ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   30.10.2018 г. град Търговище

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав
На тридесети октомври година 2018
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Секретар:
Като разгледа докладваното от председателя
АД № 162 по описа за 2018 година
Производството е по реда на чл. 158 от АПК.
Делото е образувано по молба с характера на искова молба на А.З.С. ЕГН ********** с адрес *** против преписки № 1342 и 1535 и двете от 2017 г.
На ищеца е указано за изправянето на нередовности в подадената искова молба – внасяне на държавна такса и означаване на обжалваните актове, действия или бездействия, както и причинените вреди, съобразно изискванията на чл. 285, ал. 2 от ЗИНЗС. Съобщението е получено лично от лицето на 17.10.2018 г. като и донастоящия момент нередовностите не са отстранени. Поради това съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил указанията за изправяне на нередовности в срок. Исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.
Воден от горното и на основание чл. 158 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на А.З.С. ЕГН ********** с адрес *** против преписки № 1342 и 1535 и двете от 2017 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 162/ 2018 г. по описа на АС – Търговище.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страната.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.