Р Е Ш Е Н И Е

№ 112 04.12.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Търговище пети състав
На тридесети ноември година 2018
В публично заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова

Секретар: Стоянка Иванова
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 134 по описа за 2018 година
За да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с чл. 15 от Наредба № 11 от 31.10.2002 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Делото е образувано по жалбата на „Нюмет Транс“ ЕООД, ЕИК 203407779 със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Сливница“ № 9, представлявано от Ю. Б., чрез адв. О. Н. *** със съдебен адрес:***, кантора №.. против заповед № РД-01-737/ 02.08.2018 г. на зам. изп. директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА“АА“), с която са му прекратени правата, произтичащи от лиценз на Общността № 13344 за превоз на товари, издаден на 25.05.2015 г., отнето му е копието от лиценза и са отписани от регистъра по чл. 6, ал. 1 от ЗАвтП, МПС към лиценза.
В жалбата като основание за отмяна е посочено липсата на компетентност у изп. директор на ИА“АА“ да издаде процесния адм. акт. Жалбоподателят сочи, че при издаване на процесната заповед е налице нарушение на закона, тъй като не е бил информиран за приложената му ПАМ – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз. Оспорващия сочи, че са на лице всички необходими документи за доказване на финансова стабилност и дружеството отговаря на всички изисквания на закона за редовен лиценз и в съдебно заседание ще представи счетоводни баланси за 2017 г. и за първото тримесечие на 2018 г., както и застрахователни договори за 2018 г.
В съдебно заседание по делото жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адв. Н. ***, който поддържа жалбата и изразява становище за отмяна на процесния адм. акт.
Ответникът по оспорването – зам.изпълнителният директор на ИА „АА” – София, редовно призован, не се явява и не се представлява.
Съдът като прецени допустимостта на жалбата, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в срок, налице е правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
От фактическа страна съдът приема за установено, че началника на Областен отдел „АА“ – Търговище, издал заповед № РД-14-815/ 26.03.2018 г., с която приложил Принудителна административна мярка – спиране на дейността на транспортно предприятие „Нюмет Транс“ЕООД, притежаващо лиценз на Общността № 13344 за извършване на международен обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието с изискването за финансова стабилност, но за не повече от 3 месеца. (преписката).
На 03.07.2018 г. И.Д. началник на Областен отдел „АА“ гр. Търговище изготвил доклад за предприемане на процедура по права, произтичащи от лиценз № 13344 за международен автомобилен превоз на товари (преписката). В доклада било посочено, че жалбоподателят не е представил справка за финансова стабилност с приложените към нея документи, съгласно чл. 6 от Наредба № 11, която превозвача, е длъжен ежегодно да предоставя.
На 10.07.2018 г. зам. изп. директор на ИА“АА“ изпратил писмо № 11-31-5893 (1) до управителя на дружеството-жалбоподател за започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността (преписката).
На 02.08.2018 г. зам. изп. директор на ИА“АА“ изпратил писмо № 11-31-5893 (2) до управителя на дружеството-жалбоподател за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността за извършване на превоз на товари.
На 02.08.2018 г. зам. изпълнителният директор на ИА“АА“ издал процесната заповед № РД-01-737 (преписката), с която разпоредил прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността № 13344 за превоз на товари, издаден на 25.05.2015 г. на жалбоподателя, отнел заверените копия към лиценз на Общността № 13344, разпоредил да се отпишат от регистъра по чл. 6, ал. 1 от ЗАвтП МПС към лиценз на Общността № 13344 за превоз на товари.
По делото е представена Заповед № РД-08-151/ 13.04.2018 г. на министъра на транспорта и информационните технологии за оправомощаване на зам.изпълнителния директор на „ИА“АА“ за извършване на правни действия, сред които и отнемане на издадени лицензи на Общността (преписката).
По делото е допусната по инициатива на жалбоподателя съдебно-икономическа експертиза със задачи, касаещи финансовата стабилност на дружеството-жалбоподател, която поради незаплащане от негова страна е заличена.
При тези факти съдът направи следните правни изводи:
Съдът приема, че заповед № РД-01-737/ 02.08.2018 г. на зам. изпълнителния директор на ИА“АА“ е издадена от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, определени съгласно Заповед № РД-08-151/ 13.04.2018 г. на министъра на транспорта и информационните технологии за оправомощаване на зам.изпълнителния директор на „ИА“АА“ за извършване на правни действия, сред които и отнемане на издадени лицензи на Общността. Поради това са неоснователни възраженията на жалбоподателя за липсата на компетентност у зам. изпълнителния директор на ИА“АА“ да издаде процесния адм. акт.
Съдът намира, че процесната заповед е мотивирана и съдържа всички необходими реквизити за адм. акт, издаден в писмена форма съгласно чл. 59, ал. 2 от АПК. Мотиви се съдържат както в самата заповед, така и в представената адм. преписка (доклад № 11-31-5893/ 03.07.2018 г. на И.Д. началник на ОО“АА“ – Търговище).
Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗАвтП обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България.“ Видно от чл. 7, ал. 1 от ЗАвтП „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица издават лицензите по този закон по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". За всяко моторно превозно средство, с което превозвачът извършва дейността, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица издават съответно заверено копие на лиценза на Общността или удостоверение за обществен превоз на моторно превозно средство. Завереното копие и удостоверението се издават, ако моторното превозно средство е с българска регистрация и превозвачът е доказал финансова стабилност за него по реда, определен с наредбата по ал. 3.“ Според чл. 7, ал. 6 от ЗАвтП „Изискванията за финансова стабилност по ал. 2, т. 3 са изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Капиталът за първото превозно средство и за всяко следващо превозно средство трябва да отговаря на размера, определен в наредбата по ал. 3.“
Съдът счита, че в процесната заповед не е налице съществено нарушение на адм. производствените правила и нарушение на материалния закон. Не е налице налице такова нарушение, което ако не беше допуснато от адм. орган да би се стигнало и до друго решение на поставения пред него въпрос. В процесната заповед е посочено, че жалбоподателят не отговаря на изискванията за финансова стабилност. Независимо от твърденията в подадената жалба, че жалбоподателят ще представи доказателства в тази връзка в съдебно заседание по делото, такива не бяха представени. Напротив исканата от жалбоподателя съдебно-икономическа експертиза не беше заплатена и съдът бе принуден да я заличи и да обоснове мотивите си само на представените доказателства в адм. преписка, които потвърждават констатациите в адм. акт. По неофициални изявления на процесуалния представител на жалбоподателя, последният е в производство по обявяване на несъстоятелност.
Поради теза съображения съдът приема, че подадената жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна.
Предвид на изхода от оспорването съдът счита, разноски по делото не следва да бъдат присъждани.
Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Нюмет Транс“ ЕООД, ЕИК 203407779 със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Сливница“ № 9, представлявано от Ю. Б., чрез адв. О. Н. *** със съдебен адрес:***, кантора № .. против заповед № РД-01-737/ 02.08.2018 г. на зам. изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.