Р Е Ш Е Н И Е

Номер 99 02.11.2018 година град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище първи състав
на двадесет и трети октомври две хиляди и осемнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ТОДОРОВА

Секретар: ЯНКА ГАНЧЕВА
като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
А Д № 144 по описа за 2018 година
За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.
Постъпила е жалба от А.А.Х. *** против Заповед №3-01-604/31.08.20178 г. на кмета на община Търговище, с която е прекратено наемното правоотношение за отдаване под наем на общинско жилище. Излага доводи за нарушение на процесуалния закон и материална незаконосъобразност на оспорения акт и претендира отмяната му. В с.з. чрез процесуалния си представител - а.. М. поддържа жалбата. Представя писмени бележки. Претендира разноски.
Ответникът по жалбата - Кмета на Община Търговище, не взема становище по жалбата.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от към фактическа страна:
Жалбата е допустима, като подадена в срок, от надлежна страна, срещу административен акт, който може да бъде предмет на съдебен контрол.
Разгледана по същество, се явява неоснователна, по следните фактически и правни съображения:
Видно от Заповед №10 от 01.08.2013 /погрешно изписана от 2023г. , което съдът намира за допусната техническа грешка/ на кмета на Община Търговище е настанил жалбоподателката в общинско жилище с адрес: гр.Търговище, кв.Запад, бл.51, вх.Б, ет.5, ап.14 както и и членове на нейното семейството.
Посоченият акт е бил връчен на жалбоподателката срещу подпис на 09.08.2013г. Датата и годината на фактическото настаняване са коректно посочени.
Атакуваният акт е Заповед №3-01-604/31.08.2018 г. на кмета на община Търговище, с която е прекратено наемното правоотношение по цитираната настанителна заповед за отдаване под наем на общинско жилище. Като правни основания за издаване на акта са посочени чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.46, ал.1, т.6 ЗОС и чл.25,ал.1, т.6 НУРУЖНННПОЖ.
Към преписката е приложен и приет като доказателство договор за отдаване под наем на общински жилищен с дата и подпис на наемодател и наемател.
Въз основа на горната фактическа обстановка, съдът прави следните изводи от правна страна:
Съгласно разпоредбата на чл. 146 от АПК, проверката на законосъобразността на оспореният индивидуален административен акт обхваща установяване компетентността на издалият го орган, спазена ли е изискваната от закона форма, спазени ли са материалните и процесуалните разпоредби при издаването му, както и дали е в съответствие с целта на закона.
Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на правомощията му, при спазване на административно-производствените правила и в предписаната от закона форма. Не е налице нарушение на административнопроизводствените правила при откриването на административното производство по реда на чл. 26 от АПК.
Съгласно чл. 46 ал.(1), т.6 ЗОбС наемните правоотношения се прекратяват поради изтичане на срока за настаняване.
В конкретния казус приложение намира разпоредбата на т.6 от цитирания чл.46 ЗОбС , а именно изтичане на срока за настаняване.
Видно от цитираната наредба на основание чл. 20 кметът на Общината е издал заповед№10 от 01.08.2013г. за настаняване в общинско жилище, в която е посочил трите имена, ЕГН на настаненото лице, броя на членовете на семейството му, вида и местонахождението на жилището, срока на наемането, наемната цена, определена по реда на Наредбата за базисните цени при отдаване под наемна общинско имущество. Както би посочено по-горе изписването на годината съдът приема за допусната техническа грешка, предвид оформянето с коректни дати и подписи на акта.
Съгласно ал. 25, ал.1, т.6 прекратяването на наемните правоотношения е предвидено да стане с изтичане на срока на настаняване и на което основание се е позовал административния орган. Необходимостта от настаняване в случая не е обвързана с подадени последващи заявления и преценка на необходимост, а само и единствено с изтичането на срок. В представения договор подписан на 26.08.2013 г. от двете страни, в който изрично са се договорили, че на основание чл.9, т.2 , а именно с изтичане на срока на договора същия може да бъде прекратен, само и единствено след изтичане на срока, то това води до извода за законосъобразност на издадения акт.
До наемно правоотношение се е стигнало, след като е налице сключен валиден договор за наем, съответно и са били налице облигационни отношения между страните, поради което правилно е било посочено прекратителното основание по посочения текст.
Действително, със заявление ВХ.№94-00-2424/07.08.2018 г. жалбоподателката е изразила необходимост от настаняване в общинско жилище. Това обаче няма характер на жалба срещу заповедта за прекратяване на договора за наем, а изразяват желание за продължаване на наемните отношения между страните. Съгласно чл. 46, ал. 4 от ЗОС при изтичане на срока на настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище. Тази норма обаче предвижда само законова възможност, но не поражда задължение за административният орган да сключи нов договор за наем при наличие на съответните предпоставки. В случая чл. 236 и сл. от ЗЗД не намира приложение, тъй като ЗОС е специален по отношение на ЗЗД.
При това положение – изтекъл срок на договор за наем, наличие на влязла в сила заповед за прекратяване на наемното правоотношение, липса на нова настанителна заповед, респ. нов договор за наем по силата на които жалбоподателката да е настанена в същото общинско жилище, и продължаващо ползване на същия недвижим имот, законосъобразно и в съответствие с материалният закон административният орган е издал оспорената в настоящото производство заповед, тъй като са били налице кумулативно изискуемите предпоставки по чл. 65, ал.1 от ЗОС.
С оглед материалната законосъобразност на оспорената заповед същата се явява и съответна на целта на закона.
Предвид изложеното, съдът намира оспорената заповед за издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и целта на закона . С оглед това подадената срещу нея жалба се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.
Разноски не се претендират от страна на административния орган и съдът не присъжда такива.
Водим от горното,съдът

Р Е Ш И:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Х. *** против Заповед №3-01-604/31.08.2018 г. на кмета на община Търговище, с която е прекратено наемното правоотношение за отдаване под наем на общинско жилище, като неоснователна.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните на осн. чл.138 АПК по реда на чл.137 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.