ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
 
гр. Търговище, 11.07.2019г.
 
Административен съд - Търговище, втори състав, в закрито съдебно заседание на единадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА 
            като разгледа докладваното от председателя адм. д. № 135 по описа на АС – Търговище за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното: 
Производството по делото е по реда на чл. 197 и сл. от АПК, във вр. чл. 27, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и е образувано по изпратена от АССГ по компетентност на АС – Търговище жалба на „Ергоиндизайн“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. "Г.С. Раковски“ № 33, представлявано от управителя Г. К. Ж. срещу решение № РД–16–247/14.02.2019г. на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с което е прекратено производството по оценка по отношение на подаденото от жалбоподателя проектно предложение с № BG16RFOP002-2.024-0144 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на оспореното решение поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправните разпоредби, съставляващи отменителни основания по чл. 146, т. 3 и т. 4 от АПК. Основното възражение се свежда до това, че административният орган не се е съобразил с представените от кандидата писмени доказателства, че З. Р. Р от чието име е подадена декларацията като физическо лице – предприемач, към датата на кандидатстване е съдружник, притежаващ 60 % от дяловете на дружеството, а е взел предвид неактуализираната информация от Търговския регистър. Иска се отмяна на решението и изпращане на преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество, както и присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът – ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, в писмо – становище с вх. № 8605 от 21.03.2019г. (на стр. 4 от делото на АССГ) чрез процесуален представител оспорва основателността на жалбата. Счита, че кандидатът не е представил необходимата декларация от името на Г К Ж, която към момента на кандидатстване е била собственик на повече от 50 % от капитала на предприятието. Прави искане жалбата да се отхвърли.
За да се произнесе по законосъобразността на оспорения акт, съдът взе предвид следното:
Със заповед № РД – 16 – 1002 от 29.08.2018г. на министъра на икономиката издателят на оспорената заповед Х. С., и.д. главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“, е определен за лице, което да изпълнява функциите на ръководител на Управляващия орган по приоритетни оси 1,2,3 и 4 ОПИК, с всички произтичащи от това права, отговорности и задължения.
Със заповед № РД – 16 – 769 от 20.06.2018г. на главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ е утвърден пакет документи за провеждане на процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, както следва: Условия за кандидатстване, условия за изпълнение на процедура за подбор на проекти, обява за откриване на процедура на подбор на проекти.
В условията за кандидатстване, в Критерии за допустимост на кандидатите (т.11.1), един от критериите за допустимост (подточка 5) е следният: ..само кандидати, при които над 50 % от предприятието се притежават от едно физическо лице. Посочено е изрично, че изискването следва да е изпълнено в периода от подаване на проектното предложение до приключване изпълнението на проекта; че тези обстоятелства подлежат на проверка за наличието им както към момента на кандидатстване, така и към момента на сключване на административния договор. В списъка на документите, които се подават на етап кандидатстване (т. 24 от условията за кандидатстване) е посочено „декларация от физическото лице – предприемач“ – попълнена по образец (Приложение Б1).
Първият краен срок за кандидатстване по проекта първоначално е бил определен на 05.09.2018г., като на 31.08.2018г. със съобщение, публикувано на Страницата на оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ 20114 – 2020 е оповестено намерението този срок да бъде удължен, а със съобщение, публикувано на 05.09.2018г. е публикувано взетото решение от ръководителя на управляващия орган за удължаване на двата крайни срока за подаване на проектни предложения, като първият е определен на 16.30ч. на 08.10.2018г.  
Не е спорно обстоятелство по делото, че при подаване на проектното предложение на жалбоподателя – на 04.09.2018г. е подадена декларация образец Б1 от името на от физическото лице – предприемач, подписана от З. Р. Р. От името на административния орган са дадени указания за подаване на декларация от името на Г. Ж. (на стр. 195 от делото на АССГ), които не са изпълнени с обяснението, че от 22.08.2018г. същата вече не е собственик на повече от 50% на дружествените дялове, поради прехвърлянето на 60% от тях чрез договор за покупко-продажба на З. Р. (на стр. 196 от делото на АССГ).
С решение № РД–16–247/14.02.2019г. на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е прекратено производството по оценка на подаденото от жалбоподателя проектно предложение с № BG16RFOP002-2.024-0144 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основанията за това решение са следните: проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, тъй като към него не е представена т.нар. Декларация от физическото лице – предприемач, доколкото представената с предложението декларация не е възприета за покриваща изискванията на проекта, въпреки дадените указания на кандидата.
От съдържащите се в преписката доказателства (на стр. 197 и сл.) и служебно извършена справка в Търговския регистър се установява следното:
Дружеството жалбоподател е регистрирано на 30.03.2018г. като ЕООД с едноличен собственик Г. К. Ж.. С дата 07.09.2018г. в Търговския регистър е вписана промяната в правната форма и прехвърлянето на 60 % от дружествените дялове (на стойност 6лв.) от Г. Ж. на З. Р.. В статията прехвърляне на дружествен дял е отбелязана корекцията, като за дата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дялове е посочена 22.08.2018г. – датата, на нотариалната заверка на договора за покупко-продажба на дружествени дялове. Заявлението за вписване на прехвърлянето на дружествените дялове е подадено на 28.08.2018г.
Решението е връчено на жалбоподателя на 04.02.2019 г., като на 11.02.2019 г. е подадена жалба срещу него, която е предмет на разглеждане в настоящото съдебно производство.
Въз основа на тези факти съдът прави следните правни изводи:
Жалбата е подадена в законоустановения срок, от легитимирано лице, срещу годен за обжалване акт, поради което е процесуално допустима.
Оспореният акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при липса на съществено процесуално нарушение. Съдът приема, че оспореният акт не е съобразен с материалния закон, като основанията за този извод са следните:
Основният въпрос по делото е какви са правните последици на извършеното на 07.09.2018г. вписване в търговския регистър по заявление, подадено на 28.08.2018г. за прехвърлянето на дружествените дялове, осъществено на 22.08.2018г., при подадено на 04.09.2018г.  до административния орган проектно предложение – по отношение на дружеството и по отношение на третите лица. Няма никакъв в спор и теорията и в практиката, че решенията на органите на управление, касаещи промяна в капитала, персоналния състав на съдружниците, избора и освобождаването на управител и прочие, във вътрешно дружествените отношения пораждат незабавно действие. Затова несъмнено е, че прехвърлянето на дружествените дялово е породило действие в отношенията между съдружниците на 22.08.2019г. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (нормата е озаглавена действие на вписването), третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването. Законът предвижда конститутивно действие на вписването по отношение на третите лица  с нормата на чл. 140, ал.4 от Търговския закон, съгласно която Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър. В тази връзка съдът споделя напълно доводите на административния орган, че към момента на подаване на проектното предложение дружеството не е представило част от необходимите документи – декларация от името на лице, което притежава над 50 % от предприятието. Изискванията на проекта са установени с влязъл в сила общ административен акт и жалбоподателят е бил длъжен да се съобрази с тях. Факт е, че промяната на обстоятелствата са били заявени от неговия управител за вписване в Търговския регистър на 28.09.2018г. и по закон е следвало да бъдат вписани три дни след подаване на заявлението, но неизпълнението на това задължение от страна на органите на Агенция по вписванията не може да се противопостави на административния орган, издател на оспорения акт.
В същото време, предвид извършеното прехвърляне на дружествени дялове на 22.08.2018г., дадените указания за поправка на допуснати нередовности, са били напълно неизпълними, макар жалбоподателят сам да се е поставил в тази ситуация, доколкото е подал документи за кандидатстване преди датата на вписване в търговския регистър на осъщественото прехвърляне на дяловете. На практика проектното предложение е страдало от недостатък, който не е подлежал на поправка чрез действия на неговия законен представител. Въпреки това следва да се отбележи, че при тези обстоятелства е очевидно, че ако проектното предложение бе подадено на 07.09.2018г. то нямаше да страда от обсъжданите недостатъци.
Вземайки предвид описаната по-горе хронология, съдът приема, че с вписването в търговския регистър на прехвърлянето на дружествените дялове на 07.09.2018г., осъществено на 22.09.2018г. и заявено за вписване на 28.09.2018г., порокът на проектното предложение е саниран – към 07.09.2018г. и по отношение на административния орган дружеството отговаря на изискванията на проекта и е представило необходимите документи, съобразно изискванията на проекта. Правен абсурд е да се приеме, че само преждевременното подаване на проектното предложение с три дни би могло да е основание за недопускане на кандидата за участие в процедурата. С други думи би противоречало на всякаква правна и житейска логика предложението, направено на 04.09.2018г. да е непоправимо недопустимо и същото предложение, подадено на 07.09.2018г. да се цени допустимо (без междувременно да са осъществени каквито и да било действия от страна на законния представител на дружеството).
По изложените съображения съдът приема, че оспореното решение противоречи на материалния закон, доколкото първоначално установеният порок на предложението е бил поправен на 07.09.2018г. и респ. не са били налице основания за отстраняване на кандидата. То следва да бъде отменено, като преписката се върне на административния орган за продължаване на административното производство по проектното предложение, съгласно дадените указания в настоящото определение за тълкуването и прилагането на закона.  
Разноски не са претендирани от страна на жалбоподателя и те следва да останат в тежест на страните така, както са направени. 
Водим от изложеното, както и на основание чл. 200 от АПК, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОТМЕНЯ по жалбата на „Ергоиндизайн“ ООД - гр. Търговище  решение № РД–16–247/14.02.2019г. на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с което е прекратено производството по оценка по отношение на подаденото от жалбоподателя проектно предложение с № BG16RFOP002-2.024-0144 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за продължаване на административното производство по проектното предложение, съгласно дадените указания в настоящото определение за тълкуването и прилагането на закона.
РАЗНОСКИТЕ остават в тежест на страните така, както са направени.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаването му от страните, участващи в административното производство.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.