Р Е Ш Е Н И Е
 
Номер 128    10.09.2019 година Град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен  съд Град Търговище
На трети септември две хиляди и деветнадесета година
В публично заседание в следния състав:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Секретар:  ЯНКА ГАНЧЕВА
Като разгледа докладваното от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АД № 171 по описа за 2019 година,    за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по реда на Глава десета, раздел І от АПК, във връзка с чл.197, ал.2 от ДОПК.
          Образувано е по жалба на  „Жилищна сграда, ул. „Палаузов“ №8-ЛЦ-2016“ ДЗЗД, ЕИК 177174477 със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Омуртаг, ул. „Патриарх Евтимий“ № 26, представлявано от Х. Е. Х., чрез а.. Ц.И. *** с посочен по делото съдебен адрес:***, кантора № 101 против Решение № 213/ 08.07.2019 г. на Директора на ТД на НАП – Варна, с което е потвърдено Постановление на публичен изпълнител за наложени предварителни обезпечителни мерки / ПНОМ/ по реда на чл. 121 от ДОПК с изх. № С190025-139-0001249/ 13.06.2019г.
В жалбата като основание се навежда противоречие с материалния закон. Излага се становище за липса на мотиви на органа по приходите, относно преценката, че ще се затрудни събирането на публичното вземане. Моли се оспореното Решение да бъде отменено като  незаконосъобразно.
          В съдебно заседание оспорващият се представлява от адвокат Ц.И., който поддържа жалбата на изложените в нея основания и доводи. Претендира присъждане на направени по делото разноски.
          Ответникът по оспорването – Директорът на ТД на НАП-Варна в съдебно заседание не се явява. Представлява се от гл.юрисконсулт М.Д., която излага становище за неоснователност на жалбата. Излагат се доводи обосноваващи, че оспореното Решение, с което жалбата срещу ПНОМ   на публичен изпълнител на ТД на НАП-Варна е оставена без уважение е постановено  при правилно приложение на материалния закон. Моли се жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира се юрисконсултско възнаграждение. Представят се писмени бележки, в които се излагат подробни доводи, обосноваващи законосъобразност на оспореното Решение и потвърденото с него ПНОМ.
          След преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира следното:
          Дружеството по ЗЗД „Жилищна сграда ул.“Палаузов“№8-ЛЦ -2016“ , ЕИК 177174477, е създадено с договор за обединение от 09.12.2016г. между собствениците „Адапт“ ЕООД, Булстат 835014672  и „Лисец“ ЕООД, Булстат 835014590. Договорът между посочените дружества е сключен за съвместно участие в открита процедура при опростени правила за възлагане на обществена поръчка.
          Със Заповед за възлагане на ревизия   е била възложена такава на ДЗЗД за периода  от 01.09.2017г.-31.07.2018г. по Закона за ДДС. В хода на ревизионното производство органите по приходите са установили наличието на обезпечителна нужда за   размер 104512.44 лв.
С Постановление за продължаване на обезпечителни мерки /ПНОМ/ с изх.№ № С190025-139-0001249/ 13.06.2019г. на публичен изпълнител на ТД на НАП-Варна, офис Търговище    на оспорващото дружество  „Жилищна сграда, ул. „Палаузов“ №8-ЛЦ-2016“ ДЗЗД гр.Омуртаг е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се  в ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА BIC ***. В Постановлението е посочено, че ще се затрудни събирането на   публично вземане в   размер от 1112788.56 лв. в това число главница 104512.44 лв. и лихви 8276.12 лв.    
          Постановлението е обжалвано по административен ред.    С оспореното  Решение     Директорът на ТД на НАП-Варна е оставил без уважение жалбата на ДЗЗД срещу ПНОМ.   
          Съгласно представения по делото Ревизионен акт № Р-030025180007325-091-001/04.06.2019г. по отношение на оспорващото дружество са установени задължение за ДДС  за периода от 01.09.2017-31.07.2018г. в общ размер на 112817.59 лв., от които 104 512.44 лв. главница и лихви в размер на 8305.15 лв.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства.
При така установеното, съдът намира жалбата за допустима като подадена в срока по чл.197, ал.2 от ДОПК, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и при спазване на изискването за проведено административно обжалване, като задължителна положителна процесуална предпоставка.
По основателността на жалбата съдът намира следното:
Оспореното Решение е издадено от материално и териториално компетентен орган по смисъла на чл.197, ал.1 от ДОПК. Постановено е в предвидената от закона форма и съдържа подробни мотиви за обосноваване на възприетото административно решение, с оглед на което съдът приема, че е спазено законовото изискване за произнасяне с мотивиран акт.
Потвърденото с обжалваното решение ПНОМ  на публичен изпълнител на ТД на НАП-Варна, офис Търговище - Р. В.е издадено от компетентен орган, съгласно чл.121, ал.2 от ДОПК.  Съдържанието на Постановлението за налагане на обезпечителни мерки съответства на законовите изисквания по чл. 196, ал. 1 от ДОПК, като посочените фактически основания за неговото издаване от гледна точка на наличието на обезпечителна нужда, се свързват с преценката на публичния изпълнител, че ще бъде затруднено събирането на публично вземане  в  посочения размер.  Със значителния размер на публичното задължение на ДЗЗД е обоснована нуждата от предприемането на обезпечителни мерки спрямо дружеството, с цел да се гарантира събирането на публичните вземания. С оглед на което неоснователно е възражението на жалбоподателя за необоснованост на обезпечителната нужда и на необходимостта от налагането на обезпечителни мерки.
Съгласно  чл. 9, ал. 2, изр. първо от ДОПК, в производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества и осигурителните каси се приравняват на юридически лица. Следователно, въпреки че учредените по ЗЗД дружества са неперсонифицирани и не могат да участват в оборота самостоятелно, а единствено чрез съставящите ги лица, посочената разпоредба на ДОПК създава на тези дружества фингирана правосубектност за целите на данъчното облагане насочена единствено към уреждане на възникващите от дейността на ДЗЗД публични задължения за данъци и осигурителни вноски.  
С приложения по делото Ревизионен акт е установено задължение на ДЗЗД „Жилищна сграда, ул. „Палаузов“ №8-ЛЦ-2016“ гр.Омуртаг за ДДС за периода за периода от 01.09.2017-31.07.2018г  в  посочения  размер.  Налице е необходимост от обезпечителна нужда.
Изпълнени са необходимите предпоставки съобразно разпоредбата на чл. 121 от ДОПК- наличие на мотивирано искане на орган по приходите, наличие на ревизионно производство, в хода на което е установен по-висок размер на задължение от  предполагаемия , събирането на което може да се затрудни поради това, че дружеството е създадено със специална цел и няма имущество. Дружеството има разкрита банкова сметка, ***единение и сумите по нея са обща собственост на съдружниците, поради което може да бъде обект на запор. От друга страна ДЗЗД е създадено с определена цел и дейността му е приключила с изпълнение на възложената обществена поръчка. Предвид това, наложената обезпечителна мярка няма да препятства извършването на търговската му дейност - изпълнени са изискванията на чл. 121, ал.З от ДОПК. При доказана, обезпечителна нужда и предвид липсата на представено от длъжника по изпълнението обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, не е налице нито едно от основанията по чл. 197, ал. 3 от ДОПК за отмяна на наложените обезпечителни мерки. Частичното погасяване на задължението не обосновава извод за отпадане на необходимостта от обезпечение.
По изложените съображения, настоящият съд приема обжалваното Решение и потвърденото с него ПНОМ   за издадени при правилно приложение на материалния закон.
На основание всичко гореизложено, съдът намира жалбата на ДЗЗД „Жилищна сграда, ул. „Палаузов“ №8-ЛЦ-2016“ гр.Омуртаг за неоснователна и като такава следва същата да бъде отхвърлена.
Предвид изхода на делото искането на ответника по жалбата за присъждане на разноски следва да бъде уважено, като в тежест на жалбоподателя следва да бъде възложено заплащането на възнаграждение за осъществената от юрисконсулт правна защита на административния орган, определено в размер на 100 лв., съгласно чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във връзка с чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК и чл. 37 от Закона за правната помощ.
 Водим от горното, на основание на  чл.197, ал.2  от ДОПК,чл.160, ал.1 от ДОПК, съдът 
 
Р Е Ш И :
 
ОТХВЪРЛЯ жалба на  „Жилищна сграда, ул. „Палаузов“ №8-ЛЦ-2016“ ДЗЗД, ЕИК 177174477 със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Омуртаг, ул. „Патриарх Евтимий“ № 26, представлявано от Х. Е. Х., чрез а.. Ц.И. *** с посочен по делото съдебен адрес:***, кантора № 101 против Решение № 213/ 08.07.2019 г. на Директора на ТД на НАП – Варна, с което е потвърдено Постановление на публичен изпълнител за наложени предварителни обезпечителни мерки / ПНОМ/ по реда на чл. 121 от ДОПК с изх. № С190025-139-0001249/ 13.06.2019г.
ОСЪЖДА „Жилищна сграда, ул. „Палаузов“ №8-ЛЦ-2016“ ДЗЗД, ЕИК 177174477 със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Омуртаг, ул. „Патриарх Евтимий“ № 26, представлявано от Х. Е. Х. да заплати на ТД на НАП-Варна разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева.
Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.197, ал.4 от ДОПК.
Препис от решението да се изпрати на страните.
 
Председател:

Решението е влязло в законна сила.