ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Търговище, 11.10.2018г.

Административен съд - Търговище, втори състав, в закрито съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

като разгледа докладваното от съдията адм. д. № 164 по описа на АС – Търговище за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „Пеци – Милчо Милчев“, с адрес гр. Търговище, ул. „Братя Миладинови“ № 4, подадена чрез пълномощник срещу разпореждането по чл. 60 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 173-фк от 28.09.2018г. началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал.1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект".
Съгласно чл. 133, ал. 1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. За да се приложи това правило е необходимо наличието на две предпоставки: административният орган да има териториална структура в района на съответния административен съд и постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя да е в района на същия съд.
Според § 1, т. 1а от ДР на АПК "Териториална структура на администрацията" е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му. Администрацията, към която се числи органът, издал оспорения административен акт, няма териториална структура в района на Административен съд Търговище, в който район е седалището на жалбоподателя. При действието на чл. 6, ал. 1 от ЗНАП териториални структури на Националната агенция за приходите са териториалните дирекции, които са 5 на брой, като териториалният обхват на ТД на НАП Варна включва област Търговище. Офис Търговище, към ТД на НАП не е териториална структура, създадена с нормативен акт съгласно § 1, т. 1а от ДР на АПК. Съществуващият офис Търговище към ТД на НАП Варна не е създаден с нормативен акт и няма самостоятелен териториален обхват и компетентност. Затова не е приложимо правилото на чл. 133, ал. 1 от АПК за разпределяне на делата по оспорване на индивидуални административни актове между административните съдилища, а е относимо това по чл. 133, ал. 2, т. 2 АПК – спорът е подсъден на административния съд в седалището на органа, издал оспорения акт, щом няма териториална структура в района, в който е седалището на жалбоподателя.
В този смисъл е и съдебната практика на ВАС по спорове за подсъдност: Определение № 1958 от 13.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 1891/2018 г., Определение № 7737 от 20.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6808/2017 г., Определение № 15987 от 22.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 14267/2017 г., Определение № 3656 от 21.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 3389/2018 г.
Предвид тази нормативна рамка Административен съд – Търговище не е местно компетентен да разгледа жалбата срещу разпореждането по чл. 60 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 173-фк от 28.09.2018г. началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал.1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект". Съгласно чл. 134, ал.2 от АПК въпросът за местната подсъдност може да се повдига и служебно от съда.
На основание чл. 135, ал.2 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено, а делото да се изпрати на Административен съд - Варна.
По изложените съображения и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм. д. № 164 по описа на Административен съд – Търговище за 2018г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя чрез неговия пълномощник.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Определението е влязло в законна сила.