О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


Номер №                             09.05.2019 г.                 град  Търговище                    

  Административен съд- гр.Търговище,                                

 на  девети май                                           две хиляди и деветнадесета година,

 в закрито заседание, в едноличен състав:

                                                      Председател: Албена Стефанова

като разгледа докладваното от съдия-докладчика ад.д. № 170 по описа за 2018г. на АС-гр.Търговище, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на Глава единадесета от АПК, във връзка с чл.17, ал.6 от ДОПК и чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.

 Образувано е по искова молба на  „Светкавица“ООД, ЕИК: 835025042, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, кв. „Запад“, бул. „Сюрен“, представлявана от управителя С. Д. С. с посочен по делото съдебен адрес: гр.Търговище, ул.“Преслав“ 2,ет.1,офис101 против Национална агенция по приходите/НАП/-София, с която се претендира обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна, изразяващо се в неизпълнение на Съдебно решение №857/17.05.2017г. на Административен съд Варна по адм.д. №1969/2016г. по описа на същият съд, с което са отменени като незаконосъобразни Решение №81/26.052016г. на Директора на ТД на НАП-Варна и Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г. Претенциите по исковата молба за в общ размер на 364 685 лева, както следва:

1. Сума в размер на 296 242 лева, представляваща претърпяна загуба от извършена с Постановлението на публичния изпълнител продажба на недвижим имот, собственост на ищеца-бензиностанция, с площ 67 кв.м., находящ се в гр.Търговище, бул. „Сюрен“, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата и сума в размер на 36 950.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от 17.05.2017г. до 08.08.2018г.;

2. Сума в размер на 28 000 лева, представляваща пропусната полза-неполучен наем за периода от 17.05.2017г. до 08.08.2018г. от продадения недвижим имот, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата и сума в размер на 3492.50 лева, представляваща лихва за забава за периода от 17.05.2017г. до 08.08.2018г.

В исковата молба ищецът излага твърдение, че претърпените от него имуществени  вреди в твърдените размери са в следствие бездействие на публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна във връзка с неизпълнение на Съдебно решение №857/17.05.2017г. на Административен съд Варна по адм.д. №1969/2016 по описа на същият съд, изразяващо се в неизвършване на действия за възстановяване собствеността и владението на недвижимия имот, отнет с отмененото Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г.

Делото е препратено от Административен съд –Варна на Административен съд Търговище по местна подсъдност с Определение №11119/12.10.2018г. по ад.д. №2352/2018г. на Административен съд –Варна.

При проверка на данните по делото, съдът установи следното:

При извършена служебна проверка се установи, че с Решение №12139/10.10.2018г. по ад.д. №8107/2018г. Върховният административен съд е отменил по реда на чл.245, ал.1 и сл. от АПК изцяло влязлото в сила Решение  №857/17.05.2017г. на Административен съд Варна, изтълкувано с решение №1482/10.08.2017г. и двете постановени по адм.д. №1969/2016г. по описа на Административен съд-Варна и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане.

С определение на съда № 289/17.12.2018г. производството по настоящото дело е спряно на основание чл.229, т.4, пр.второ от ГПК до приключване на възобновеното с Решение №12139/10.10.2018г. по ад.д. №8107/2018г. на ВАС производство по законосъобразността на Решение №81/26.052016г. на Директора на ТД на НАП-Варна и Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г. с окончателен съдебен акт.

В посоченото определение съдът е указал, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС. Определението е съобщено на ищеца на 18.12.2018г. и е влязло в законна сила към 28.12.2018г.

При извършена служебна проверка, Административен съд-Търговище установи, че с окончателно Съдебно решение №2443/14.12.2018г. по ад.д.№2894/2018г. Административен съд –Варна е отхвърлил като неоснователна жалбата на „Светкавица“ ООД, ЕИК: 835025042  против законосъобразността на Решение №81/26.052016г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което е оставена без уважение жалба с вх.№4905/13.05.2016г.  на дружеството срещу Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г. на ТД на НАП-Варна.

Решение №2443/14.12.2018г. по ад.д.№2894/2018г. Административен съд –Варна  е в законна сила от 14.12.2018г.

С определение на съда от 09.05.2018г. Административен съд –Търговище е възобновил производството по адм.д.№170/2018г., поради отпадане на пречката за движение.

При така установеното от фактическа страна, съдът след като извърши проверка на допустимостта на исковата молба, за което следи служебно, приема следното:

Действията и актовете на публичния изпълнител не подлежат на контрол по реда на АПК, поради което не е допустимо тяхната незаконосъобразност да бъде установявана за първи път по избор на ищеца-страна по принудително изпълнение по ДОПК, както и инцидентно в мотивите на съдебното решение по основателността на предявен иск с правно основание чл.17, ал.6 от ДОПК и чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.

Действията на публичния изпълнител, предприети в хода на принудително изпълнение не могат да бъдат приравнени на фактически действия и бездействия по смисъла на чл.204, ал.4 от АПК, поради което предпоставка за допустимост на иск за вреди от незаконосъобразни действия, бездействия и актове на публичен изпълнител е наличието на проведено специално производство по Глава двадесет и седма от ДОПК, което да е приключило с отмяната им като незаконосъобразни.

По делото е установено, че Решение №857/17.05.2017г. на Административен съд – Варна е отменено с окончателно Решение №12139/10.10.2018г. по ад.д. №8107/2018г. на ВАС по реда на чл.245, ал.1 и сл. от АПК и преписката е върната на същия съд за ново разглеждане.

По делото е безспорно установено и че при новото разглеждане  жалбата на ищеца срещу законосъобразността на Решение №81/26.052016г. на Директора на ТД на НАП-Варна и Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г. на ТД на НАП-Варна същата е отхвърлена като неоснователна с окончателно Решение №2443/14.12.2018г. по ад.д.№2894/2018г. на Административен съд –Варна.

Налице е проведено производство по реда на Глава двадесет и седма от ДОПК, което е приключило с влязъл в сила,окончателен съдебен акт, съгласно който Решение №81/26.052016г. на Директора на ТД на НАП-Варна и Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г. на ТД на НАП-Варна, на които се основават претенциите в исковата молба не са незаконосъобразни, което е условие за допустимостта на настоящата искова молба.

На основание гореизложеното съдът намира, че предявените от ищеца в искова молба претенции се явяват недопустими, поради липса на задължителната процесуална предпоставка - отмяна като незаконосъобразни с влязъл в сила съдебен акт, по реда на специалното производство по чл.266 и сл. от ДОПК на Решение №81/26.052016г. на Директора на ТД на НАП-Варна и Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г. на ТД на НАП-Варна.

Следва исковата молба на  „Светкавица“ ООД гр.Търговище, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ  да бъде върната като недопустима, а производството по ад.д. №170 по описа на съда за 2018г. да бъде прекратено.

Воден от горното,  съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на  „Светкавица“ ООД, ЕИК: 835025042, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, кв. „Запад“, бул. „Сюрен“, представлявана от управителя С. Д. С., с посочен по делото съдебен адрес: гр.Търговище, ул.“Преслав“ 2,ет.1, офис101 против Национална агенция по приходите/НАП/-София, с която се претендира обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна, изразяващо се в неизпълнение на съдебно решение №857/17.05.2017г. на Административен съд Варна по адм.д. №1969/2016г. по описа на същият съд, с което са отменени като незаконосъобразни Решение №81/26.052016г. на Директора на ТД на НАП-Варна и Постановление на публичен изпълнител № 2409/09.05.2016г., в общ размер от 364 685 лв., както следва:  Сума в размер на 296 242 лева, представляваща претърпяна загуба от извършена с Постановлението на публичния изпълнител продажба на недвижим имот, собственост на ищеца-бензиностанция, с площ 67 кв.м., находящ се в гр.Търговище, бул. „Сюрен“, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата и сума в размер на 36 950.92 лв., представляваща лихва за забава за периода 17.05.2017г. до 08.08.2018г.; Сума в размер на 28 000 лева, представляваща пропусната полза-неполучен наем за периода 17.05.2017г.-08.08.2018г. от продадения недвижим имот, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата и сума в размер на 3492.50 лева, представляваща лихва за забава за периода 17.05.2017г. до 08.08.2018г.

ПРЕКРАТЯВА образуваното пред Административен съд-Търговище производство по ад.д. № 170  по описа за 2018г. на  съда.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

       Препис от Определението да се изпрати на „Светкавица“ ООД гр.Търговище и на НАП-София.

 

                                                        Председател:

Определението не е влязло в законна сила.