ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
02.08.2019 г.  град Търговище
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав            
На втори август година 2019
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
 
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 148 по описа за 2019 година.
Производството е по реда на чл. Глава Х от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК  и чл. 197, ал. 2 от ДОПК.
Делото е образувано по жалба на И.К.А. ЕГН ********** ***, чрез а.. Д. ***  против Решение № 144/ 04.06.2019 г. на директора на ТД на НАП – Варна, с което е потвърдено Постановление на публичен изпълнител за наложени предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 121 от ДОПК № С190025-023-0001286/ 18.04.2019 г.
Съдът счита, че жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, тъй като жалбоподателят не е изпълнил дадените указания за отстраняване на нередовности в подадената жалба – внасяне на държавна такса в дадения от съда срок.
На жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на нередовности в подадената жалба  - внасяне на държавна такса от 10 лв. по сметката на АС – Търговище с разпореждане от 03.07.2019 г. Съобщението за отстраняване на нередовности е връчено на процесуалния представител на жалбоподателя – а.. А.Д. *** на 24.07.2019 г., като и до настоящия момента държавна такса по делото от жалбоподателя не е внесена. Поради това съдът приема, че е налице хипотезата на чл. 158, ал. 3 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК и чл. 197, ал. 2 от ДОПК – жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.
Воден от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 197, ал. 2 от ДОПК и § 2 от ДР на ДОПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.А. ЕГН ********** ***, чрез а.. Д. ***  против Решение № 144/ 04.06.2019 г. на директора на ТД на НАП – Варна, с което е потвърдено Постановление на публичен изпълнител за наложени предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 121 от ДОПК № С190025-023-0001286/ 18.04.2019 г. по АД № 148/ 2019 г. по описа на АС – Търговище за 2019 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 148/ 2019 г. по описа на АС – Търговище за 2019 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р.България.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните заедно с призовката.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.