уведомят като собственици на сградата – това са жалбоподателката и С.А.А.. Те двете са и собственици на сграда с идентификатор 73626.507.383. 2.
Всички заинтересовани лица, видно от съдържащите се в административната преписка доказателства, са били уведомени за започналото административно производство, с изключение на К.Й.К., която е била конституирана от съда в производството по обжалване на административния акт и същата изрично е заявила в писмено становище до съда – на стр. 70 то делото, че счита оспореният акт в частта, с която се засяга нейния имот, с който са отстранени грешки в КККР за законосъобразен и правилен.
В рамките на производството са събрани доказателства за промяната на собствеността на имот с идентификатор 73626.507.383. С подадено по електронен път писмо жалбоподателката е възразила, че проектните координати на новите точки от 1 до 11 в скицата - проект № 15 – 196521 от 29.03.2018г. не отговаря на действителното положение на място. По повод на постъпилото възражение нови доказателства не са събирани.
С оспорената заповед на основание чл. 54, ал.4 от ЗКИР е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастрални регистри, както следва: промяна в границите и данните за собствеността на съществуващи обекти в КККР:
- Поземлен имот с идентификатор 73626.507.381 – промяна в площта от 577 кв.м. на 585 кв.м., собственост на С.Х.Н., Г.П.Г., К. Д. Д., Й. Н.Й. (ФАМИЛНОТО ИМЕ е по данни от извлечението на регистъра; то не е Д., както е записано в оспорената заповед).
- Поземлен имот с идентификатор 73626.507.382 – промяна в площта от 281 кв.м. на 284 кв.м., собственост на наследници на З. Д.З. и на А. М. А.
- Поземлен имот с идентификатор 73626.507.383 - промяна в площта от 300 кв.м. на 292 кв.м., и в данните за собствеността: преди промяната - собственост на жалбоподателката, на Ц.Б.В. и на С.С.К.; след промяната – на жалбоподателката и на С.А.А., която е инициирала административното производство.
- Поземлен имот с идентификатор 73626.507.384 – промяна в площта от 1170 кв.м. на 1162 кв.м., собственост на Община Търговище.
- Поземлен имот с идентификатор 73626.507.425 - промяна в площта от 1192 кв.м. на 1196 кв.м., собственост на Община Търговище.
- Сграда с идентификатор 73626.507.383. 1 - промяна в площта от 82 кв.м. на 84 кв.м. ; без данни за собствеността.
- Сграда с идентификатор 73626.507.383. 2 - промяна в площта от 94 кв.м. на 92 кв.м., и в данните за собствеността: преди промяната - собственост на жалбоподателката, на Ц.Б.В. и на С.С.К.; след промяната – на жалбоподателката и на С.А.А., която е инициирала административното производство.
Промените в площта на всички имоти са в резултат на промяната в площта на имот с идентификатор 73626.507.383, на който жалбоподателката е съсобственик, а промяната на данните за собствеността касае само имот с идентификатор 73626.507.383, който е записан на С.А.А. и Х.С.Й. – С..
От изслушаното по делото заключение на вещо лице, чиято задача е била да установи дали е налице несъответствие в границите и очертанията на процесните имоти в кадастралната карта спрямо действителното им състояние, се установява, че между одобрената кадастрална карта и действителното положение на процесните имоти е налице несъответствие. Между проекта за изменение на КК и действителното положение на процесните имоти, няма несъответствие с изключение на югоизточния ъгъл по ПИ 507.383 към кръстовището на ул. „Трапезица“ и ул. „Белгун“, съобразно изготвената по делото комбинирана скица. В съдебно заседание, при изслушването на заключението, вещото лице е обосновало, че констатираното несъответствие между действителното положение (така, както е замерено от него) и проекто-скицата е по-малко от допустимото отклонение по чл. 18 от Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016г. Експертизата е обоснована, не е оспорена от страните, поради което съдът възприема констатациите на вещото лице изцяло.
Въз основа на установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:
Жалбата срещу заповедта на началника на СГКК – Търговище, в частта, с която се допуска изменение на границите на процесните имоти, е допустима, като подадена от лице с правен интерес и в рамките на определения от закона срок.
По отношение на законосъобразността на заповедта в оспорената й част, за да се произнесе, съдът съобрази следното:
Нормата на чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР предвижда, че кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като изменят при установяване на непълноти и грешки - каквито са несъответствията в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние, според легалната дефиниция на §1, т.16 от ДР на ЗКИР.
Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗКИР непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на КККР, изготвен от правоспособно лице по кадастъра /чл. 51, ал.5 ЗКИР/. Чл. 54, ал. 4 от ЗКИР регламентира, че измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Когато Службата по геодезия, картография и кадастър установи, че от представените писмени доказателства и скица-проект за изменение е налице обективно несъответствие между отразеното в кадастралната карта и действителното положение на имота към датата на одобряване на кадастралната карта, проектът за изменението се одобрява със заповед на началника на СГКК.
Процесната заповед, като подписана от Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Търговище е издадена от компетентен административен орган, в предписаната от закона форма. В същата са посочени правните и фактически основания за издаване на процесния административен акт. В рамките на производството пред административния орган не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са основание за отмяна на оспорената заповед. Във връзка с неуведомяването на К.Й.К. и текстът на чл. 168, ал. 4 и 5 от АПК в сила от 01.01.2019г., според които съществено процесуално нарушение на административнопроизводствените правила при всички случаи е когато следствие на нарушаването на задължението за уведомяване гражданин или организация са били лишени от възможност да участват като страна в производството по издаване на индивидуален административен акт и когато съдът установи наличието на съществено процесуално нарушение на административно производствените правила по чл. 168, ал.4 от АПК, той отменя акта и изпраща преписката на съответния компетентен административен орган без да проверява основанията по чл. 146, т.4 и т. 5, съдът съобрази следното: На първо място съгласно § 149, ал.1 от ПЗР на ЗИД на АПК, в сила от 01.01.2019г. образуваните преди влизането в сила на този закон административни дела в административните съдилища се довършват в същите съдилища по досегашния ред, т.е приложимата редакция на чл. 168 е тази преди изменението с ДВ бр. 77 от 2018г., доколкото делото е образувано на 13.08.2018г.
На второ място, дори да се приеме, че нормата на чл. 168, ал.4 ал.5 от АПК в редакцията след изм. ДВ бр. 77 от 2018г., в сила от 01.01.2019г. е приложима за производството по делото, образувано на 13.08.2018г., следва да се посочи, че съдът намира основания за прилагане на поправително и стеснително тълкуване на закона - само в случаите, когато засегната от процесуалното нарушение страна е недоволна от постановения акт. Правен абсурд би било, в конкретния случай, съдът да отмени оспорения административен акт само заради неуведомяването на К.К. за започналото производство пред административния орган, щом актът е благоприятен за К.К. и тя самата пред съда е заявила, че го счита за законосъобразен и правилен. По тези съображения съдът приема, че няма процесуални нарушения, обосноваващи извод за незаконосъобразност на оспорения акт.
На следващо място няма основание да се приеме, че заповедта е издадена при превратно упражняване на власт.
За да прецени съответствието на оспорената заповед с материалния закон съдът взе предвид заключението на изслушаното по делото вещо лице и въз основа на установеното от него приема, че са били налице несъответствия в границите и очертанията на процесните имоти спрямо действителното им състояние - от една страна, а от друга – предлаганото изменение съответства на действителното състояние на имотите с изключение на югоизточния ъгъл по ПИ 507.383 към кръстовището на ул. „Трапезица“ и ул. „Белгун“, съобразно изготвената по делото комбинирана скица, което от своя страна е по-малко от допустимото отклонение по чл. 18 от Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016г. По тези съображения съдът приема, че заповедта е съобразена с материалния закон и жалбата срещу нея следва да бъде отхвърлена.
По тези съображения съдът намира, че оспорената заповед е законосъобразна и жалбата срещу нея следва да бъде отхвърлена. Разноски по делото не са претендирани.
Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд – Търговище, втори състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Й. – С. *** срещу заповед № 18 – 5974 от 18.07.2018г. на Началника на СГКК – Търговище, придружена от скица проект № 15 – 196521 от 29.03.2018г., в частта, с която е одобрена промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, а именно: поземлени имоти с идентификатори 73626.507.381, 73626.507.382, 73626.507.383, 73626.507.384, 73626.507.425 и сгради с идентификатори 73626.507.383.1 и 73626.507.383. 2, при участието на заинтересованите страни С.А.А.,***, С.Х.Н. и Г.П.Г., К.Й.К. и А.Д.З..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.