Р Е Ш Е Н И Е

№102 05.11.2018 година град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище, първи състав
на двадесет и трети октомври две хиляди и осемнадесета година
в публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател - КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Секретар:ГЕРГАНА БАЧЕВА
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 135 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава десета от АПК, във връзка с чл.172, ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.
Образувано по жалба на „АВТО ИМПОРТ 2017” ООД, представлявано от управителя П. Н. П., действащ чрез пълномощника си а.. Н.Ф., с която се оспорва Заповед №18-1292-000747 от 24.08.2018 г. издадена от Началник група към ОД на МВР –Търговище, сектор Пътна полиция. Със същата е наложена санкция по чл.171, т.2а, б”а” ЗДвП, временно отнемане на СРМПС и 2 бр. рег. табели. Жалбоподателят излага доводи, че при издаването на процесния акт са нарушени административнопроизводствените правила и материалния закон. Не претендира разноски. В с. з. не взема становище.
Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли съдът да я отхвърли като неоснователна. Претендира разноски.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:
Със заповед № 8121з – 1524 от 09.12.2016 г. Министърът на вътрешните работи, на основание чл. 165 от Закона за движение по пътищата е определил да осъществяват контрол по ЗДвП определени структури на МВР сред които и Областните дирекции на МВР. Видно от заповед №8121з-515 от 14.05.2018г. Министърът на вътрешните работи е определил длъжностните лица от МВР, които да издават фишове, да съставят АУАН и НП, и които да осъществяват контролна дейност.
Със заповед № 363з – 543 – 03.05.2017г. Директорът на ОДМВР – Търговище е оправомощил определени категории длъжностни лица да издават ПАМ по чл. 171, ал.1, т. 1, т. 2, т. 2а от Закона за движението по пътищата, сред които е и издалия акта.
При извършена проверка от служители на сектор ПП при ОД на МВР-Търговище на 24.08.2018г., установили, че лицето Д. Р. Щ. като водач на МПС - л.а. RENAULT MEGAN SCENIK с рег.№ … управлява посочения автомобил без да притежава СУМПС.
На лицето бил съставен АУАН с бланков №551167 за нарушение на чл.150 ЗДвП. Въз основа на съставения АУАН Началник група, към ОД на МВР, сектор Пътна полиция – Търговище е издал оспорената заповед , с която на основание чл.171, т.2а б“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка-прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6-месеца до 1 година, а именно за 6 месеца на собственика на автомобила, отнети са 2 бр. табели №… и СРМПС №009231415. Заповедта е мотивирана с обстоятелството, че субектът на ПАМ като собственик на автомобила е предоставил на лице, което не притежава валидно свидетелство за управление на МПС за категорията, към която спада. В заповедта е посочено, че управлението на автомобила , е установено с акт за установяване на административно нарушение.
От представената по делото справка относно регистрацията на МПС по делото се установи, че същия е регистриран на жалбоподателя. Приет като доказателство по делото е договор за отдаване под наем на лекия автомобил описан по-горе и сключен между посочената фирма и лицето Б. Х. Ш. от 13.08.2018 г.
Видно от справка рег.№36300017917/22.10.2018 г. относно извършена проверка управлявалия посочения автомобил не притежава СУМПС.
Така приетата за установена фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства.
По основателността на жалбата съдът, след като извърши проверка по чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Жалбата е подадена от надлежна страна при наличие на правен интерес, срещу административен акт, който подлежи на съдебно оспорване и при спазване на законния 14-дневен срок за обжалване.
На основание чл. 172, ал.1 от ЗДвП принудителните административни мерки по чл. 171, ал.1, т.1 от същия закон се издават с мотивирана заповед на ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или на оправомощени от тях длъжностни лица. Определянето на тези служби е в правомощията на министъра на вътрешните работи с оглед разпоредбата на чл. 165, ал.1 от Закона за движение по пътищата. Предвид тази правна уредба, представените по делото заповеди, съдът приема, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган.
По смисъла на чл. 171 от ЗДвП принудителните административни мерки се налагат за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения по този закон, поради което те са от вида на преустановяващите ПАМ. Волеизявлението за прилагането на ПАМ се обективира в заповед, която има характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК и се издава по реда на Глава пета, Раздел втори от АПК. Предпоставка за издаването на заповед с правно основание по различните състави на чл. 171 от ЗДвП е извършено от водача или собственика на МПС съответно на хипотезата на правната норма административно нарушение, което се установява с акт за административно нарушение /АУАН/, съставен от компетентните длъжностни лица. Съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП АУАН се ползва с доказателствена сила до доказване на противното.
Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, във валидна писмена форма. Със Заповед № 8121з-1524/09.12.2016 година министърът на вътрешните работи е определил структурите на МВР, които да осъществяват контрол по ЗДвП, като в т.3 са посочени и Областните дирекции на МВР. А със Заповед № 326з – 543/03.05.2017 година на Директора на ОДМВР Търговище началниците на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в сектор „Пътна полиция” Търговище са оправомощени да прилагат с мотивирана заповед ПАМ по чл. 171, т.2а ЗДвП. Обжалваната заповед e във валидна писмена форма. Осъщественият състав се свежда до притежаването/непритежаването на съответното СУМПС. В конкретната хипотеза срещу водача Данаил Щерев е съставен редовно АУАН с бланков номер 5511167 от 24.08.2018 г. Актът обективира констатация за извършеното нарушение на ЗДвП, като доказателствената сила на същия не е оборена. ПАМ по чл. 171, т.2а ЗДвП, към датата на извършване на деянието, е насочена срещу собственика на автомобила. По смисъла на ЗДвП, МПС е собственост на лицето, на чието име е регистрирано в създадените нарочни регистри за регистрация на ППС /чл. 143 ЗДвП/. Законодателят в чл. 171, т.2а ЗДвП е предвидил принудителна административна мярка, която компетентните органи налагат на управляващия МПС собственик. Отношенията наемодател – наемател следва да бъдат разрешени в рамките на общото исково производство. ПАМ по чл. 171, т.2а ЗДвП се налага срещу вписания в регистрите собственик.
Органът в рамките на производството по налагане на тази ПАМ действа при условията на обвързана компетентност, като същият няма правна възможност да извърши преценка дали да наложи процесната ПАМ или не. Органът няма задължение да събира доказателства досежно други облигационни отношения върху автомобила. С мярката се засягат права върху автомобила, но същите се противопоставят на правата на гражданите на живот и здраве, които се засягат в по-голяма степен и представляват според законодателя безценно благо, засягащо се в значителна по-висока степен чрез нарушенията на правилата на движение по ЗДвП.
Законодателното решение по същество е такова, че законодателят при приемане на разпоредбата е дал приоритет на едно благо, каквото е правото на живот и здраве, пред друго – предоставяне владението или ползването на вещта.
Органът, действайки при условията на обвързана компетентност налага императивно процесната мярка, без да има нито оперативната самостоятелност на преценка дали я наложи, нито правомощието на избор да наложи една измежду няколко ПАМ.
По изложените съображения съдът намира оспорената заповед за издадена при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта на закона и с оглед на това жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.
В полза на ответната страна следва да се присъдят 150 лв. представляващи ю.к. възнаграждение.
Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АВТО ИМПОРТ 2017” ООД, представлявано от управителя Пл. Н. П., против Заповед №18-1292-000747 от 24.08.2018 г. издадена от Началник група към ОД на МВР –Търговище, сектор Пътна полиция, с която е наложена санкция по чл.171, т.2а, б”а” ЗДвП, временно отнемане на СРМПС и 2 бр. рег. Табели, като неоснователна.
ОСЪЖДА „АВТО ИМПОРТ 2017” ООД, представлявано от управителя Пл.Н.П. ДА ЗАПЛАТИ на ОД на МВР – гр.Търговище сумата в размер на 150 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
Препис от решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.